Home / Nieuws / Checklist Medezeggenschap voor een goede start 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Checklist Medezeggenschap voor een goede start

19 juli 2018
Auteur: drs. Patrick Loeps
News

Met het einde van het schooljaar in zicht is het goed om alvast na te denken over volgend schooljaar. Immers, regeren is vooruitzien. Dat betekent dat een goede voorbereiding het halve (G)MR-werk is. De onderwijsinspectie hecht ook (meer) belang aan een goede medezeggenschap en neemt dit mee in haar onderzoeken op school. Vanuit meerdere perspectieven is het derhalve mooi om u als (G)MR voor te bereiden op het nieuwe schooljaar.

Wat kunt u nu al doen?

Bij de voorbereidingen voor het nieuwe medezeggenschapsjaar kunnen de volgende vragen helpen om een beeld te krijgen van de onderwerpen die op de (G)MR-agenda moeten komen:

 • Wat hebben we geleerd van afgelopen jaar? (wat gaat goed en wat kan beter?)
 • Welke onderwerpen willen we als (G)MR komend schooljaar nadrukkelijk(er) bespreken?
 • Samen met het Bevoegd Gezag (bestuur / directeur) nagaan welke onderwerpen wanneer op de agenda moeten worden geplaatst alsmede afspraken maken over de aanlevering van de bijbehorende documenten zodat er voldoende voorbereidingstijd is.
 • Met welke (externe) ontwikkelingen moeten / willen we rekening houden? Heeft dit invloed op de onderwerpen op de (G)MR-agenda?


Verder is het einde van een schooljaar een mooi moment om het functioneren van de (G)MR te evalueren. De volgende vragen kunnen helpen om hier een beeld van te krijgen en om met elkaar te bepalen hoe hier in het nieuwe schooljaar invulling aan te geven:

 • Hoe hebben we als (G)MR-team samengewerkt? Wat ging goed en wat kan beter?
 • Hoe is onze samenwerking met het bevoegd gezag (directeur of bestuurder) verlopen?
 • Hoe is onze besluitvorming verlopen?
 • Hebben we voldoende zicht op ieders kwaliteiten en benutten we deze zo goed mogelijk?
 • Is de taakverdeling binnen de (G)MR voor iedereen acceptabel?
 • Hebben we de verschillende onderwerpen met voldoende diepgang kunnen behandelen?
 • Hoe hebben we de relatie met onze achterban onderhouden?
 • Hebben we voldoende kennis van de Wms en specifieke onderwerpen die spelen?


Klaar voor volgend jaar

Met behulp van bovenstaande vragen kunt u als (G)MR uw functioneren evalueren, zowel op de inhoudelijkheid van de onderwerpen alsmede de procesmatige kant. Dit geeft u handvatten om afspraken te maken over hoe u als (G)MR komend schooljaar aan de slag wilt. Denk daarbij ook aan uw eigen scholing.

Ondersteuning

Voor zowel scholing als ondersteuning bij specifieke vraagstukken (denk aan “het voeren van een ambitiegesprek”, “het maken van een (G)MR-activiteitenplan”, “masterclass GMR en Bestuur”) kunt u altijd een beroep doen op de adviseurs en trainers van de VOO.

In de Wet medezeggenschap op scholen staat in artikel 28 dat kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de medezeggenschapsraad, scholingskosten daaronder begrepen, ten laste komen van het bevoegd gezag (directeur of bestuurder). U hoeft de kosten dus niet zelf te betalen.

Helpdesk en advies

Informatie: VOO-Helpdesk voor leden, 036 711 6178 of helpdesk@voo.nl, elke schooldag tussen 10.00 en 13.00 uur.

Naar boven

Deel |