Home / Nieuws / Toename aantal geschillen medezeggenschap 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Toename aantal geschillen medezeggenschap

10 april 2018
Auteur: drs. Janny Arends
News

Er werden het afgelopen jaar meer geschillen over medezeggenschap ingediend dan in 2016. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de bevoegdheden van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) per 1 januari 2017 zijn uitgebreid.

Zo moesten nalevingsgeschillen tot 1 januari 2017 worden ingediend bij de Ondernemingskamer van de rechtbank in Amsterdam, waarbij de MR verplicht een advocaat moest inschakelen. Vanaf 1 januari 2017 worden nalevingsgeschillen ingediend bij de laagdrempeliger geschillencommissie, waarbij bovendien geen advocaat verplicht is.

Wanneer het bevoegd gezag of de MR een geschil aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) voorlegt, kan dit op drie manieren eindigen. Het geschil wordt ingetrokken, er volgt een uitspraak van de geschillencommissie of er wordt mediation ingezet.

Geschillen

In totaal werden er in 2017 26 geschillen aangemeld. Zes daarvan werden ingetrokken, bij 14 geschillen werd uitspraak gedaan (waaronder twee uitspraken in één geschil) en zeven geschillen waren aan het eind van het verslagjaar nog in behandeling, waarvan 1 in mediation. Naar soort geschil uitgewerkt gingen acht geschillen over instemming, elf over advies en zeven over naleving. De voorgelegde onderwerpen waren divers: fusie of sluiting van de school, bestuursformatieplan, wijziging schoolplan en een aantal dat samenhangt met de aanstelling of het ontslag van de schoolleiding. Dertien geschillen komen voort uit het primair onderwijs, elf uit het voortgezet onderwijs en twee uit het voortgezet speciaal onderwijs.

In beroep tegen de LCG WMS

Wanneer een MR of een bevoegd gezag het niet eens is met de uitspraak van de geschillencommissie, kan bij de Ondernemingskamer beroep worden ingesteld. Dit gebeurde in 2017 één keer. Het ging om een reglementsgeschil waarin de inperking van de zittingsduur van een MR-lid aan de orde was; het bevoegd gezag stelde voor dat een MR-lid na drie zittingstermijnen één jaar niet herkiesbaar zou zijn. De LCG WMS vond dat deze inperking niet was toegestaan. De Ondernemingskamer daarentegen vernietigde de uitspraak van de geschillencommissie met een beroep op de parlementaire geschiedenis van de WMS en zijn voorgangers. De Ondernemingskamer was aldus van mening dat een inperking van het kiesrecht van een MR-lid acceptabel is.'

Onduidelijkheid over nietigheid

De geschillencommissie constateert dat er bij bevoegde gezagen en medezeggenschapsraden onduidelijkheid bestaat rond het begrip ‘nietigheid’. In zijn jaarverslag legt de commissie in heldere taal uit bij wie een nietigheidsgeschil moet worden ingediend, wanneer dit kan, hoe dit moet gebeuren en binnen welke termijn de nietigheid moet worden ingeroepen.

Downloads


Jaarverslag geschillencommissie (1,3 mB)

Naar boven

Deel |