Home / Nieuws / Heeft u uw MR-documenten al geactualiseerd? 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Heeft u uw MR-documenten al geactualiseerd?

21 februari 2018
Auteur: drs. Janny Arends
News

De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol bij het vaststellen van beleid op school. Daarom is de samenwerking tussen de directie en de MR van cruciaal belang. Om die samenwerking goed te laten verlopen en te formaliseren is een aantal documenten van groot belang.

U werkt met de volgende documenten:

  • Het medezeggenschapsstatuut
  • Het medezeggenschapsreglement
  • Het managementstatuut
  • Het MR-activiteitenplan


Medezeggenschapsstatuut

De bestuurder van de onderwijsorganisatie is er aan gehouden om medezeggenschap mogelijk te maken, het te organiseren en te faciliteren.  Hoe de medezeggenschap mogelijk gemaakt wordt en georganiseerd en gefaciliteerd wordt, is vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut. De bestuurder heeft hierin een initiërende rol en legt het concept-medezeggenschapsstatuut ter instemming voor aan de GMR. Het vastgestelde document geldt vervolgens voor alle vormen van medezeggenschap die binnen de organisatie actief zijn. Niet onbelangrijk is te weten dat het vastgestelde document iedere 2 jaar opnieuw ter instemming moet worden voorgelegd aan de GMR. De GMR moet met twee derde meerderheid instemmen met het medezeggenschapsstatuut.

Medezeggenschapsreglement

Door de bestuurder wordt aan elke (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad een medezeggenschapsreglement aangeboden. In het medezeggenschapsreglement staan de bevoegdheden van de MR, maar is ook de omvang van de MR en de zittingsduur van de leden geregeld. De MR stemt met twee derde meerderheid in met het medezeggenschapsreglement. Alhoewel een wettelijke verplichting ontbreekt, verdient het aanbeveling om het MR-reglement iedere twee jaar opnieuw te bespreken.

Managementstatuut

In het managementstatuut wordt de taakverdeling tussen de bestuurder en de schooldirecteuren beschreven. Ook de mandatering van directeuren wordt opgenomen in dit document. De MR wordt aan het begin van ieder schooljaar opnieuw geïnformeerd over de taakverdeling door het beschikbaar stellen van het managementstatuut door de bestuurder.

Activiteitenplan

Het MR-activiteitenplan is het jaarplan van de MR dat door de MR zelf wordt opgesteld. In het activiteitenplan staan onder meer de jaarplanning, de scholingsbehoefte, de eigen doelstelling en de MR-begroting. Op basis van het activiteitenplan wordt de MR op grond van artikel 28 van de WMS bekostigd. Het is dus een zeer belangrijk document voor de MR geworden. De MR zelf is eigenaar van dit document.

Modelreglementen en actualisering

Vrijwel alle medezeggenschapsdocumenten worden afgeleid van de modelstatuten en -reglementen die te vinden zijn op de website: www.infowms.nl. De modelreglementen worden continu op actualiteitswaarde bijgehouden. Wetswijzigingen worden direct vertaald in de modelreglementen.

Met de komst van de ‘Wet versterking bestuurskracht’ is de WMS op tal van punten aangepast. Deze wijzigingen zijn vervolgens vertaald in de diverse modelreglementen en modelstatuten. VOO adviseert daarom alle (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden te controleren of hun documenten actueel zijn en aangepast per 1 januari 2017.

Ondersteuning via Servicekaart

De Vereniging Openbaar Onderwijs kan uw (G)MR helpen met het controleren of de verschillende medezeggenschapsdocumenten op orde zijn; hiervoor kunt u een beroep doen op de Servicekaart. De kosten voor de Servicekaart zijn voor rekening van het bevoegd gezag, de MR dient het bevoegd gezag wel van te voren te informeren dat hij een Servicekaart aanvraagt.

Servicekaart aanvragen

 

 

Naar boven

Deel |