Home / Nieuws / Dekkers voorstel voor meer nieuwe scholen is risicovol 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Dekkers voorstel voor meer nieuwe scholen is risicovol

14 januari 2016
Auteur:
News

Het plan van staatssecretaris Dekker om het aantal soorten scholen uit te breiden, draagt de nodige risico's met zich mee. Dat vindt de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), die daarover een brief stuurde aan de Tweede Kamer. Dekker wil het stichten van nieuwe scholen stimuleren door zogenaamde ‘richtingvrije planning' in te voeren. Zo moet het eenvoudiger worden om een nieuwe school te stichten, ook als deze niet is gebaseerd op een katholieke, christelijke of andere levensbeschouwing.

De VOO vindt dat onderzoek onder ouders naar verlangd onderwijs de grondslag hoort te zijn voor de identiteit van een nieuw op te richten school en niet de bestaande statistische verhouding tussen het openbaar en het bijzonder onderwijs. In die zin onderschrijft de VOO de poging van Dekker om het verzuilde onderwijs los te laten. Toch zijn er kanttekeningen te plaatsen bij de wijze waarop hij dit doet, want de bestaande verzuiling wordt om te beginnen ongemoeid gelaten.

De grondslag van de school kan het beste na de start van de school worden ingevuld, zodat de ouderpopulatie bekend is. Ouders vinden de grondslag van de school over het algemeen nauwelijks van belang. Het verdient daarom aanbeveling om een nieuwe school een openbare te laten zijn, om eventueel in een latere fase de behoefte onder ouders aan een levensbeschouwelijke inkleuring te laten plaatsvinden. In het plan van Dekker dreigen er echter vooral algemeen bijzondere scholen de ruimte te krijgen, die doorgaans een hogere vrijwillige ouderbijdrage vragen. Dat is volgens de VOO zeer ongewenst.

Gelijke kansen

Als er nieuwe scholen kunnen worden gesticht op basis van een onderwijskundig of pedagogisch concept, moeten dit ook openbare scholen kunnen zijn. Ook nu kunnen openbare scholen immers met een specifiek onderwijskundig concept gevormd worden. De VOO wijst erop dat bij de vorming van nieuwe scholen derhalve het openbaar onderwijs gelijke mogelijkheden dient te krijgen.

De VOO vindt daarnaast dat bij de besluitvorming over het stichten van een nieuwe (bijzondere) school altijd ook in redelijkheid gekeken moet worden naar de gevolgen voor het bestaansrecht van de bestaande scholen. Sander Dekker zegt daarover in de Volkskrant dat 'de komst van een nieuwe school er op termijn voor kan zorgen dat een andere school er een punt achter moet zetten.' Dat is volgens de VOO een buitengewoon zorgelijke ontwikkeling. De belangen van de ouders, kinderen en schoolteams van deze scholen zijn ook in het geding. Het risico op marktwerking in het onderwijs en daarmee op verslechtering van de onderwijskwaliteit wordt hierdoor vergroot .

Op het platteland horen bovendien andere normen te gelden dan in dichtbevolkte gebieden. Bescherming van de laatste (openbare of algemeen toegankelijke) school in een dorp hoort in de regelgeving te worden meegenomen.

Kleinescholentoeslag

Dekker stelt verder voor om de vaste voet in de bekostiging af te bouwen of af te schaffen en te streven naar een systeem van lineaire bekostiging (uniform bedrag per leerling los van schoolgrootte). Dat raakt alle kleine scholen en ook de onderwijskwaliteit op deze scholen. De VOO verzet zich hier sterk tegen. Elke school heeft taken en kosten, los van het aantal leerlingen. Daarmee zijn de kosten per leerling voor kleine scholen groter dan voor grote scholen. Verlagen of afschaffen van de kleine scholentoeslag maakt het voor schoolteams en ouders en schoolbesturen onmogelijk om én een nieuwe school te starten én voldoende middelen te hebben om vergelijkbare onderwijskwaliteit te realiseren. 

In het kader van de garantiefunctie van het openbaar onderwijs, het belang van de bereikbaarheid op het platteland van goede basisscholen én de onderwijskwaliteit kan de VOO daarom niet akkoord gaan met het verlagen of afschaffen van de kleine scholentoeslag. Dit leidt juist tot minder mogelijkheden voor schoolbesturen en ouders om goede nieuwe scholen te stichten.

Downloads


Brief VOO aan Tweede Kamer (329 kB)

Naar boven

Deel |