Handreiking Schooltijden Helpdesk VOO

Handreiking Schooltijden

Helpdesk VOO

Drs. Flora Breemer

De belangrijkste taak van scholen is het geven van goed onderwijs. Voorwaarde daarvoor is dat er voldoende onderwijstijd is en dat scholen die tijd goed gebruiken. De overheid heeft daarom vastgelegd hoeveel tijd scholen moeten besteden aan onderwijs (onderwijstijd). Scholen mogen wel zelf de tijden bepalen waarop zij les geven (schooltijden).

Wat verstaan we onder het begrip ‘onderwijstijd’? Onderwijstijd is een veelomvattend begrip. Enerzijds geeft de onderwijstijd aan hoeveel lesuren in ieder leerjaar worden aangeboden. Anderzijds valt de vaststelling van de schooltijden ook onder het begrip onderwijstijd. Veel scholen boden en bieden 1000 lesuren aan in de bovenbouwgroepen. In de onderbouwgroepen krijgen de leerlingen dan gemiddeld 900 uur les. Wanneer een school wil overstappen naar bijvoorbeeld het Hoorns model, krijgen alle groepen 940 lesuren aangeboden. Dat kan worden gezien als een wijziging van de onderwijstijd in de verschillende leerjaren. Hierover heeft de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) op basis van artikel 13 sub h, Wet medezeggenschap op scholen (WMS), een instemmingsbevoegdheid.

Handreiking Schooltijden is een uitgave van Vereniging Openbaar Onderwijs

Download hier gratis de brochure