Home / Nieuws / Handreiking over alternatieve voorstellen bij fusie of sluiting 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Handreiking over alternatieve voorstellen bij fusie of sluiting

10 april 2018
Auteur: drs. Janny Arends
News

Onderwijsgeschillen heeft voor medezeggenschapsraden een vernieuwde handreiking geschreven over de alternatieven bij fusie of sluiting van scholen.

Als het bevoegd gezag van plan is een school te sluiten of te fuseren, kan de (G)MR, de personeelsgeleding of de oudergeleding op grond van het initiatiefrecht een alternatief plan voor de sluiting of de fusie voorleggen.

De procedure die hierbij gevolgd moet worden staat beschreven in de ‘Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school’. In de handreiking wordt beschreven in welke fase van de besluitvorming de MR of de geleding alternatieven bij fusie of sluiting van een school kan aandragen. Ook wordt beschreven wat de MR verder nog kan of moet doen.

Door de wijziging van de WMS per 1 januari 2018 is de Handreiking geactualiseerd. Vanaf die datum moeten alle ouders worden geraadpleegd voordat een besluit over fusie, sluiting, verandering van de grondslag of omzetting van een school wordt genomen. In de WMS staat niet wie de raadpleging daadwerkelijk moet uitvoeren: het bevoegd gezag, de voltallige MR of de oudergeleding. Evenmin staat in de WMS hoe de raadpleging moet plaatsvinden. Scholen en MR’en hebben de ruimte om hier zelf een keuze in te maken. De VOO adviseert het bevoegd gezag en de MR om hierbij gezamenlijk op te trekken.

In de handreiking wordt er vanuit gegaan dat de raadpleging van de ouders wél moet gebeuren voordat de MR een finaal advies geeft of zijn instemming verleent neemt en de MR eventuele alternatieven wil voorstellen.

Downloads


Handreiking alternatieven (789 kB)

Naar boven

Deel |