Handreiking Tussenschoolse opvang Helpdesk VOO

Handreiking Tussenschoolse opvang

Helpdesk VOO

Rein van Dijk

Overblijfwet

Ieder kind moet in principe de mogelijkheid hebben om over te blijven. Dit vloeit voort uit artikel 45 van de Wet op het Primair Onderwijs, dat gaat over het overblijven. De tekst van de wet luidt: ‘Het bevoegd gezag’ stelt leerlingen in de gelegenheid onder toezicht de middagpauze in het schoolgebouw en op het terrein van de school door te brengen. De kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de ouders, voogden of verzorgers. Het bevoegd gezag kan de overblijfmogelijkheid zelf organiseren. Indien leerlingen van de mogelijkheid bedoeld in de eerste volzin gebruik maken, draagt het bevoegd gezag zorg voor een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid.’ Verder is elke school vrij om het overblijven naar eigen wens in te richten. Niets is dwingend voorgeschreven. Indien er ouders zijn die voor het eerst een overblijfvoorziening willen invoeren, kunnen zij het beste met de schoolleiding, de leerkrachten, de ouderraad en de medezeggenschapsraad hierover overleggen. De opzet van het overblijven is overal anders. Het hangt af van het aantal overblijvers, de financiële mogelijkheden, de beschikbare ruimte in en om de school, de lengte van de pauze, de leef tijdsverschillen van de overblijvende kinderen.

Handreiking Tussenschoolse opvang is een uitgave van Vereniging Openbaar Onderwijs

Download hier gratis de brochure