Home / Nieuws / Staat van het Onderwijs: prestaties staan onder druk 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Staat van het Onderwijs: prestaties staan onder druk

11 april 2018
Auteur:
News

Het Nederlandse onderwijs presteert nog steeds goed, maar de gemiddelde prestaties dalen de afgelopen jaren wel geleidelijk. Zo zijn de prestaties op taal en rekenen niet verbeterd en presteert Nederland op het thema burgerschap slechter dan vergelijkbare landen. Dat constateert de Inspectie van het Onderwijs in de Staat van het Onderwijs.

De gelijkblijvende of afnemende prestaties doen zich volgens de inspectie voor bij taal, rekenen en wiskunde, maar ook bij de vakken cultuureducatie, natuur en techniek, bewegingsonderwijs en burgerschap. Leerlingen in andere landen doen het gemiddeld beter. 

Een uitgebreide infographic van de Inspectie van het Onderwijs geeft duidelijk inzicht in de belangrijkste bevindingen.

Segregatie neemt toe

Segregatie naar opleiding neemt toe, zo constateert de inspectie. In het basisonderwijs neemt de segregatie langs sociaal-economische lijnen toe. De segregatie naar opleiding is het sterkst. Dit is in alle steden een combinatie van woonsegregatie en schoolkeuze. Bovendien verschilt de achtergrond van leerlingen per schoolsoort en er zijn grote verschillen tussen keuzes van jongens en meisjes.

Druk op schooladvies 

Leerlingen met academisch geschoolde ouders hebben meer kans om een advies te krijgen dat hoger ligt dan hun toetsscore en minder kans om een lager advies te krijgen (dan leerlingen waar ouders geen, een mbo 1- of een mbo 2-opleiding hebben. Bijstelling verkleint het verschil in onderadvisering iets, maar weinig.

Autonomie leidt tot vrijblijvendheid 

De inspectie constateert ook dat de verregaande autonomie die scholen en schoolbesturen in het Nederlandse onderwijs hebben, soms niet voldoende wordt aangewend om voldoende sturing te geven. 'Vrijblijvendheid en beperkte ambitie ondergraven autonomie en kaders ontbreken door zachte (input)sturing'.

Reactie Vereniging Openbaar Onderwijs

De keuze van de Inspectie van het Onderwijs om de prestaties van het Nederlandse onderwijs af te zetten tegen voorgaande jaren, geeft een duidelijk beeld van al langer lopende ontwikkelingen in het onderwijs en kan daarmee meer houvast bieden aan scholen en beleidsmakers.

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) maakt zich net als de inspectie zorgen over de toenemende segregatie die zich steeds vaker langs sociaal-economische lijnen voltrekt. De VOO verzet zich daarom tegen het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen, dat nog meer vrijheid biedt aan ouders en beleidsmakers om eigen homogene scholen te stichten. Het ideaal van het openbaar onderwijs als ontmoetingsonderwijs voor alle kinderen van Nederland staat daar haaks op. De VOO streeft er daarom samen met VOS/ABB naar dat scholen zich vormen volgens het ideaal SCHOOL, dat uitgaat van een onverzuild onderwijsbestel.

Het volledige jaarverslag De Staat van het Onderwijs 2018 kunt u hieronder downloaden.

Downloads


Staat van het Onderwijs 2018 (10,0 mB)

Naar boven

Deel |