Home / Nieuws / 4 vragen over medezeggenschap 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

4 vragen over medezeggenschap

2 november 2017
Auteur:
News

Met goede medezeggenschap organiseer je waardevolle inspraak op school van ouders en personeelsleden en - in het voortgezet onderwijs ook - leerlingen. Dat is geen sinecure, maar er zijn wel handige manieren om de medezeggenschap in de goede richting te duwen.

In de medezeggenschapsraden wordt vaak gesproken over de positie van de medezeggenschapsraad (MR). De 4 meest gestelde vragen over medezeggenschap zijn:

  • Hoe weet ik welke onderwerpen er in de MR besproken moeten worden?
  • Zijn er termijnen waarbinnen beleidsstukken aangeboden moeten worden?
  • Hoe kan de MR vanuit zelfstandigheid opereren?
  • Hoe wordt de MR een gelijkwaardige gesprekspartner van de directie?
     

Veel medezeggenschapsraden worstelen met hun rol. Een van de manieren om je goed voor te bereiden, is het maken van een activiteitenplan.

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt het van belang dat medezeggenschapsraden zelfstandig en proactief te werk gaan. Dat betekent dat de medezeggenschapsraad zelfregie over de agenda heeft en met onderbouwing kan instemmen of adviseren over voorgenomen beleid. Maar hoe doe je dat?

De basis voor de medezeggenschap zijn de  wettelijk verplichte documenten:

  • Het medezeggenschapsstatuut (organogram van de medezeggenschap binnen de stichting);
  • Het medezeggenschapsreglement (overzicht van taken en bevoegdheden van de MR);


Verder is ook het managementstatuut van belang, waarin de taakverdeling en mandatering van managementtaken is beschreven. Aan dit lijstje kan het activiteitenplan van de MR worden toegevoegd.

Nut en noodzaak van het activiteitenplan

Met de komst van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) in 2007 is de term activiteitenplan geïntroduceerd. Het activiteitenplan is het jaarplan van de MR. In het activiteitenplan legitimeert en verantwoordt de MR de kosten voor medezeggenschap.

Onder invloed van de wet ‘Versterking bestuurskracht’ zijn er wijzigingen in de WMS gekomen. Zo wordt in artikel 28 (faciliteitenregeling) beschreven dat de kosten van de medezeggenschap door het bevoegd gezag betaald worden, mits deze kosten redelijk zijn en gelegitimeerd worden in het activiteitenplan. Het activiteitenplan wordt daarmee de begroting van de MR.

Als het gaat om het bepalen van de onderwerpen die op de MR-agenda komen, biedt het activiteitenplan ook uitkomst. De jaarplanning van de MR wordt gekoppeld aan het jaarplan van de school. In samenspraak met de directeur wordt bepaald welke onderwerpen er beslist op de agenda komen. Daarnaast kan de MR eigen thema’s, bijvoorbeeld krimp of fusie, in het vergaderschema opnemen. Door dit goed te plannen weet de MR dus ruim van te voren welke onderwerpen er besproken worden. De MR kan daarop anticiperen met een achterbanraadpleging of het inhuren van een deskundige om zodoende goed voorbereid te kunnen instemmen of te adviseren.

Het activiteitenplan kan tevens de plek zijn waar het huishoudelijk reglement van de MR te vinden is. In het huishoudelijk reglement staan zaken als de taakverdeling, wijze van vergaderen en het rooster van aftreden. Het activiteitenplan wordt hiermee een krachtig document dat als een koersplan van de MR gezien kan worden.

Effecten

Effect 1: MR = pro-actief, want kent de onderwerpen
Effect 2: MR beheert eigen agenda
Effect 3: MR = zelfstandig orgaan
Effect 4: Activiteitenplan = sturingsinstrument

Nog effectiever wordt het activiteitenplan als het aangeboden wordt aan nieuwe MR-leden. Zij raken hiermee snel ingevoerd in het ‘DNA’ van de betreffende MR.

Volg de workshop ‘Activiteitenplan ontwikkelen’

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft een workshop ontwikkeld voor het ontwikkelen van een eigen activiteitenplan. In één bijeenkomst legt u samen met onze adviseur de basis voor uw activiteitenplan. Dit gebeurt aan de hand van een digitaal document dat al voorzien is van bronteksten. U kunt de workshop aanvragen door een ‘servicekaart activiteitenplan’ aan te vragen.

Naar boven

Deel |