Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
31 mei 2016 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Teamtrainingen voor schoolteams in primair onderwijs

Wanneer je werkzaam bent in het onderwijs is het belangrijk om je kennis op peil te houden. De VOO biedt een uitgebreid professionaliseringsaanbod voor schoolteams. Zo krijg je nieuwe inspiratie, kennis en visie voor het nieuwe schooljaar. In de nieuwe brochure Teamtrainingen die deze week naar alle basisscholen wordt verzonden, vindt u meer informatie. Lees meer...

30 mei 2016 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Lees het juninummer van magazine Onze School

In het juninummer van magazine Onze School is er ruimschoots aandacht voor de Staat van het Onderwijs, het onderwijsverslag van de inspectie. Dat zorgde voor flinke media-aandacht toen bleek dat de kansenongelijkheid in het onderwijs toeneemt. Hoofdinspecteur Arnold Jonk geeft daarom een uitgebreide toelichting. In de rubriek Wetenschap gaat onderzoeker Louise Elffers dieper in op de effecten en pleit zij voor een bredere onderbouw in het voortgezet onderwijs. Lees meer...

19 mei 2016 | MR | auteur: Janny Arends

Aantal geschillen WMS blijft in 2015 gelijk

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS deed in 2015 uitspraak in 13 medezeggenschapsgeschillen. Het aantal uitspraken is daarmee ongeveer gelijk gebleven aan het aantal uitspraken in voorgaande jaren. Lees meer...

19 mei 2016 | MR | auteur: Janny Arends

MR instemmingsrecht bij begroting? Geef uw mening!

U kunt tot 6 juni reageren op een internetconsultatie over de mogelijkheid medezeggenschapsraden instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting te geven. Lees meer...

19 mei 2016 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Tijd voor jaarverslag over 2015

De Wet medezeggenschap scholen (WMS) is duidelijk: in artikel 8, lid 2, onder c staat dat de (G)MR het jaarverslag voor 1 juli ter informatie ontvangt. Het bevoegd gezag dient dus voor de zomervakantie het jaarverslag aan de GMR aan te bieden. Lees meer...

13 mei 2016 | MR | auteur: Janny Arends

Hoe uw MR de achterban kan betrekken

In de vorige Themabrief MR werden tips gegeven over hoe de medezeggenschapsraad zijn achterban kan informeren. In de Themabrief van mei presenteren we een aantal voorbeelden hoe de medezeggenschapsraad zijn achterban actief bij zijn werkzaamheden kan betrekken. Lees meer...

10 mei 2016 | MR | auteur: Janny Arends

Handreiking voor MR bij sluiting of fusie

Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen heeft een handreiking geschreven voor medezeggenschapsraden die het niet eens zijn met een voorgenomen sluiting of fusie van een school. Lees meer...

29 april 2016 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen GMR

De VOO organiseert op dinsdag 7 juni in Amersfoort een netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen van de GMR (en MR) in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. De bijeenkomst is bedoeld om kennis met elkaar te delen en ervaringen uit te wisselen. Lees meer...

7 april 2016 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Nieuwe bijeenkomsten Krimp VO

De VOO organiseert in Heerenveen, Weert en Tilburg de Masterclass MR en krimp VO. Tijdens deze actuele masterclass krijgt u informatie over de actuele wet- en regelgeving rond krimp en leerlingendaling in het voortgezet onderwijs en de rol van de medezeggenschapsraad. De cursus is bedoeld voor alle MR-leden, zowel ouder-, personeels- als leerlinggeleding, in zowel openbaar als bijzonder onderwijs. Lees meer...

30 maart 2016 | Ouders | auteur: Flora Breemer

Gratis VOG geldt niet voor overblijfkrachten

Medewerkers in de tussenschoolse opvang (TSO) zijn verplicht een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen. Na vragen van de Tweede Kamer bevestigt staatssecretaris Dekker dat deze kosten voor de aanvrager zelf zijn: in dit geval is dat de ouder. Sommige scholen vergoeden deze kosten wel. De kosten worden dan meegenomen in de begroting voor de TSO. Lees meer...

Naar boven