Home / Dossiers / Casus: Alternatief voorstel MR moet goed worden onderzocht 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Casus: Alternatief voorstel MR moet goed worden onderzocht

Een bevoegd gezag heeft het voornemen om school A en B te fuseren. Bij de fusie zal school B (49 leerlingen, TOM onderwijs) de deuren moeten sluiten. De MR van B doet een alternatief voorstel aan het bevoegd gezag, dat dit afwijst. De MR van B stemt niet in met het fusievoorstel omdat het alternatief zonder overleg met de MR en zonder argumentatie is verworpen.


Mening van het bevoegd gezag

School A en B moeten fuseren volgens het bevoegd gezag, omdat school B te maken heeft met een teruglopend leerlingenaantal. Op termijn daalt het aantal zelfs onder de 23, volgens het bevoegd gezag. Waarschuwingen van de Onderwijsinspectie met betrekking tot de onderwijskwaliteit op B brengen het bevoegd gezag ook tot dit besluit, omdat bij steeds verder teruglopende leerlingenaantallen die kwaliteit nog meer onder druk komt te staan. Tenslotte heeft de stichting een tekort van ruim 3 ton, dat de stichting onmogelijk kan dragen. Deze voorgenomen fusie dient dan ook mede om risico’s van andere scholen te beperken. De leefbaarheid van de kern waarin B staat is geen bestuursbelang, maar dat van de gemeente, aldus het bevoegd gezag. Alle mogelijke aspecten van dit besluit zijn gedeeld en besproken met de MR.


Mening van de MR

De MR is van mening, dat de prognoses van het bevoegd gezag niet kloppen en wijst op die van Duo en de gemeente, die positiever zijn dan die van het bevoegd gezag. De zorgen omtrent de onderwijskwaliteit worden ook niet door de MR gedeeld. Een kleine school kan uitstekend onderwijs bieden.

De MR heeft in de gesprekken met het bevoegd gezag over de aangeboden FER diverse vragen gesteld, die niet of nauwelijks zijn beantwoord. Verder heeft de MR een alternatief opgeworpen dat bestond uit vergroting van het voedingsgebied van de school en het uitdragen van het unieke onderwijsconcept (TOM-onderwijs). Het bevoegd gezag heeft dit alternatief zonder overleg en zonder verdere argumentatie verworpen. Ook het voorstel om eventueel de school over te dragen aan de Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen (VZD) is niet onderzocht of besproken.


Overwegingen en besluit LCG

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG) is van mening dat bij een ingrijpend besluit als fusie ouders en personeel in een zo vroeg mogelijk stadium dienen te worden betrokken bij de besluitvorming. De LCG stelt vast dat het bevoegd gezag lang heeft gewacht met het formele traject om te komen tot instemming op het fusievoorstel. Pas in november 2016 werd de MR formeel geïnformeerd over het voornemen op 1 augustus 2017 de school te sluiten. Ook is de LCG van mening dat er voor het bevoegd gezag van meet af aan geen andere optie leek te zijn dan fusie. Optredens van de bestuurder in de media als ook de mate waarin alternatieven zijn onderzocht getuigen daarvan, aldus de LCG. Een actief onderzoek naar de pro’s en contra’s is onderdeel van de onderzoeksplicht van het bevoegd gezag, die met het opstellen van de Fusie Effect Rapportage (FER) gepaard gaat.

Verder heeft het bevoegd gezag geen overleg gevoerd met de MR over het door de MR beschreven alternatief, dat als initiatiefvoorstel is aangeboden. Over een dergelijk voorstel dient het bevoegd gezag in ieder geval één keer met de MR te overleggen, hetgeen niet heeft plaats gevonden. En dat is in strijd met de wet, aldus de LCG. Verder zijn de vragen van de MR, gesteld naar aanleiding van de eerste versie van de FER, voor het overgrote deel niet beantwoord in de definitieve FER.

De LCG concludeert dat het bevoegd gezag heeft nagelaten de MR op een juiste wijze te betrekken bij de besluitvorming waardoor de belangen van de MR ernstig zijn geschaad. Deze procedurele gebreken zijn dusdanig ernstig, dat de MR in redelijkheid zijn instemming aan het voorgenomen besluit tot fusie heeft onthouden.

Uitspraak LCG WMS op 01-05-2017 onder nummer 107558-17.01.

Tekst Rein van Dijk, 16-05-2017

Naar boven

Deel |