Home / Nieuws / Leerling openbare school nooit verplicht tot religieuze handelingen dus vrijstelling onnodig 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Leerling openbare school nooit verplicht tot religieuze handelingen dus vrijstelling onnodig

4 juni 2019
Auteur: dr. Leone de Voogd
News

 

In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Slob dat het openbaar onderwijs ieders godsdienst en levensovertuiging eerbiedigt en leerlingen nooit verplicht kunnen worden deel te nemen aan religieuze handelingen. Dit in reactie op de motie Bisschop cs. waarin de regering gevraagd werd wettelijk te regelen dat ouders vrijstelling kunnen regelen van deelname aan dergelijke handelingen. Slob stelt terecht dat een vrijstelling niet nodig is en zelfs een averechts effect zou hebben: ‘een vrijstelling impliceert dat leerlingen op een openbare school bij wijze van uitzondering recht zouden hebben op neutraal onderwijs, terwijl dat recht juist het algemeen geldende, in de (Grond)wet verankerde uitgangspunt van het openbaar onderwijs is.’  

 

Aanleiding voor de motie waren berichten dat leerlingen bij een excursie naar een moskee moesten bidden. Bij nader onderzoek bleek dat bij de betreffende excursie geen sprake was van een verplichting. In de brief zet Slob het wettelijk kader uiteen en licht hij toe welke positie ouders hebben als het gaat om deelname aan excursies en andere onderwijsactiviteiten.  

 

In artikel 23 van de Grondwet is vastgelegd dat het openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst en levensbeschouwing. Dit beginsel is verder uitgewerkt in de sectorwetten: het openbaar onderwijs is toegankelijk voor alle kinderen en draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen ‘met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden’.  

 

Het is de verantwoordelijkheid van de school om enerzijds aandacht te besteden aan verschillende religieuze en levensbeschouwelijke stromingen en anderzijds geen stroming te laten domineren en leerlingen geen religieuze handelingen op te leggen.  

 

Op basis van de kerndoelen zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan geestelijke stromingen binnen onze samenleving. In dat kader organiseren zij geregeld excursies naar gebedshuizen. Aangezien excursies onderdeel zijn van het onderwijsprogramma, is deelname in principe verplicht. De keuzes die scholen hierin maken worden vastgelegd in het schoolplan, waarbij de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft. Mochten ouders menen dat de school haar wettelijke opdracht niet eerbiedigt, dan kunnen zij melding doen bij de inspectie.  

 

Slob verwijst tevens naar jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hieruit blijkt dat ‘een vrijstelling een methode is om de overtuigingen van andersdenkenden in het onderwijs te eerbiedigen, indien dat (openbaar) onderwijs van een bepaalde religie uitgaat’. Aangezien dat in het Nederlandse stelsel niet het geval is, heeft een vrijstelling hierin geen plaats.  

Naar boven

Deel |