Home / Nieuws / Ontheffing van taken valt niet onder adviesrecht bij ontslag schoolleiding 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Ontheffing van taken valt niet onder adviesrecht bij ontslag schoolleiding

11 september 2017
Auteur: Rein van Dijk
News

 

 

 

 

Het besluit om een directeur tijdelijk van zijn of haar directietaken te ontheffen, valt niet onder de adviesbevoegdheid voor de medezeggenschapsraad bij aanstelling of ontslag van de schoolleiding (art. 11h1 WMS). De Landelijke geschillencommissie WMS heeft een geschil hierover daarom niet ontvankelijk verklaard.

Het geschil ging over een bevoegd gezag met drie basisscholen. Iedere school heeft een directeur en op iedere school is een medezeggenschapsraad ingesteld. Ook is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Samen met het eenhoofdige bevoegd gezag vormen de directeuren het managementteam.

In een brief, die mede is ondertekend door twee van de drie directeuren, staat dat de betreffende directeuren zich niet veilig voelen om een presentatie te verzorgen op een bijeenkomst met de Raad van Toezicht en het bevoegd gezag die een dag later gepland staat. De schrijvers van de brief maken melding van hun zorgen over de toekomst van de organisatie en noemen de situatie onwerkbaar.

Het bevoegd gezag ontheft vervolgens de beide betrokken directeuren tijdelijk van hun taken en de voorzitters van de beide betrokken medezeggenschapsraden worden daarvan telefonisch op de hoogte gesteld. De medezeggenschapsraden hebben de Raad van Toezicht en het bevoegd gezag verzocht te worden betrokken bij het onderzoek, dat vervolgens in gang gezet zou worden. Per brief informeert het bevoegd gezag de medezeggenschapsraden over het komende onderzoek.

Standpunt medezeggenschapsraden

De medezeggenschapsraden stellen dat het besluit om de directeuren tijdelijk te ontheffen van hun taken gelijkstaat aan een schorsing die kan leiden tot hun ontslag. Daarom had het bevoegd gezag de desbetreffende medezeggenschapsraden om advies moeten vragen over het voorgenomen besluit, en wel op grond van artikel 11, lid 1 aanhef en onder h van de WMS. In het bij het verzoekschrift gevoegd advies raden de medezeggenschapsraden het bevoegd gezag met klem af het voorgenomen schorsingsbesluit om te zetten in een definitief besluit. Dit besluit leidt tot veel onrust en tot een nog groter gevoel van onveiligheid binnen de desbetreffende scholen. Het bevoegd gezag heeft daarop niet gereageerd. De medezeggenschapsraden vragen de commissie daarom het bevoegd gezag op te dragen de schorsing van de directeuren per direct op te heffen en de directeuren in staat te stellen hun werkzaamheden te hervatten.

In ieder geval had de gang van zaken rondom het onderzoek gevolgen voor de taakverdeling binnen de schoolleiding, aldus de medezeggenschapsraden. Daarom had het bevoegd gezag voorafgaand aan de besluitvorming over het onderzoek advies moeten vragen aan de medezeggenschapsraden of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad op grond van artikel 11 lid 1, aanhef en onder i van de WMS.

Standpunt bevoegd gezag

Het bevoegd gezag stelt dat er geen sprake is van schorsing van de directeuren. Nadat zij zelf te kennen hadden gegeven dat er sprake was van een onveilige werksituatie, heeft het bevoegd gezag hen tijdelijk van hun werkzaamheden ontheven. Dat besluit is niet aan te merken als aanstelling of ontslag van de schoolleiding. Ook is dit besluit niet aan te merken als een besluit tot vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding. Het bevoegd gezag heeft slechts een tijdelijke voorziening getroffen om te voorzien in de dagelijkse leiding van de desbetreffende scholen. Nu de ontheffing van de directeuren langer duurt dan voorzien, is het bevoegd gezag van plan om deze taaktoedeling voor te leggen aan medezeggenschapsraden van de desbetreffende scholen.

Uitspraak Geschillencommissie

De medezeggenschapsraden beredeneren dat het besluit van het bevoegd gezag om de beide directeuren te schorsen/tijdelijk van hun taken te ontheffen een adviesplichtig besluit is, omdat het kan leiden tot ontslag van de directeuren, dan wel de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding wijzigt. Daarbij komt de medezeggenschapsraden in beide gevallen een adviesbevoegdheid toe.

In haar uitspraak van 7 januari 2009 (zaaknummer 08.21) heeft de commissie al geoordeeld dat zo’n besluit niet valt onder de aangelegenheid ontslag van de schoolleiding. De commissie ziet geen aanleiding om thans tot een ander oordeel te komen. Evenmin kan het besluit worden aangemerkt als een besluit met betrekking tot de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding. Weliswaar heeft het besluit tot gevolg dat moet worden voorzien in de vervulling van de taken van de directeuren, maar het besluit is uitsluitend gericht op de rechtspositie van de desbetreffende directeuren, en omvat niet ook de wijze waarop gedurende hun afwezigheid in de taakvervulling van de directie zal worden voorzien. Het verzoek tot behandeling van het adviesgeschil over het besluit tot schorsing/tijdelijke ontheffing van de directeuren is niet ontvankelijk verklaard.

(Zaaknummer 107696 - 17.02, uitspraak 9 juni 2017) 

Naar boven

Deel |