Handreiking Verkiezingen MR en GMR Helpdesk VOO

Handreiking Verkiezingen MR en GMR

Helpdesk VOO

Drs. Janny Arends

Iedere (G)MR krijgt op enig moment in het schooljaar te maken met verkiezingen. Wie mag zich daarbij kandidaat stellen, wie mag stemmen en hoe worden de verkiezingen georganiseerd?

Kiesrecht

Alle personeelsleden, alle ouders en verzorgers en in het voortgezet onderwijs alle leerlingen op school hebben actief en passief kiesrecht. Dit betekent dat zij hun stem mogen uitbrengen (actief) en dat zij zich kandidaat mogen stellen voor de MR (passief). De oudergeleding van de MR wordt gekozen door en uit de ouders van de school. Voor leerlingen geldt dat zij door en uit de leerlingen worden gekozen. De leden van de personeelsgeleding worden door en uit het personeel gekozen. Ieder personeelslid kan worden gekozen, dus niet alleen de docenten, maar ook het ondersteunend personeel zoals de conciërge. Ook de vorm van de aanstelling/benoeming (tijdelijk of vast) of het aantal uren dat iemand op school werkt, zijn niet van invloed op de beschikbaarheid voor de MR. De enige uitzondering hierop zijn personeelsleden die niet bij het bevoegd gezag te werk zijn gesteld; deze personeelsleden dienen minimaal zes maanden in dienst te zijn, zo niet dan hebben ze geen kiesrecht. 

Handreiking Verkiezingen MR en GMR is een uitgave van Vereniging Openbaar Onderwijs

Download hier gratis de brochure