Home / Nieuws / Veel workshops tijdens WMS-congres 201 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Veel workshops tijdens WMS-congres 2018

7 september 2018
Auteur:
News

Bent u lid van de medezeggenschapsraad? Kom dan op woensdag 7 november naar het WMS-congres in de ReeHorst in Ede. Adviseurs van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) verzorgen vijf workshops.

Het is een dag vol inspirerende workshops en lezingen voor iedereen die betrokken is bij zeggenschap en medezeggenschap in het funderend onderwijs. Het aanbod van de workshops en lezingen sluit aan bij thema’s en onderwerpen waar u in uw dagelijkse praktijk mee te maken krijgt of gaat krijgen.

Hier kunt u zich aanmelden.

 

VOO-workshops

Vijf adviseurs van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) geven workshops tijdens het WMS-congres. 

  • Open Space voor ouders in de (G)MR

Door Janny Arends, adviseur Vereniging Openbaar Onderwijs en Kitty Ramakers, Project versterking medezeggenschap
Workshop bestemd voor ouders in de (G)MR en OPR / kennisniveau: beginnende en gevorderde ouderleden van een medezeggenschapsorgaan

Aan de hand van tevoren ingebrachte medezeggenschapsonderwerpen gaan de deelnemers aan de workshop Open Space met elkaar en met de workshopleider in gesprek over problemen en dilemma’s waar zij in de praktijk tegenaan lopen. Oplossingen worden gepresenteerd en alternatieven worden uitgewisseld. Voorbeelden van onderwerpen zijn de fusie van een school en hoe betrek je als oudergeleding van de MR je achterban hierbij? Hoe communiceer je met de achterban en hoe betrek je andere ouders bij het werk van de MR? Hoe komt de oudergeleding van de MR aan voldoende informatie? Hoe kun je goed samenwerken met de personeelsgeleding (en in het voortgezet onderwijs ook met de leerlinggeleding)?
 

  • Verbeteren communicatie tussen de GMR en de MR’en

Door Janny Arends, adviseur Vereniging Openbaar Onderwijs

Workshop bestemd voor ouders en personeelsleden in de (G)MR van het primair onderwijs / kennisniveau: beginnende en gevorderde (G)MR-leden

De communicatie tussen de GMR en MR’en blijkt in de praktijk niet altijd optimaal: inhoudelijk is men niet van elkaars werkzaamheden op de hoogte en vaak is ook niet duidelijk hoe de MR in de GMR is vertegenwoordigd. Tegelijkertijd klinkt vanuit GMR’en MR’en zeer geregeld de behoefte aan intensievere samenwerking en is er behoefte aan concrete hulpmiddelen om dit vorm en inhoud te geven.

In deze workshop wordt de deelnemers een aantal concrete voorbeelden aangereikt om de communicatie op gang te brengen dan wel te verbeteren. Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht als het gaat om het nadenken over intensievere samenwerking tussen de GMR en de MR’en, en het delen van ervaringen.

  • (G)MR in positie : speelveld, rollen en relaties

Door Suzanne Deutekom, medezeggenschapstrainer Vereniging Openbaar Onderwijs

Aan het eind van de workshop weet u met welke partijen de (G)MR te maken heeft, wie welke invloed heeft op beleidsvorming en besluitvorming en welke bijzondere rol de achterban daarin speelt. Als (G)MR moet je stevig in je schoenen staan: aan de ene kant moet je de belangen van de achterban zien te vertalen naar de directeur of naar het bestuur; aan de andere kant moeten er soms ook moeilijke besluiten “van boven” uitgelegd worden aan de achterban. Om zelf goed in positie te komen, is het niet alleen belangrijk om te kijken waar je als (G)MR zelf (voor) staat, maar ook om inzicht te hebben in de positie en het spel van de andere spelers en teams: schoolbestuur, directeur(en), raad van toezicht, andere medezeggenschapsraden, teams, ouders, leerlingen.

In deze workshop verkennen we samen het speelveld, de verschillende posities, rollen en onderlinge relaties. In het bijzonder kijken we daarbij naar de relatie met de achterban en hoe de (G)MR die zo goed mogelijk kan benutten. Dat doen we o.a. aan de hand van praktijkvoorbeelden en discussie.
 

  • Raadpleging, en dan ……..?

Door Patrick Loeps, adviseur Vereniging Openbaar Onderwijs.

Workshop bestemd voor ouders in de (G)MR en OPR / kennisniveau: beginnende en gevorderde ouderleden van een medezeggenschapsorgaan

In het verleden moesten de ouders worden geraadpleegd bij een voorstel over de buitenschoolse opvang dan wel een wijziging van de onderwijstijd. Als gevolg van de aanpassing per 1 januari jl. van van Wms art. 15 lid 3, moeten alle ouders nu over meer aangelegenheden worden geraadpleegd voordat een besluit wordt genomen. Vragen die zich hierbij voordoen zijn: wie neemt het initiatief voor deze raadpleging en welke vraag / vragen wordt voorgelegd. Als de resultaten dan binnen zijn doet zich vervolgens de vraag voor: en nu? In deze workshop wordt stil gestaan bij verschillende dilemma’s die zich hierbij voordoen om u zo als ouder in de (G)MR bewust te maken van de verschillende afwegingen die hierbij voor u een rol (kunnen) spelen en u zo een afgewogen standpunt in kunt nemen.
 

  • Lezing Fusie, de keuze van wie?

Door Patrick Loeps, adviseur Vereniging Openbaar Onderwijs

Lezing bestemd voor alle leden van de (G)MR en OPR / kennisniveau: beginnende en gevorderde leden van een medezeggenschapsorgaan

Een (voorgenomen) fusie raakt menigeen in meer of mindere mate. Welke rol spelen de verschillende belanghebbenden en wie maakt welke keuze? Is er een verschil tussen een fusie van besturen en een fusie tussen scholen? Wat schrijft de Wms voor en hoe zorg je samen (bevoegd gezag en (G)MR ) voor een gedegen fusieproces?
 

Naar boven

Deel |