Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / MR of GMR 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

MR of GMR

“Daar gaat de MR over. Of toch de GMR?”

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) zegt niet welke van de bevoegdheden in de artikelen 10 t/m 14 aan de MR en welke aan de GMR toekomen. Zo’n verdeling vooraf is ook niet te geven. De reikwijdte van een voorgenomen besluit bepaalt waar het medezeggenschapsrecht ligt.

De bevoegdheden

De WMS noemt in de artikelen 10 tot en met 14 een aantal instemmings- en adviesbevoegdheden. Deze gelden voor alle medezeggenschapsraden, voor gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en voor de afzonderlijke geledingen van die raden. Het is een opsomming van thema’s die een bestuur aan één van zijn medezeggenschapsorganen moet voorleggen voordat het bestuur er een besluit over mag nemen. Maar aan welk medezeggenschapsorgaan? In de wettekst worden de bevoegdheden in principe aan de MR toegekend, waarbij diezelfde wettekst (in art. 16, lid 1) daar direct aan toevoegt dat wanneer een voorgenomen besluit voor alle – of voor de meeste – scholen onder een bestuur van belang is, de GMR aan zet is.

De reikwijdte van besluiten
De WMS onderscheidt zaken die van belang zijn voor één school en zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle (of de meerderheid van de) scholen. In het laatste geval treedt de GMR in de bevoegdheden van de MR.
In principe kunnen alle instemmings- en adviesbevoegdheden door de MR of door de GMR worden uitgeoefend. Niet het onderwerp, maar de reikwijdte van het voorgenomen besluit, is bepalend voor de keuze tussen MR of GMR. De vraag waar een bevoegdheid thuis hoort, zou daarom in feite gemakkelijk te beantwoorden moeten zijn. Het is immers slechts nodig te bepalen of een bepaalde kwestie betrekking heeft op alle, of de meeste, scholen onder een bestuur of niet. In de eerste jaren na de invoering van de WMS bleek dat nogal wat besturen op voorhand willen bepalen – en in de reglementen van de raden willen vastleggen – of iets een aangelegenheid is voor de MR dan wel voor de GMR. Een overbodige actie, het is voldoende de wettelijke lijst in zijn geheel op te nemen in alle reglementen of om daarnaar te verwijzen.

Andere raden
Behalve de voorschriften dat iedere school een MR moet hebben en elk bestuur met meer dan één school een GMR, is de inrichting van de medezeggenschapsstructuur onder de WMS behoorlijk vrij. Er kunnen deelraden zijn voor aparte locaties of afdelingen en desgewenst ook groeps- of themaraden. Wat betreft deel- of groepsraden, geldt een soortgelijk principe als bij de MR en de GMR: betreft een besluit een locatie, dan heeft de deelraad recht van spreken; betreft het de hele school, dan is het aan de MR. Evenzo verhoudt zich de groepsmedezeggenschapsraad tot de GMR.
In geval van een themaraad echter, wordt een bevoegdheid daadwerkelijk uit de verzameling van bevoegdheden van de MR of de GMR gehaald en aan de themaraad toegekend. In zo’n geval is het wél van belang duidelijk te beschrijven in het reglement welke bevoegdheden zijn overgebleven voor de overdragende raad en welke aan de themaraad wordt toegekend.

Conclusie
De wetgever heeft de verdeling tussen MR en GMR niet vooraf gemaakt, omdat niet alle besturen op dezelfde manier werken. Door een verdeling over schoolse en bovenschoolse aangelegenheden voor te schrijven, zou de wijze van besturen eveneens - grotendeel – worden vastgelegd. Terwijl de WMS juist vrijheid wilde bieden in het vormgeven van medezeggenschap. Bovendien ís voor sommige aangelegenheden vooraf helemaal geen keuze te maken. Dat zijn de onderwerpen die zich sowieso op meerdere niveaus kunnen voordoen. Fusie is er zo één: gaan twee scholen samen, dan hebben de MR’en instemmingsrecht, gaan twee besturen samen dan is het woord aan de GMR’en.
Een medezeggenschapsorgaan dat het niet eens is met de manier waarop het bestuur de bevoegdheden wenst te verdelen, stemt niet in met het reglement. Het bestuur kan daarop een geschil aanhangig maken bij de Landelijke Commissie Geschillen WMS.

Naar boven

Deel |