Home / Nieuws / Medezeggenschap als voorbeeldfunctie & oefenplaats 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Medezeggenschap als voorbeeldfunctie & oefenplaats

19 december 2018
Auteur: drs. Patrick Loeps

Het kabinet heeft voor de komende jaren geld vrij gemaakt om meer middelbare scholieren kennis te laten maken met de Tweede Kamer. Maar hoe kan men democratie in de praktijk extra ruimte bieden naast deze schoolreis naar Den Haag?

Het kabinet heeft voor de komende jaren geld vrij gemaakt om meer middelbare scholieren kennis te laten maken met de Tweede Kamer. Dit om scholieren de beginselen en de fundamentele waarden van de democratie bij te brengen. Vanuit medezeggenschapsoogpunt doet deze doelstelling de VOO deugd, maar waarom starten we hier niet op scholen zelf al mee?

De (G)MR biedt zo’n veilige praktijksituatie op school waarbinnen leerlingen de werking van de democratische beginselen beter kunnen leren kennen. De essentie van een goed werkende (G)MR ligt immers in deze democratische principes die het functioneren van een (G)MR bewaakt.

Op de basisschool kan een dergelijke veilige praktijksituatie al in werking worden gesteld, bijvoorbeeld door het oprichten van een leerlingenraad. Zo kunnen kinderen kennis maken met overleg en inspraak. Ook voor de MR biedt dit de gelegenheid om met een dergelijke leerlingenraad in gesprek te gaan en te weten te komen welke thema’s en onderwerpen er leven op een school. Dit kan van belang zijn voor de beleidsthema’s die de MR zelf agendeert, maar dit is inhoudelijk gezien ook van nut voor de overleggen tussen de MR en het bevoegd gezag (bestuurders en directeuren).

 

In het voortgezet onderwijs worden leerlingen al actief betrokken bij de (G)MR doordat zij er onderdeel van uitmaken. Zij doen volledig mee in de medezeggenschap. Het bevoegd gezag, ouders en personeelsleden die betrokken zijn bij de medezeggenschap kunnen binnen een (G)MR waar leerlingen deel van uitmaken voorbeeldstellend zijn. Zij kunnen leidend zijn in het weergeven van de democratische principes die bij medezeggenschap komen kijken. De wijze waarop alle betrokken partijen op een respectvolle wijze met elkaar in dialoog gaan, discussiëren en hun verschillen beslechten kan een leerzame omgeving voor de betrokken leerlingen zijn.


 

Het is aan schoolbesturen, directeuren en (G)MR-leden om dit voorbeeldstellende gedrag te laten zien. Het is aan hen om de medezeggenschap ook als een praktijksituatie uit te dragen waarbinnen leerlingen aan de slag kunnen gaan met het leren over de democratische fundamenten.

 

Basiskennis van medezeggenschap en democratie is onder alle betrokken partijen van cruciaal belang. De komende jaren wordt er zwaar geïnvesteerd in de kennis omtrent democratie op al onze middelbare scholen. Is het dan niet vanzelfsprekend om alle betrokken partijen (bestuurders, directeuren, personeelsleden, ouders etc.) deze kennis ook bij te brengen? De praktijk leert ons dat hier nog een flinke taak ligt, zowel op het gebied van het voorbeeldstellend zijn wanneer het op medezeggenschap aankomt alsook het beschikken over voldoende basiskennis m.b.t. democratie.

 

Eén van de zeven hoofdaanbevelingen in het recente rapport “Lage drempels, hoge dijken”, van de staatscommissie Parlementair Stelsel o.l.v. Johan Remkes, heeft betrekking op de verbetering van de democratische kennis en vaardigheden in het onderwijs en daarbuiten. Dit biedt het onderwijs een kans om leerlingen vanaf een vroege leeftijd een goed voorbeeld van de werking van de democratie mee te geven, zodat zij dit zelf later in hun volwassen leven kunnen toepassen. Dit levert een positieve bijdrage aan de basiswaarden zoals men die voor ogen heeft binnen de Nederlandse samenleving.

 

 

Klaar voor volgend jaar?

Voor zowel scholing als ondersteuning bij specifieke vraagstukken kunt u altijd een beroep doen op de adviseurs en trainers van de VOO. Denk hierbij aan het voeren van een ambitiegesprek, het maken van een (G)MR-activiteitenplan en aan de masterclass GMR en Bestuur.

In artikel 28 van de Wet medezeggenschap op scholen staat dat de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de medezeggenschapsraad, waaronder scholingskosten, ten laste komen van het bevoegd gezag (directeur of bestuurder).  U hoeft de kosten dus niet zelf te betalen.

Met het einde van het jaar in zicht, is het misschien een mooi moment om hier tijdens de feestdagen uw gedachten over te laten gaan en voornemens te maken voor een voorbeeldig medezeggenschapsjaar in 2019 en hoe u hieraan (meer) concrete invulling aan kunt geven
J

 

Naar boven

Deel |