Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Informatierecht van de MR 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Informatierecht van de MR

Iedere (G)MR heeft  informatie nodig om zijn werk te kunnen doen. In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is het recht op informatie vastgelegd in artikel 8: “de MR ontvangt van het bevoegd gezag, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft”. 
Artikel 8 geeft ook een opsomming van de onderwerpen waarover de (G)MR jaarlijks informatie ontvangt.  Over sommige onderwerpen moet de MR aan het begin van het schooljaar worden geïnformeerd.

Auteur: Janny Arends

Het belang van een goed geïnformeerde (G)MR
Om goed te kunnen functioneren is informatie van belang. Een (G)MR moet weten wie welke functie vervult  en waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. Daarnaast moet een (G)MR op de hoogte zijn van het bestaand beleid, maar ook worden geïnformeerd over trends, ontwikkelingen en veranderingen. Een actieve (G)MR hoeft niet af te wachten tot het schoolbestuur de informatie geeft, maar hij kan ook zelf een actieve rol vervullen door bijvoorbeeld te luisteren naar de achterban. 
 
Artikel 8 in de praktijk
Artikel 8 betekent in de praktijk dat het schoolbestuur de plicht heeft om de (G)MR te informeren.  Artikel 8 formuleert het zelfs nog iets dwingender; de informatie moet tijdig worden aangeleverd. Tijdig betekent dat de (G)MR de informatie vroeg genoeg ontvangt om die bij de voorbereiding van een vergadering nog te kunnen betrekken.  Stukken die op de vergadering worden uitgereikt, zijn te laat. En vanzelfsprekend moet de informatie ook begrijpelijk zijn. Pakken papier van soms meer dan 60 pagina’s met technische uitweidingen of onbegrijpelijke berekeningen zonder verdere toelichting hoeft een (G)MR niet te accepteren. Het bestuur dient bij ieder voorstel duidelijk te maken welke keuzes moeten worden gemaakt, wat de motivatie is van het bestuur en wat de gevolgen zijn voor ouders, personeelsleden en leerlingen.
 
Begin van het schooljaar
In de WMS staat dat de (G)MR over een aantal onderwerpen aan het begin van het schooljaar wordt geïnformeerd. Dit moet schriftelijk gebeuren. Het gaat hierbij over  de samenstelling van het bevoegd gezag, de organisatie binnen de school, het managementstatuut en de hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid.  Met name voor nieuwe (G)MR-leden kan deze informatie erg nuttig zijn, maar ook de wat langer zittende (G)MR-leden kunnen er vaak hun voordeel mee doen.
 
Overige informatieplicht
Verder wordt de (G)MR jaarlijks schriftelijk geïnformeerd over:
 
Afspraken in statuut en reglement
De WMS verplicht het schoolbestuur om in het medezeggenschapsstatuut vast te leggen hoe en binnen welke termijnen de informatie beschikbaar wordt gesteld die nodig is om medezeggenschap uit te oefenen. Dit kan bijvoorbeeld schriftelijk of digitaal. In het reglement wordt opgenomen hoe het bevoegd gezag informatie verschaft aan de (G)MR.
 

 

Naar boven

Deel |