Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Faciliteitenregeling: raadplegen deskundige 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Faciliteitenregeling: raadplegen deskundige

Iedere (G)MR die zijn werk serieus wil uitvoeren heeft hiervoor tijd en middelen nodig. In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat dat in het medezeggenschapsstatuut wordt geregeld hoe de faciliteitenregeling voor de (G)MR-leden er uit ziet. Het schoolbestuur en de GMR onderhandelen hierover. De faciliteitenregeling wordt vervolgens ter instemming voorgelegd aan de personeelsgeleding, aan de oudergeleding en aan de leerlinggeleding. De faciliteiten volgens de CAO PO en VO vallen hier niet onder, daar is een aparte regeling voor. Wat wordt nou precies met de faciliteitenregeling bedoeld, wat valt er verplicht onder en wat kan er daarnaast worden geregeld?

Auteur: drs. Janny Arends

Inhoud faciliteitenregeling
Artikel 28 van de WMS beschrijft uitgebreid wat de faciliteitenregeling inhoudt. Zo moet het bevoegd gezag de (G)MR het gebruik toestaan van ‘voorzieningen waarover het kan beschikken en die de (G)MR voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft’. Een ingewikkelde formulering waarmee wordt bedoeld dat het bevoegd gezag ervoor moet zorgen dat de (G)MR een vergaderruimte heeft of het kopieerapparaat kan gebruiken. Verder wordt een regeling getroffen voor de redelijkerwijs noodzakelijke kosten van medezeggenschapsactiviteiten van ouders, personeel of leerlingen. Hieronder vallen onder andere scholingskosten, kosten voor het inhuren van deskundigen en kosten van het voeren van rechtsgedingen. Ook kan worden gedacht aan vergoeding van kosten voor het informeren en raadplegen van de achterban. En ten slotte bestaat de mogelijkheid dat het bevoegd gezag bijdraagt in de kosten voor administratieve ondersteuning van de (G)MR, zoals een ambtelijk secretaris of een notulist.

Faciliteiten personeel: tijd
Voor personeelsleden in de MR geldt dat het bevoegd gezag hen op basis van de CAO PO en VO faciliteert in tijd. Deze tijd kunnen de personeelsleden onder meer gebruiken voor het voeren van overleg, vergaderen, voorbereiden en lezen, scholen, en het raadplegen van een adviseur of de achterban. Aan een personeelslid in de MR of GMR wordt per schooljaar 60 uur ter beschikking gesteld. Als een personeelslid niet alleen in de MR zit, maar ook in de GMR dan wordt 100 uur per jaar te beschikking gesteld.

Faciliteiten personeel: scholing
Over scholing is in de CAO’s het volgende bepaald. In het primair onderwijs heeft een MR-lid recht op drie dagen in twee jaar. In het voortgezet onderwijs heeft een personeelslid per jaar recht op 5 dagen voor scholing en vorming. De scholing kan mede in lestijd plaatsvinden.

In het reglement kan de faciliteitenregeling als volgt worden opgenomen: een personeelslid in de MR heeft vrijstelling van de reguliere taken voor x aantal uren. Deze uren maken deel uit van het taakbeleid.

Faciliteiten personeel: financiën
Voor de personeelsgeleding van de (G)MR moet verder een faciliteitenregeling in geld worden opgesteld. De bedragen staan in de CAO artikel 13 lid 3 bijlage 11A (CAO 2009 is verlengd voor 2010) en ze zijn afhankelijk van het aantal leerlingen per school. De financiële faciliteitenregeling kan worden gebruikt voor scholingskosten, reiskosten, vakliteratuur en het inhuren van deskundigen.
Voor de personeelsgeleding van de GMR is er nog iets extra’s geregeld. De werkgever stelt voor de personeelsgeleding van de GMR per deelnemende school een vast bedrag beschikbaar. In het primair onderwijs gaat het om ruim € 1500,- per jaar. In het voortgezet onderwijs is niet op voorhand een bedrag in de CAO opgenomen.

Op grond van de CAO stelt de personeelsgeleding van de MR of de GMR een activiteitenplan op waarin wordt aangegeven hoe de faciliteiten worden ingezet. Tevens wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de besteding van de middelen.

Faciliteiten ouders
Ouders in de (G)MR kunnen een vergoeding krijgen voor hun medezeggenschapswerkzaamheden. Dat kan een bepaald bedrag per bijgewoonde vergadering zijn, ook wel de vacatievergoeding genoemd, of een bedrag op jaarbasis. Verder is het gebruikelijk dat onkosten die door ouders worden gemaakt, bijvoorbeeld voor het inhuren van oppas tijdens de MR-vergadering of reiskosten, worden vergoed. Maar ook kosten voor het thuis printen van vergaderstukken kunnen hier onder vallen.
Er zijn ook ouders die geen vergoeding willen voor hun MR-werkzaamheden, maar die het wel op prijs stellen als ze een blijk van waardering krijgen. Een aardigheid met Kerst of een borrel aan het eind van een schooljaar is dan een goede geste. Het voornemen daartoe hoort eveneens thuis in de faciliteitenregeling.

Faciliteiten leerlingen
Voor leerlingen kan een regeling worden getroffen in de vorm van vrijstelling voor bepaalde vakken, bijvoorbeeld maatschappijleer. Op veel scholen is het gebruikelijk dat leerlingen een geldelijke beloning krijgen per vergadering.

Activiteitenplan
Welke afspraken er ook worden gemaakt, het is van belang dat er aan het begin van het schooljaar een duidelijk activiteitenplan van de MR ligt met daarbij een begroting voor de te verwachten kosten. Zowel bevoegd gezag als MR weten dan tijdig waar ze aan toe zijn.


Rekentool aanvragen
De Vereniging Openbaar Onderwijs heeft met behulp van de CAO-bepalingen een dynamisch rekenmodel ontwikkeld op basis waarvan een (G)MR een begroting kan maken voor zijn activiteiten. Dit rekenmodel kan gratis worden aangevraagd via MR@voo.nl onder vermeling van rekentool medezeggenschap

 

 

 

 

 

Naar boven

Deel |