Home / Nieuws / VOO-themas in verkiezingsprogrammas 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

VOO-themas in verkiezingsprogrammas

7 maart 2017
Auteur:
News

Onderwijs is voor veel politieke partijen een belangrijk onderwerp in hun verkiezingsprogramma. Het is onmogelijk om de zienswijze van alle partijen in beeld te brengen. Toch zetten we voor u een aantal standpunten bij belangrijke VOO-thema’s op een rijtje.

SP

In het onderwijs organiseren we meer zeggenschap voor personeel, studenten en ouders. De medezeggenschapsraad krijgt overal in het onderwijs instemmingsrecht op de begroting. (Bron: Pak de macht)

PvdA

Wij zetten ons in voor meer invloed van ouders, leerlingen, studenten en docenten op onderwijsinstellingen, en voor het streven naar toegankelijkheid en gelijke kansen. (Bron: Een verbonden samenleving)

GroenLinks

Leerlingen, deelnemers, studenten, ouders, en docenten krijgen meer zeggenschap over het beleid van scholen, onderwijsinstellingen en schoolbesturen. Medezeggenschapsorganen krijgen meer rechten zoals instemmingsrecht op de benoeming van bestuurders, op de begroting en op het samengaan, zelfstandig worden van scholen of het sluiten of samenvoegen van opleidingen. (Bron: Tijd voor verandering)

D66

D66 wil een open cultuur en échte invloed van studenten, ouders en docenten op scholen en hun onderwijs. Bij de universiteiten en hogescholen moeten de opleidingscommissies en facultaire studentenraden worden versterkt. (Bron: Kansen voor iedereen)

VVD

Het hoort vanzelfsprekend te zijn dat leraren elkaar feedback geven en de mening van leerlingen daarbij betrekken. Ook dient elke school helder te communiceren hoe het budget wordt ingezet. Ouders en leerlingen kunnen door die transparantie bewuster voor een school kiezen. (Bron: Zeker Nederland)

CDA

Overal waar belangrijke besluiten worden genomen die levens van mensen direct raken, moeten zij kunnen meepraten en meebeslissen. Ouders en leerlingen op school, patiënten en verpleegkundigen in de zorg, huurders bij hun woningcorporatie en deelnemers bij hun pensioenfonds. (Bron: Keuzes voor een beter Nederland)
 

SP

De ouderbijdrage wordt begrensd en is altijd vrijwillig, alle kinderen moeten kunnen meedoen aan activiteiten. Scholen die hiermee sjoemelen, worden beboet.

PvdA

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gemaximeerd teneinde te voorkomen dat scholen deze bijdrage als selectie-instrument gebruiken.

GroenLinks

De vrijwillige ouderbijdrage in het basis- en voortgezet onderwijs en de eigen bijdragen die worden gevraagd voor digitale leermiddelen en devices worden beperkt tot een maximumbedrag dat voor iedere ouder redelijkerwijs is op te brengen.

D66

Geen commentaar

VVD

Geen commentaar

CDA

Geen commentaar

SP

Wij moderniseren artikel 23. Alle scholen dienen bij te dragen aan de integratie, het is onacceptabel als scholen leerlingen weigeren, omdat ze niet bij de grondslag van de school zouden passen. Scholen die zich op deze manier bewust isoleren, kunnen hun bekostiging kwijtraken.’

PvdA

Zowel leerlingen als docenten mogen niet geweigerd worden op bijzonder onderwijs op basis van culturele achtergrond. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

GroenLinks

Artikel 23 dient te worden herzien met als oogmerk (…) kwalitatief goed onderwijs voor iedereen (…). Daarbovenop kunnen ouders zelf vormen van bijzonder onderwijs aanbieden in de eigen tijd en door henzelf gefinancierd.

D66

Wij gaan het politieke debat aan om op basis van het beginsel “scheiding van kerk en staat” artikel 23 van de grondwet te vernieuwen. In dat debat komen de acceptatieplicht, het openbare karakter van scholen, de voorwaarden voor financiering, de kwaliteit van het onderwijs en burgerschap aan de orde.

VVD

De VVD schrijft niets over de vrijheid van onderwijs, maar wel over het openbaar onderwijs: Kinderen die naar het openbaar onderwijs gaan, mogen hier alleen neutraal levensbeschouwelijk onderwijs verwachten. Het past dus niet dat ouders van leerlingen in het openbaar basisonderwijs het recht hebben voor hun kinderen het neutrale onderwijs te vervangen voor godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs met alleen aandacht voor één overtuiging gegeven door bijvoorbeeld een pastoor van buiten de school. Wij willen dat alle leerlingen in het openbaar onderwijs samen breed georiënteerd levensbeschouwelijk onderwijs volgen gegeven.

CDA

De vrijheid van onderwijs (art. 23 van de Grondwet) geeft ouders de vrijheid om die school te kiezen of te stichten die past bij hun opvoeding, hun idee over onderwijs of hun levensbeschouwelijke overtuiging. Veel ouders kiezen dan ook bewust voor het bijzonder onderwijs. Vanuit onze historie en visie op de samenleving staan wij als partij pal voor de vrijheid van onderwijs.


SP

De eindtoets (zoals Cito), de rekentoets en de ‘kleutertoets’ worden niet verplicht opgelegd. Bij schooladviezen wordt meer rekening gehouden met de groeipotenties van iedere leerling.

PvdA

Gecombineerde schooladviezen doen meer recht aan het gegeven dat van kinderen van 12 jaar nog niet goed is te voorspellen of het op latere leeftijd beter past op het mbo, het hbo of de universiteit. Het
schooladvies van de basisschool is bepalend, tenzij de citoscore hoger uitvalt.

GroenLinks

Het schooladvies mag geen fuik zijn waarin jongeren vast komen te zitten; een schooladvies moet op de middelbare school gecorrigeerd kunnen worden. Daarom krijgen scholen een brede brugklas. Op deze moderne middenschool volgen leerlingen onderwijs in hun eigen tempo en kunnen zij doorstromen naar elk passend niveau.

D66

We willen weer brede en meerjarige brugklassen creëren, bij voorkeur ook in vmbo/havo combinaties. Succes van ‘twijfelleerlingen’ met een lager basisschooladvies gaan we juist belonen.

VVD

Om ieder kind een gelijke kans te geven, is een goed schooladvies noodzakelijk. Wij willen dat het hoogste schooladvies leidend wordt wanneer het advies van de basisschoolleraar en de centrale eindtoets van elkaar verschillen. Deze adviezen worden daarom op hetzelfde moment bekendgemaakt.

CDA

Dat kinderen van lager opgeleide ouders minder kansen hebben dan even getalenteerde kinderen van hoger opgeleide ouders is een zorgelijke, oneerlijke en onwenselijke ontwikkeling. Voor een goede keuze blijft het schooladvies van de leraar aan het einde van de basisschooltijd leidend. Wel kan de kwaliteit en de voorspellende waarde van het advies van de leraar verder worden vergroot door leraren hiervoor beter op te leiden.

Idealisten. U ook?

Bent u een idealist die wil kennismaken met de Vereniging Openbaar Onderwijs? Vraag dan het proeflidmaatschap aan voor een jaar, voor maar 15 euro. U abonneert zich dan op het magazine Onze School. Als welkomstgeschenk sturen wij u een mooi notitieboekje toe.

Neem een abonnement

 


Naar boven

Deel |