Home / Nieuws / Samenwerkingsscholen: hoe zit dat? 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Samenwerkingsscholen: hoe zit dat?

17 december 2018
Auteur: Biza Shalmashi
News

Op 1 januari 2018 is de wet ‘Samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool‘ in werking getreden, die het eenvoudiger maakt voor openbare en bijzondere scholen in primair en voortgezet onderwijs om te fuseren. Vooral in krimpgebieden is hier behoefte aan. Een samenwerkingsschool blijft een school die uitsluitend tot stand kan komen door samenvoeging van één of meer openbare scholen met één of meer bijzondere scholen en waarin zowel openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs wordt aangeboden. Zowel bijzondere als openbare schoolbesturen mogen nu een samenwerkingsschool in stand houden. Tevens is het continuïteitscriterium (een van beide te fuseren scholen wordt met opheffing bedreigd) versoepeld. Wel moeten de betrokken scholen minimaal 6 jaar bekostigd zijn. Voor de samenwerkingsschool is geen fusietoets meer nodig, maar wel een fusie-effectrapportage met instemmingsrecht voor de medezeggenschapsraad.


Identiteitscommissie

De wet schrijft ook voor dat de samenwerkingsschool een identiteitscommissie moet hebben, met wettelijke bevoegdheden. In deze commissie worden afspraken gemaakt over de instandhouding van de openbare en bijzondere identiteit van de twee gefuseerde scholen. In de statuten van het schoolbestuur moet een regeling worden opgenomen waarin onder meer de samenstelling, benoeming, herbenoeming en ontslag van de commissie wordt beschreven. In het schoolplan en de schoolgids wordt beschreven hoe de bijzondere identiteit en het openbare karakter vorm krijgen. Wanneer het een bijzonder bestuur of samenwerkingsbestuur betreft, moet jaarlijks aan de gemeenteraad worden gerapporteerd hoe het openbare karakter vorm wordt gegeven.

 

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraden van beide betrokken scholen moeten met de fusie instemmen. Bovendien dient de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in te stemmen met de verandering van de grondslag van de school. Hieraan voorafgaand moet een raadpleging onder alle ouders plaatsvinden.

 

Handreiking samenwerkingsschool

Op verzoek van de Eerste Kamer schreven de PO-Raad, VORaad, VOS-ABB, Verus en VBS samen een handreiking over de vorming van een samenwerkingsschool. Hierin is met name aandacht voor de wijze waarop de identiteitscommissie formeel moet worden vormgegeven en voor statutaire waarborgen met betrekking tot de samenwerkingsschool. Kijk op www.vosabb.nl/nieuwe-handreiking-samenwerkingsschool.

 

 

VOO cursus MR en Fusie

Zoals beschreven, heeft de medezeggenschapsraad een belangrijke rol bij fusie. In deze cursus wordt specifiek ingegaan op de positie en mogelijkheden die uw MR heeft bij een door het schoolbestuur voorgenomen fusie.


Thema’s:

>>  De rechten en plichten  van de MR bij fusie;
>>  De rol van het bestuur  bij een scholenfusie;
>>  De verplichte fusie- effectrapportage (FER),  wat moet er in staan en  hoe deze te beoordelen.

 

De voorlichting is interactief, waardoor er ruimte is om eigen praktijkvragen te stellen. Wanneer het gaat om een fusie die leidt tot een samenwerkingsschool, wordt tevens aandacht besteed aan de specifieke vraagstukken die hierbij spelen.

Kijk op www.voo.nl voor het overzicht van alle regionale open inschrijving cursussen. Deze cursus kan ook InCompany worden georganiseerd.  Bel 036 5331500 of  mail scholing@voo.nl. 2nd opinion fusie-effectrapportage (FER) Tevens kan de VOO u onder- steunen bij het beoordelen  van de FER. Kijk hiervoor op  www.voo.nl/servicekaart.

Naar boven

Deel |