Home / Nieuws / Grip op de MR activiteiten 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Grip op de MR activiteiten

1 november 2018
Auteur: Biza Shalmashi

Grip op de MR activiteiten?!
 

Hoe houden we controle op onze werkzaamheden?

Inleiding

Na de herfstvakantie is het een mooi moment om als MR terug te blikken op de eerste schoolweken. Hoe is het gegaan met betrekking tot de medezeggenschap? Hebben we de juiste onderwerpen besproken en wat staat ons de rest van het jaar te wachten? Kortom, hebben en houden we grip op onze MR activiteiten?

 

Wat kunt u doen?

Om controle te houden over de te bespreken onderwerpen en de juiste prioriteiten te kunnen stellen, biedt een jaarplan uitkomst. Het biedt de mogelijkheid om met elkaar helderheid en een beheersbare werkbelasting te creëren.

 

Een jaarplan is een schematisch overzicht van alle onderwerpen die de MR tijdens het schooljaar in verschillende MR vergaderingen zal behandelen. Een tip is om deze jaarplanning vooraf af te stemmen met het bevoegd gezag (directie). Op deze wijze kunnen zij zich inhoudelijk goed voorbereiden en weten zij wanneer een onderwerp voor het eerst besproken moet worden en wanneer zij moeten adviseren of instemmen. Daarbij kan het bevoegd gezag (directie) ook aangeven welke onderwerpen zij wil agenderen in de overlegvergadering met de MR. Denk hierbij aan de jaarlijks verplichte onderwerpen zoals het formatieplan, maar ook aan de speerpunten uit- en de voortgang van het schoolplan.

De MR kan het jaarplan zelf opstellen, maar het is sterk aan te bevelen om dit in overleg met het bevoegd gezag (directie) te doen. Dit laatste heeft als voordeel dat niet alleen de reguliere onderwerpen, maar ook belangrijke nieuwe beleidsontwikkelingen tijdig worden geagendeerd. Het bevoegd gezag (directie) raakt dan direct betrokken bij de medezeggenschap. Bovendien weet het bevoegd gezag (directie) wanneer hij de reactie van de MR tegemoet kan zien.

 

Het jaarplan als basis voor de MR-vergaderingen

Op basis van het jaarplan worden de vergaderingen van de MR verder ingevuld. In de eerste plaats wordt bepaald hoeveel vergaderingen er in het schooljaar zullen plaatsvinden, dit is doorgaans eens per vijf à zeven weken. Het is verstandig om van te voren aan te geven hoeveel tijd er aan ieder onderwerp zal worden besteed. Ook is het handig om per onderwerp  MR-leden aan te stellen die een onderwerp specifiek voorbereiden, daarover bijvoorbeeld informatie verzamelen of een deskundige raadplegen. Tijdens de MR-vergadering wordt deze informatie gedeeld met de overige MR-leden. Ten slotte is het verstandig om op de agenda de status van het te besproken punt op te nemen. Gaat het om een eerste, informatieve bespreking waarbij vragen worden beantwoord en een nadere toelichting wordt gegeven, gaat het om een meningsvormend agendapunt of moet de MR instemmen of adviseren. Vraag het bevoegd gezag (directie) om bij het indienen van een instemmings- of adviesaanvraag expliciet aan te geven welk wetsartikel uit de Wms hierbij van toepassing is.

 

TIPS bij het maken van een jaarplan

Bij het opstellen van een jaarplan is het van belang aandacht te besteden aan de volgende punten:

·         Welke formele stukken komen elk jaar aan bod en wanneer? (begroting, schoolgids, etc.)

·         Weke advies- en instemmingsaanvragen zijn wanneer te verwachten?

·         Wat zijn de prioriteiten voor het resterende schooljaar en wanneer agenderen we dit?

En wat bespreken we dit schooljaar niet.

·         Wanneer zijn de MR-vergaderingen en wanneer de overlegvergaderingen (met het bevoegd gezag / directie)? Dit kan overigens op eenzelfde dag zijn.

·         Welke reactietermijnen spreek je met elkaar af? Rekening houdend met wat hierover in het Medezeggenschapsreglement is opgenomen.


Ondersteuning

Voor ondersteuning bij het maken van een MR-jaarplan kunt u een beroep doen op de adviseurs en trainers van de VOO. Middels een workshop gaat u dan samen aan de slag om dit te maken.

In de Wet medezeggenschap op scholen staat in artikel 28 lid 2, dat kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de medezeggenschapsraad, waaronder scholingskosten, ten laste komen van het bevoegd gezag (directeur of bestuurder). U hoeft de kosten dus niet zelf te betalen.

 

 

Naar boven

Deel |