Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Landelijke geschillencommissie passend onderwijs slechts adviesorgaan! 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Landelijke geschillencommissie passend onderwijs slechts adviesorgaan!

AuteurRein van Dijk

Bij geschillen tussen ouders en het bevoegd gezag over bijvoorbeeld de weigering het kind van de ouders in te schrijven op de eerste school van keuze kan een geschil ontstaan dat formeel wordt voorgelegd aan de landelijke geschillencommissie passend onderwijs.

De ouderorganisaties hebben in de afgelopen jaren steeds gepleit voor een geschillenregeling die vergelijkbaar is met de geschillenregeling zoals die in de WMS van kracht is. Daar wordt een geschil voorgelegd en doet de LCG WMS een bindende uitspraak. Beroep kan worden aangetekend bij de Ondernemingskamer. Een dergelijke regeling is de ouderorganisaties in het vooruitzicht gesteld in het kader van de geschillen omtrent elementen van passend onderwijs.

In de AMvB die onlangs bekend is gemaakt, is deze geschillenregeling uitgewerkt op de manier van de klachtenregeling. Het oordeel van de geschillencommissie wordt voorgelegd aan het bevoegd gezag, dat “zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de ouders meedeelt wat er met het oordeel van de commissie wordt gedaan”. Met andere woorden, het oordeel van de geschillencommissie is niets meer dan een advies aan het bevoegd gezag.
Het bevoegd gezag kan dus besluiten het “oordeel” van de geschillencommissie naast zich neer te leggen. In het geval dat het oordeel gunstig is voor de ouders, is dit een zeer slechte zaak. In dat geval moet de ouder zich, ook met een gunstig oordeel van de geschillencommissie, wenden tot de rechter om alsnog gelijk te halen.

Met de AMvB wordt de positie van ouders sterk onderuitgehaald. De VOO zal zich via het parlement sterk maken voor een bindende uitspraak van de geschillencommissie.

 

Naar boven

Deel |