Home / Nieuws / Wijzigingen in de modelreglementen medezeggenschap 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in de modelreglementen medezeggenschap

26 januari 2018
Auteur: drs. Janny Arends
News


De modelreglementen voor medezeggenschapsorganen zijn aangepast aan de recente wijzigingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

De modelreglementen zijn gewijzigd vanwege:

 • de wijziging van de Wms per 1 augustus 2017 met betrekking tot de medezeggenschap in cluster 1 en 2: in de MR van een instelling in cluster 1 of 2 moet ook een ouder van een leerling in het reguliere onderwijs, met ondersteuning van die instelling, zitting hebben;
   
 • wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli 2017: de personeelsgeleding krijgt instemmingsrecht op de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie;
   
 • ontwikkelingen met betrekking tot de klokkenluidersregeling. Daarom is een noot toegevoegd aan de instemmingsbevoegdheid van de (G)MR ten aanzien van de klokkenluidersregeling. De noot houdt in dat deze bevoegdheid ook alleen aan de personeelsgeleding kan worden toegekend als de betreffende klokkenluidersregeling alleen geldt voor werknemers, dan wel aan de of ouder-/leerlinggeleding ingeval er een aparte klokkenluidersregeling is voor ouders (en leerlingen in vo en vso);
   
 • behoefte aan uitbreiding van bevoegdheden van de MR-p en de OPR van het samenwerkingsverband met facultatieve bepalingen in aanvulling op de Wms. Het betreft met name het overleg met de intern toezichthouder, de vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan en de vertegenwoordiging in de sollicitatiecommissie voor de benoeming van een bestuurder;
   
 • herstel van omissies in de oude modelreglementen, alsmede een aantal technische wijzigingen.


Wat is er gewijzigd?

In alle modelreglementen is aan de instemmingsbevoegdheid van de personeelsgeleding toegevoegd:

 • De keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.

  Noot: Op grond van artikel 13 lid 1 Arbeidsomstandighedenwet.


In de reglementen van de Centrale dienst en van de MR het samenwerkingsverband is dit opgenomen bij de bevoegdheden van MR. In de reglementen van de OPR van het samenwerkingsverband is dit niet opgenomen.

Reglementen (G)MR PO, (G)MR VO, (G)MR SO, (G)MR VSO

Bij de instemmingsbevoegdheid ten aanzien van de klokkenluidersregeling, is een noot toegevoegd:

Deze instemmingsbevoegdheid kan in het reglement ook alleen aan de personeelsgeleding van de (G)MR worden toegekend. Dat ligt voor de hand als de betreffende klokkenluidersregeling alleen geldt voor werknemers. Ingeval er een aparte klokkenluidersregeling is voor ouders (en leerlingen in vo en vso), is het aangewezen dat het instemmingsrecht daarover wordt toegekend aan alleen de oudergeleding (of ouder-/leerlinggeleding)van de (G)MR.

Reglementen (G)MR SO, deelraad SO, (G)MR VSO, deelraad VSO

In artikel 3 (omvang en samenstelling (G)MR of deelraad) is een noot toegevoegd bij het lid met betrekking tot ouders:

In de (G)MR van de instelling in cluster 1 of 2 heeft ook een ouder zitting van een leerling in het reguliere onderwijs, met ondersteuning van die instelling. Deze ouder wordt gekozen door de ouders van de in de vorige zin bedoelde leerlingen (artikel 3 lid 4 Wms).

In het modelreglement van de MR-P van het samenwerkingsverband is toegevoegd:

 • Artikel 17a Overleg met interne toezichthouder [facultatief]
  De interne toezichthouder en de MR overleggen ten minste twee keer per jaar met elkaar.


Toelichting:
De sectorwetten verplichten de intern toezichthouder tweemaal per jaar overleg te voeren met de OPR van het samenwerkingsverband. De MR van het samenwerkingsverband kan er echter met instemming van het bevoegd gezag voor kiezen om, in aanvulling op de wet, dit recht ook op te nemen voor de MR van het samenwerkingsverband. Wel wordt geadviseerd om te komen tot onderlinge afstemming tussen beide organen.

 • Artikel 17b Vertegenwoordiging MR in sollicitatiecommissie voor benoeming bestuurder
  Voor het benoemen van een bestuurder wordt een sollicitatiecommissie ingesteld waarvan in elk geval een lid dat afkomstig is uit of namens de MR van het samenwerkingsverband deel uitmaakt.
   
 • aan artikel 24 (adviesbevoegdheid MR) lid 1 onder g:
  , alsmede aanstelling of ontslag van de leden van het bestuur van het samenwerkingsverband;
   
 • aan artikel 24 (adviesbevoegdheid MR) lid 1 onder n:
  n. [facultatief] vaststelling of wijziging van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan, alsmede van de leden van het bestuur van het samenwerkingsverband.

  Noot: Op grond van artikel 11a onder a komt dit adviesrecht toe aan de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband. Het bestuur en de MR van het samenwerkingsverband kunnen er echter voor kiezen om in het reglement en in aanvulling op de wet, dit recht ook op te nemen voor de MR van het samenwerkingsverband. Geadviseerd wordt om in voorkomende situaties te streven naar onderlinge afstemming tussen MR en OPR.


In de modelreglementen van de OPR PO en VO van het samenwerkingsverband is toegevoegd:

Artikel 18a Vertegenwoordiging OPR in sollicitatiecommissie voor benoeming bestuurder [facultatief]

 • Voor het benoemen van een bestuurder wordt een sollicitatiecommissie ingesteld waarvan in elk geval deel uitmaken:

  a. een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de OPR dat uit en door het personeel is gekozen, en
  b. een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de OPR dat uit en door de ouders (en leerlingen in vo) is gekozen.

  Toelichting:
  Op grond van de Wms komt het recht om deel te nemen in deze sollicitatiecommissie toe aan de MR van het samenwerkingsverband. Het modelreglement voor de OPR bevat echter een facultatieve bepaling waarbij het bevoegd gezag in overleg met de OPR kan afspreken dat, in aanvulling op de wet, ook de OPR twee leden kan aanwijzen om deel te nemen aan de sollicitatiecommissie. Geadviseerd wordt om in voorkomende situaties te streven naar onderlinge afstemming tussen beide organen.

   
 • aan artikel 22 (Voordracht lid raad van toezicht) een tweede lid:
  [facultatief] De voordracht van de OPR komt tot stand nadat daarover overleg van de OPR met de MR van het samenwerkingsverband heeft plaatsgevonden.


Helpdesk en advies

Informatie: VOO-Helpdesk voor leden, 036 711 6178 of helpdesk@voo.nl, elke schooldag tussen 10.00 en 13.00 uur.

U kunt ook een adviseur van VOO vragen om de (G)MR bij te praten over de actuele WMS-wijzigingen. Neem daarvoor contact op met het ons cursusbureau, via 036 533 1500 of scholing@voo.nl.

Naar boven

Deel |