Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
17 april 2014 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Project versterking medezeggenschap van start

De sectororganisaties, vakbonden en ouderorganisaties werken samen om de medezeggenschap in het onderwijs te versterken. Met het advies Goede medezeggenschap willen zij medezeggenschapsraden en scholen helpen bij de toepassing van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Het advies moet onderdeel worden van de code goed bestuur. Lees meer...

11 april 2014 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Gezocht: kandidaten Landelijke Bezwaaradviescommissie

Stichting Onderwijsgeschillen zoekt voor haar nieuwe Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen sbo/(v)so onafhankelijke voorzitters en leden. Lees meer...

11 april 2014 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

Samenwerkingsverband Eindhoven werkt aan ondersteuningsplan

In Eindhoven wordt de laatste hand gelegd aan het ondersteuningsplan passend onderwijs. Eerder stemde de ondersteuningsplanraad niet in met het plan, waarna een geschil werd aangegaan. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) adviseert de ondersteuningsplanraad. Lees meer...

4 april 2014 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Handreiking verkiezingen medezeggenschapsraad

Als een lid tussentijds terugtreedt uit de medezeggenschapsraad, wordt deze doorgaans vervangen door degene die bij de verkiezingen op de tweede plaats is geëindigd. De wijze van invulling bij tussentijds aftreden van een MR-lid is opgenomen in het reglement van de MR. De Helpdesk van VOO heeft een handreiking over verkiezingen geschreven. Lees meer...

3 april 2014 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Magazine School! over toekomstig onderwijsbestel

Het aprilnummer van magazine School! gaat onder andere over de toekomst van het Nederlandse onderwijsbestel. VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) willen op basis van het concept ‘School!’ naar een bestel zonder denominaties. Lees meer...

3 april 2014 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Geen landelijk maximum klassengrootte scholen

Scholen mogen zelf blijven bepalen hoeveel leerlingen er in een klas zitten. Een burgerinitiatief om de Tweede Kamer zich te laten buigen over de kwestie leidt niet tot een landelijke norm. Lees meer...

2 april 2014 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Regioconferenties voor medezeggenschapsraden

De VOO organiseert in mei en juni vier regionale medezeggenschapsconferenties. Medezeggenschapsraden en GMR'en in het primair en voortgezet onderwijs kunnen deelnemen aan de conferenties. Tijdens het plenaire deel wordt informatie gegeven over de komende aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Aansluitend zijn er twee workshoprondes. Lees meer...

1 april 2014 | MR | auteur: Janny Arends

Brochure voor MR voortgezet onderwijs

Het Ministerie van OCW heeft een brochure uitgebacht over schoolkosten en onderwijstijd. De brochure is bedoeld voor ouders en leerlingen in de medezeggenschapsraad (MR) in het voortgezet onderwijs en geeft een toelichting op de rol van de MR met betrekking tot schoolkosten en onderwijstijd. Lees meer...

1 april 2014 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

MR gaat zelf over samenstelling

Behalve het minimumaantal van twee ouders en twee personeelsleden bestaan er geen wettelijke eisen voor de samenstelling van de medezeggenschapsraad. Lees meer...

1 april 2014 | MR | auteur: Janny Arends

Staatssecretaris stelt aanpassing WMS in vooruitzicht

In een brief aan de Tweede Kamer stelt staatssecretaris Sander Dekker van OCW een aantal verbeteringen voor medezeggenschapsraden in het vooruitzicht. Een van de maatregelen is dat het scholingsbudget voortaan direct naar de medezeggenschapsraad gaat. Nu krijgen schoolbesturen deze middelen nog en kunnen zij dit beschikbaar stellen aan de MR. Lees meer...

Naar boven