Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Aanpassing medezeggenschapsstatuut noodzakelijk 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Aanpassing medezeggenschapsstatuut noodzakelijk

Auteur: Janny Arends

Per 1 januari 2013 wordt een nieuw artikel aan de WMS toegevoegd: artikel 4a. Dit artikel gaat over de ondersteuningsplanraad. Artikel 4a is als volgt gedefinieerd:

1. Het samenwerkingsverband stelt naast de medezeggenschapsraad, bedoeld in artikel 3, vijfde lid, een ondersteuningsplanraad in.
2. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd [uit en]* door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de in artikel 18a, tweede lid van de Wet op het primair onderwijs, respectievelijk van de in artikel 17a, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, bedoelde scholen en wel zo dat het aantal leden, gekozen uit personeel onderscheidenlijk uit ouders of leerlingen, elk de helft van het aantal leden van de raad bedraagt.
3. Artikel 3, zevende, achtste, twaalfde en dertiende lid, is van overeenkomstige toepassing op de ondersteuningsplanraad.

Verder treden per 1 januari 2013 onder andere artikel 17a WPO en artikel 24d WVO in werking, waarin wordt geregeld dat bij de benoeming van de leden van de raad van toezicht van het samenwerkingsverband de ondersteuningsplanraad in de gelegenheid wordt gesteld een bindende voordracht te doen voor een lid.


* In de wet staat nog dat de leden van de ondersteuningsplanraad afgevaardigd worden door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden en daaruit afkomstig zijn. Op aandringen van de Eerste Kamer is bepaald dat de ondersteuningsplanraad niet uit de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden afkomstig hoeven te zijn. Deze wijziging is nog niet in de wettekst opgenomen en zal worden geregeld in de 'Variawet' (Tweede nota van wijziging), die nog in behandeling is bij de Eerste Kamer.

Naar boven

Deel |