Home / Nieuws / Introductie voor nieuwe MR-leden 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Introductie voor nieuwe MR-leden

11 september 2017
Auteur: drs. Janny Arends
News

Aan het begin van ieder schooljaar treden er veel nieuwe leden van de medezeggenschapsraad (MR) aan. Ieder pas gekozen lid van de medezeggenschapsraad wil snel en enthousiast aan de slag; bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs, samenwerken met andere betrokkenen en een eigen mening formuleren.

Maar alle begin is moeilijk.

Over het algemeen blijkt dat een nieuw MR-lid ongeveer een jaar nodig heeft om goed ingewerkt te raken, om te weten welke taken en bevoegdheden de MR heeft en om alle afkortingen in het onderwijs te kennen. Want wie weet als goedwillende nieuwkomer wat een brinnummer, een FER of het voeren van DGO is?

Daarom geef ik u graag een aantal tips om snel volwaardig mee te kunnen draaien.

Wat er wettelijk vastligt.

De wijze waarop de medezeggenschap is georganiseerd en welke bevoegdheden de MR heeft, is vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS), die geldt voor zowel primair als voortgezet onderwijs.

In het medezeggenschapsstatuut (lees hier verder) staat een overzicht van alle onder het bevoegd gezag vallende medezeggenschapsorganen en de manier waarop ze met elkaar en met het bevoegd gezag communiceren. Ook wordt erin vermeld met wie de MR overleg voert en hoe de faciliteitenregeling er uit ziet.

Het medezeggenschapsreglement (modelreglementen kunt u hier downloaden) beschrijft het aantal leden van de MR, de zittingsduur en de wijze waarop de verkiezingen worden geregeld. Verder worden de advies- en instemmingsbevoegdheden benoemd en de termijnen waarbinnen de MR op een voorstel moet reageren. En ook de geschillenregeling maakt deel uit van het medezeggenschapsreglement.

Wettelijk niet verplicht, maar wel van belang voor een goed functionerende MR is het huishoudelijk reglement. In dit document staan onder meer de taken van de voorzitter en de secretaris vermeld, maar ook de wijze van besluitvorming en het rooster van aftreden.

Zo leest u zich in.

Om goed ingewerkt te raken, is het voor nieuwe MR-leden raadzaam om de agenda’s en de verslagen van de afgelopen drie MR-vergaderingen door te nemen en ditzelfde geldt voor de GMR-vergaderingen. Op deze wijze krijgt u inzicht in de inhoud van het medezeggenschapswerk, in de werkwijze van de MR maar ook in de wijze van samenwerken met het bevoegd gezag.

Een ander relevant werkdocument is het jaarplan. Hierin staan de vergaderdata, de jaarlijks terugkerende onderwerpen en de specifieke onderwerpen voor het komende schooljaar. Het jaarplan bevat over het algemeen ook een financiële paragraaf – de MR-begroting - waarin de kosten voor scholing en voor de inhuur van externe deskundigen zijn opgenomen, maar ook de kosten voor het lidmaatschap van de VOO, abonnementen en congresbezoek. Deze begroting wordt aan het begin van het schooljaar ter informatie voorgelegd aan het bevoegd gezag en op het eind van het schooljaar legt de MR verantwoording af over zijn uitgaven. Wettelijk gezien is het bevoegd gezag verplicht de – redelijkerwijs te maken – kosten van de MR te vergoeden.

Veel MR’en hebben een document waarin de visie en de missie van de MR zijn vastgelegd en ook is er meestal een communicatieplan voor de contacten met de achterban.

Volg ook een cursus MR Start.

Een professionele MR werkt met een scholingsplan. Hierin staan cursussen opgenomen die individuele MR-leden willen volgen of die door de hele MR worden gevolgd. De kosten voor scholing maken onderdeel uit van de MR-begroting. Voor nieuwe MR-leden is het volgen van de VOO-cursus ‘MR Start’ onontbeerlijk. Tijdens de 2,5 uur durende bijeenkomst leert het nieuwe MR-lid wat de rechten, plichten, taken en bevoegdheden van een MR-lid zijn. Met behulp van een aantal werkvormen wordt de theorie meteen in praktische zin toegepast. Daarnaast is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen met andere beginnende MR-leden. Personeelsleden in de MR kunnen na deelname aan MR Start 5 registeruren in het Lerarenregister opnemen.

Meer informatie vindt u hier.

Naast de informatie die u op school krijgt, zijn er ook andere kanalen om meer over de medezeggenschap te weten te komen. Handzaam en informatief is het Zakboek medezeggenschap dat besteld kan worden via Onderwijsgeschillen (www.onderwijsgeschillen.nl). Handig voor gebruik in de praktijk zijn ook de MR Werkmap en het WMS-bevoegdhedenkaartje van de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Meer informatie vindt u ook op www.infowms.nl en www.onderwijsgeschillen.nl.

Zo heeft u altijd ondersteuning.

En wie daarna nog vragen heeft of hulp nodig heeft, kan dat het beste aan de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vragen. Zorg dan wel dat uw MR of GMR lid is van de VOO.

Naar boven

Deel |