Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Informatie voor medezeggenschapsraad 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Informatie voor medezeggenschapsraad

Wat betekent dat concreet voor de medezeggenschapsraad?

Wat kan, wat moet en wat mag er?
Een update van de nieuwsbrief van april 2010.
 
De belangrijkste punten op een rij: 
1. Als het bestuur een borg wil vragen, moet het instemming vragen van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (artikel 14 WMS, lid 2, onder d). Na instemming moeten de ouders hiervan op de hoogte worden gesteld en moet er melding van worden gemaakt in de schoolgids. Een afspraak met de medezeggenschapsraad is overigens niet bindend voor individuele ouders.
 
2. Verzendkosten van boekenpakketten komen altijd voor rekening van de school (ook als de school een keuze biedt tussen het ophalen van de boeken op school of het thuiszenden van de boeken). Wel kan een distributeur verzendkosten in rekening brengen voor de niet verplichte woordenboeken, rekenmachines e.d. die via hem worden geleverd.
 
3. NIEUW!
De school kan en mag een borg vragen van de ouders. Dat hoeft echter niet per se. Zelfs als de school geen enkele voorziening treft, voorziet het Burgerlijk Wetboek in de mogelijkheid om schade aan het eigendom van de school te verhalen op de veroorzaker. Leerlingen horen tenslotte altijd netjes en zorgvuldig om te gaan met eigendommen van de school. Het is daarbij wel van belang dat er (een vorm van) overeenstemming is over schade aan boeken, zowel bij ontvangst als bij inleveren van boeken. Een aparte bruikleenovereenkomst tussen school en ouder is dus niet vereist om schade te kunnen verhalen en daarmee feitelijk overbodig. De wet biedt voldoende garanties.
 
Een borg vragen kan onder bepaalde voorwaarden
Als scholen een borg vragen dan is het belangrijk dat ouders duidelijke informatie krijgen hoe de borg is geregeld. Scholen bepalen zelf of zij een borgregeling treffen en de manier waarop zij dat doen, maar moeten de volgende uitgangspunten van het ministerie van OCW en de onderwijsinspectie (met instemming van de Vereniging Openbaar Onderwijs) in acht nemen:
 
(Bron: Ministerie OCW )
 
Borg als onderdeel van de Algemene Voorwaarden in de bestelprocedure
Bij veel scholen ontstaat er een probleem door de bestelprocedure van schoolboeken. Veel scholen besteden het bestellen van schoolboeken uit aan grote boekhandelaren als Iddink en Van Dijk. Die hebben de borg ‘verstopt’ in hun Algemene Voorwaarden. Als de ouder met die voorwaarden niet akkoord gaat, is de bestelling voor schoolboeken op internet niet af te ronden. Door de negen punten van het ministerie en de onderwijsinspectie is het ‘verstoppen’ van borgafspraken in de Algemene Voorwaarden geen optie meer. Immers: “Ouders moeten individueel en expliciet de keuze voor borg voorgelegd krijgen, wat betekent dat ouders een actieve keuze moeten maken als zij aan de borgregeling willen deelnemen.”
Een aantal scholen zal voor het komende schooljaar het contract met de boekhandelaren op dat punt moeten aanpassen.
 
Hergebruik van werkboeken
Een aantal scholen kiest er voor om te besparen op het gebruik van werkboeken door deze langer dan een schooljaar te gebruiken. Een school mag leerlingen zelfs vragen om niet te schrijven in de werkboeken. Als een school dit vooraf duidelijk aan de ouders en leerlingen heeft laten weten en uw kind schrijft toch in de werkboeken, dan zal de ouder het werkboek moeten vergoeden.
De vraag is of dit wenselijk is. Het blijven tenslotte ‘werk’-boeken. Deze boeken zijn ook vaak niet gemaakt om langdurig mee te gaan. Dat leidt eerder tot beschadigingen en tot nieuwe discussies op school. Het kan ook leiden tot misverstanden. Als leerlingen wél in de boeken schrijven krijgen ouders soms onverwachts een gepeperde rekening.
 
Is de borg een vrijwillige ouderbijdrage?  
Er is veel voor te zeggen de borg te zien als onderdeel van de vrijwillige ouderbijdrage (vanuit de school). Wat u er ook van vindt, er is één groot verschil. Bij het niet betalen van een ouderbijdrage kàn een leerling van sommige activiteiten worden itgesloten. Dat kan niet bij schoolboeken. De school is hoe dan ook wettelijk verplicht de boeken te leveren. De boekenleverantie kan dus niet afhankelijk gesteld worden van het betalen van de borg.
 
