Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Formatieplan 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Formatieplan

Het formatieplan geeft een overzicht van de formatie die het komende schooljaar door het schoolbestuur wordt bekostigd. Het bevat een beschrijving van de plaatsen per functie en per salarisschaal.

In het voortgezet onderwijs betekent dit bijvoorbeeld een opsomming van het aantal lerarenfuncties in de schalen 10, 11 en 12. Daarnaast wordt aangegeven welke onderwijsondersteunende functies er zijn, zoals technisch onderwijs assistent, roostermaker et cetera. In het formatieplan binnen het primair onderwijs wordt duidelijk of er sprake is van een conciërge of een onderwijsassistent. Ook de directiefunctie(s), zoals rector, conrector of directeur, worden vermeld. Ten slotte wordt aangegeven welke functies structureel en welke tijdelijk van aard zijn.

Vóór 1 mei
Het formatieplan van een school wordt jaarlijks voor 1 mei door het schoolbestuur vastgesteld. Op grond van het aantal leerlingen krijgt een school geld om de formatie in te vullen en daarbij worden keuzes gemaakt. Het uitgangspunt is een directeur per school, leerkrachten voor elke klas/groep, eventueel onderwijsondersteunend personeel en één of meer vakleerkrachten. Afhankelijk van de schoolgrootte kan een directeur geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van lesgevende taken. Daarvoor zit geld in het formatiebudget. Wanneer de school iemand uit het onderwijzend personeel vrijstelt van lesgevende taken om een andere taak uit te voeren (bijvoorbeeld Intern Begeleider of Remedial Teacher) heeft dit gevolgen voor de invulling van de overige functies. Het kan betekenen dat de groepsgrootte toeneemt als gevolg van de maatregel. Het kan ook betekenen dat er geen onderwijsondersteunend personeel wordt aangesteld. Al deze keuzes hebben te maken met de invulling van de functies binnen de school.

Bevoegdheden MR
De medezeggenschapsraad bespreekt alle zaken die van belang zijn op school. De verdeling en de inzet van de formatie is daarbij een belangrijk punt. Omdat het daarbij om personeel gaat, heeft de personeelsgeleding een instemmingsbevoegdheid bij de vaststelling van het formatieplan. De oudergeleding wordt geïnformeerd over de voorstellen en kan erover meepraten. Zij heeft immers een belang bij een goede verdeling van de beschikbare middelen over de groepen en binnen de zorgstructuur van de school. Dat geldt ook voor de vormgeving van de directiefunctie(s).

MR gaat over de functies
Na de vaststelling van de formatie doet de schoolleiding een voorstel voor de verdeling van de personeelsleden over de verschillende functies en taken. Dan is er geen sprake meer van vaststelling van het formatieplan, maar van de groeps- of klassenindeling. Op sommige scholen wordt deze indeling als een onderdeel van het formatieplan aangeduid. Dat is onjuist. Over de vraag welke leerkracht voor welke groep/klas komt te staan heeft de MR niets te zeggen. Om het populair uit te drukken: de MR gaat over de functies, niet over de “poppetjes”.
 

Naar boven

Deel |