Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Jaarplanning 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Jaarplanning

Iedere MR die goed voorbereid wil zijn op zijn werkzaamheden maakt gebruik van een jaarplan. Een jaarplan is een schematisch overzicht van alle onderwerpen die de MR tijdens het schooljaar zal behandelen.

Met een jaarplan wordt de MR gedwongen om tijdig eigen keuzes te maken en die in gezamenlijke afspraken vast te leggen. Ook maakt de MR met een jaarplan aan de achterban en het schoolbestuur duidelijk wat er van hem te verwachten is gedurende het schooljaar. Verder structureert een jaarplan het handelen van de MR, de werkwijze wordt minder ad hoc. En ten slotte kan het jaarplan dienen als verantwoording naar de achterban als het wordt gebruikt bij het schrijven van het jaarverslag.

Het jaarplan als sturingsinstrument
Door aan het begin van het jaar een planning te maken krijgt de MR een aantal sturingsinstrumenten in handen. De MR kan bijvoorbeeld prioriteiten stellen: wil hij alle onderwerpen bespreken die door het bevoegd gezag worden voorgelegd, of wordt gekozen voor een aantal thema’s? Hoe gaat de MR om met de gezamenlijke en de gescheiden bevoegdheden? En met welke onderwerpen wil de MR zich het komend jaar in het bijzonder bezighouden en waar wil hij specifieke aandacht aan besteden? De MR kan het jaarplan zelf opstellen, maar beter is het om het in overleg met het bestuur te doen. Hierdoor worden namelijk niet alleen de reguliere onderwerpen, maar ook belangrijke nieuwe beleidsontwikkelingen tijdig geagendeerd en raakt het bevoegd gezag direct betrokken bij de medezeggenschap.

In het jaarplan worden de vergaderingen van de MR vastgelegd met daarbij al een deel van de te bespreken onderwerpen. Het jaarplan kent een aantal vaste, jaarlijks terugkerende onderwerpen, bijvoorbeeld de financiën, het formatieplan, de schoolgids of het jaarverslag. Daarnaast kunnen op rustiger momenten onderwerpen worden opgenomen die minder aan tijd zijn gebonden of die een meer ad hoc karakter hebben. Voorbeelden van dit laatste zijn communicatie, relatie met andere raden of het eigen functioneren van de MR. Ook is het verstandig om in het jaarplan de jaarlijkse scholing op te nemen. Zodra het jaarplan gereed is wordt een kopie gestuurd naar het bestuur en de ouderraad. Ook informeert de MR zijn eigen achterban via het informatiebord of de website.

Het jaarplan als basis voor de MR-vergaderingen
Op basis van het jaarplan worden de vergaderingen van de MR verder ingevuld. In de eerste plaats wordt bepaald hoeveel vergaderingen er in het schooljaar zullen plaatsvinden. Gebruikelijk is om acht tot tien keer per jaar bijeen te komen. Geef bij het opstellen van de agenda aan hoeveel tijd er aan ieder onderwerp zal worden besteed. Verder is het ook handig om per onderwerp ‘eigenaren’ aan te wijzen. Dat zijn de MR-leden die een onderwerp specifiek voorbereiden door bijvoorbeeld informatie teverzamelen of een deskundige te raadplegen. Tijdens de MR-vergadering wordt deze informatie gedeeld met de overige MR-leden. Ten slotte is het verstandig om op de agenda de status van het te besproken punt op te nemen. Gaat het om een eerste bespreking waarbij vragen worden beantwoord en een nadere toelichting wordt gegeven, gaat het om een meningsvorming agendapunt of moet de MR instemmen of adviseren.

Kernpunten van een jaarplan

 

Naar boven

Deel |