Schade en vermissing
Het is van belang dat er overeenstemming is over de schade aan boeken, zowel bij ontvangst als bij inleveren van boeken. Bij interne boekenfondsen vindt de uitgifte en inlevering vaak plaats op school. Er kan dan ter plekke worden geconstateerd of er schade is. Dat ligt ingewikkeld als de boeken per post worden gestuurd. Bij schade moet een ouder direct contact opnemen met de boekendistributeur en de werkwijze afspreken. Dat leidt in de meeste gevallen niet tot problemen.
 
Bij het inleveren kan slechts schadevergoeding worden gevraagd bij vermissing en bij aantoonbare ‘mishandeling’ van de boeken. Belangrijk te weten daarbij is dat de bewijslast van de schade bij de distributeur ligt. Bij het bepalen van de schade kan bijvoorbeeld worden uitgegaan van een levensduur van de boeken van bijvoorbeeld drie jaar. Na twee jaar bedraagt de schade dus een derde van de aanschafprijs, na drie jaar is de restwaarde nul.
Switchende leerlingen
Leerlingen die halverwege het jaar switchen van leerweg, profiel, sector of opstromen of afstromen krijgen ook een tweede boekenpakket “om niet”.
 
Dyslexie, visuele handicap
Aangepaste boeken voor deze leerlingen moeten ook “om niet” worden verstrekt. De school bepaalt welke aangepaste leermiddelen noodzakelijk zijn voor het volgen van het onderwijs. Vervolgens kunnen de ouders op aanwijzing van de school leermiddelen bestellen.
 
Agenda 
De meeste scholen stellen rond april of mei hun boekenlijsten definitief vast. Daarbij worden ook beslissingen genomen over de wijze waarop er met de borg wordt omgegaan. In de komende periode hoort de hoogte van de borg ook bij u wederom op de agenda te staan.
 
Intern of extern?
Scholen kiezen voor een intern of een extern boekenfonds. Bij een intern boekenfonds beheert en distribueert de school de boeken zelf. Bij een extern boekenfonds worden het beheer en de distributie van de boeken uitbesteed aan een boekendistributeur. Het uitbesteden scheelt de school veel werk. De complexe logistiek en verantwoordelijkheid wordt uitbesteed aan gespecialiseerde ondernemingen. Er worden door de distributeurs wel extra kosten berekend voor deze dienstverlening. Sommige (grotere) scholen zijn verplicht een aanbestedingsprocedure te starten voor zij een boekhandelaar de opdracht ‘gunnen’.
 
Vrijwillige ouderbijdrage
Op een aantal scholen is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage van de school behoorlijk gestegen. Er zijn berichten dat er bijdragen worden gevraagd voor leermiddelen die onder de gratis schoolboeken vallen (bijvoorbeeld examenbundels). Dit is niet toegestaan. De hoofdregel is immers dat voor alle zaken waarvoor de school bekostiging ontvangt geen ouderbijdrage mag worden gevraagd. De (oudergeleding van de) medezeggenschapsraad doet er goed aan hier nauwgezet op toe te zien.
 

Twee soorten ouderbijdrage 
De vrijwillige ouderbijdrage is een geldelijke bijdrage van ouders voor extra activiteiten binnen en buiten de school. Alleen in het voortgezet onderwijs zijn er in de regel twee soorten vrijwillige ouderbijdrage: één vanuit het bestuur (bevoegd gezag) en één vanuit de ouderraad (of oudervereniging). Op veel scholen worden beide bijdragen in één keer geïnd.
De oudergeleding van de mr heeft instemmingsrecht over de hoogte en besteding van de ouderbijdrage vanuit het bestuur (artikel 14 WMS, lid 2, sub c). Deze ouderbijdrage wordt gebruikt voor extra zaken, die direct zijn af te leiden van het lesprogramma, maar waarvoor de school geen geld krijgt van de overheid. Er moet duidelijk worden aangegeven uit welke onderdelen of posten de bijdrage bestaat.
De andere ouderbijdrage is van de ouderraad, voor de ouderraad en door de ouderraad. De raad kan dit geld besteden om het schoolleven extra kleur te geven: feesten, evenementen, uitstapjes, een gift voor de mediatheek van de school enzovoorts. Op de jaarlijkse vergadering verantwoordt de ouderraad zich aan de ouders over de besteding van de ouderbijdragen. Daarna wordt de hoogte van de bijdrage voor volgend jaar vastgesteld. Het schoolbestuur of de medezeggenschapsraad hebben op deze bijdrage geen invloed.
Voor beide bijdragen geldt dat de ouders er voor kunnen kiezen om deze bijdrage niet of slechts gedeeltelijk te betalen.

 
 Meer weten over de vrijwillige ouderbijdrage?

 

Naar boven

Deel |