Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
2 november 2014 | MR | auteur: Janny Arends

Wetsvoorstel Variawet geeft wijzigingen in WMS en bevoegdheden OPR

Het wetsvoorstel Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so is in september 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Hiermee wordt ook de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) gewijzigd. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de bevoegdheden van de ondersteuningsplanraad en de medezeggenschapsraad voor personeel van het samenwerkingsverband. Lees meer...

30 oktober 2014 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Dekker ziet niets in reddingsplan kleine scholen

De Kleine Scholen Coöperatie (KSC) krijgt geen ruimte om op proef van start te gaan als bevoegd gezag van kleine basisscholen in diverse krimpregio’s. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW besloten op basis van een advies van het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR). Lees meer...

24 oktober 2014 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

Te dure schoolreizen een zorgelijke trend

Steeds vaker krijgen ouders te maken met dure schoolreisjes. In de Telegraaf klaagden ouders van het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam over een reis naar Zuid-Afrika die 2.000 euro kost. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) noemt de trend van te dure schoolreisjes zorgelijk. Lees meer...

22 oktober 2014 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Gratis handreiking over kinder- en mensenrechteneducatie

Alle scholen die bij Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB zijn aangesloten, krijgen de handreiking Kinder- & mensenrechten. Bron van inspiratie voor het openbaar onderwijs toegestuurd. Lees meer...

25 september 2014 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Voorlichtingsbijeenkomst voor MR over schoolplan

MR-leden krijgen dit schooljaar te maken met het schoolplan 2015-2019. Daarom organiseert de VOO twee voorlichtingsbijeenkomsten in Utrecht over de inhoud en de totstandkoming van het schoolplan en over de rol en invloed van de MR. Lees meer...

24 september 2014 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Kamer praat over meer gymnastiekonderwijs

De Tweede Kamer vindt dat de Inspectie van het Onderwijs strenger moet controleren of scholen zich wel houden aan het minimumaantal uren bewegingsonderwijs. Dat minimumaantal van twee uur per week is afgesproken met de PO-raad, maar is niet wettelijk verplicht. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt dat er extra moet worden geïnvesteerd in vakleerkrachten. Lees meer...

23 september 2014 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Wetsvoorstel om bekostiging g/hvo in WPO op te nemen

PvdA-Tweede Kamerlid Loes Ypma dient een wetsvoorstel in om de financiering van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare scholen in de Wet op het primair onderwijs (WPO) vast te leggen. ‘Deze wettelijke verankering biedt aan de sector meer zekerheid en continuïteit dan een jaarlijkse begrotingspost, die altijd weer ter discussie kan worden gesteld’, zo staat in de memorie van toelichting bij het voorstel. Lees meer...

23 september 2014 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

GMR heeft instemmingsrecht op beleidsplannen

De Helpdesk van VOO krijgt regelmatig vragen over het vaststellen van het strategisch beleidsplan en afgeleide jaarplannen. De GMR moet ook met het jaarlijkse activiteitenplan instemmen, ookal is er al ingestemd met een strategisch beleidsplan voor vier jaar. Lees meer...

22 september 2014 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Geef je mening over je schoolgebouw

Ouders, leerkrachten en scholieren worden opgeroepen om hun mening te geven over hun schoolgebouw. De Algemene Rekenkamer heeft daarvoor de website checkjeschoolgebouw.nl gelanceerd. Daarmee wil de rekenkamer een beeld krijgen van de kwaliteit van onderwijshuisvesting. Lees meer...

22 september 2014 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

Nieuwe gids over het basisonderwijs voor ouders

De nieuwe Gids Basisonderwijs voor ouders is verschenen. De gids bevat informatie over het kiezen van een basisschool, de organisatie en werkwijze van basisscholen, de leerplicht en andere regels waar scholen en ouders zich aan moeten houden. In de gids zijn links opgenomen naar websites waar u terecht kunt als u meer wilt weten over bepaalde onderwerpen. Lees meer...

Naar boven