Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / MR verkiezingen digitaal? 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

MR verkiezingen digitaal?

Is het versturen van een paar duizend stembiljetten voor MR-kandidaten, het  verzamelen en het  handmatig tellen nog van deze tijd of zijn er modernere manieren denkbaar voor het organiseren van MR-verkiezingen? Is het met andere woorden mogelijk om digitale verkiezingen te organiseren en zo ja, aan welke veiligheidseisen zou dan moeten worden voldaan? Deze vraag wordt met enige regelmaat opgeworpen, met name als het gaat om de verkiezingen voor de ouder- en leerlinggeleding in het voortgezet onderwijs.  Ook bij de aanstaande verkiezingen voor de ondersteuningsplanraad wordt deze vraag gesteld.

Auteur: Janny Arends

Uit de evaluatie van de WMS blijkt dat van de ondervraagde MR-leden ongeveer een vijfde via verkiezingen in de MR is gekomen. Bij twee vijfde waren er geen tegenkandidaten en bij nog eens tweevijfde was men gevraagd door de directie of door zittende MR-leden. Ondanks dat verkiezingen voor de MR dus niet op alle scholen plaatsvinden, is het niettemin van belang om na te gaan in hoeverre ze zo eenvoudig mogelijk kunnen worden georganiseerd.
 
Wat zegt de WMS
De WMS geeft een aantal globale richtlijnen voor het houden van verkiezingen. In artikel 3, lid 10 staat dat de verkiezing van de leden van de medezeggenschapsraad geschiedt bij geheime schriftelijke stemming. Vervolgens zegt de WMS niets over hoe de verkiezingen moeten plaatsvinden.
In de modelreglementen die zijn opgesteld door de landelijke onderwijsorganisaties en die te vinden zijn op de website www.infowms.nl staat iets meer over de verkiezingen. Naast uiteraard de vermelding dat de verkiezing plaatsvindt bij geheime schriftelijke stemming, staat dat gebruik wordt gemaakt van gewaarmerkte stembiljetten. Volgens dit reglement is het ook mogelijk om een verkiezing met behulp van digitale middelen te organiseren, bijvoorbeeld een stemcomputer op school en/of ouders die thuis via een online verbinding hun stem kunnen uitbrengen. In het modelreglement staat voorts dat mits het anonieme karakter van het uitbrengen van de stem en het voorkomen van fraude is gewaarborgd, een dergelijke opzet ook kan vallen onder het begrip schriftelijke stemming.
 
Geheime verkiezingen
De bedoeling van de wetgever bij geheime verkiezingen kan tweeledig worden uitgelegd: in de eerste plaats betekent ‘geheim’ dat iedereen vrij is om haar/zijn keuze te bepalen zonder achteraf geconfronteerd te worden met de gevolgen van een gemaakte keuze. In de tweede plaats houdt ‘geheim’ in dat niet moet kunnen worden teruggeleid wie een bepaalde stem heeft uitgebracht.
 
Schriftelijke verkiezingen
Het gebruik van email bij MR-verkiezingen is in principe mogelijk; de rechterlijke macht heeft al weer jaren geleden vastgesteld dat email onder ‘schriftelijk’ mag worden begrepen. Uiteraard moet hierbij goed worden nagedacht over de vraag of de verkiezingen dan nog geheim zijn. Een stap verder dan email is een verkiezing via internet waarbij deelnemers een unieke code krijgen waarmee ze hun stem kunnen uitbrengen. Hiermee is in ieder geval niet direct af te leiden op wie een stemgerechtigde heeft gestemd, maar helemaal waterdicht is deze methode niet. Uiteindelijk is namelijk het IP-adres van de computer terug te leiden tot een persoon.
 
Aan welke voorwaarden moeten digitale verkiezingen verder  voldoen?
 Van belang is te garanderen dat iedere stemgerechtigde slechts één stem kan uitbrengen. Voorkomen moet worden dat stemgerechtigden  via de huiscomputer, via de laptop op het werk en via de iPhone hun voorkeur voor een kandidaat aangeven. Het ‘one man one vote- principe’ zou overigens  kunnen worden gewaarborgd door iedere stemgerechtigde een unieke inlogcode te geven die na gebruik ongeldig wordt.   
 
Samenvattend kan worden gesteld dat digitale verkiezingen mogelijk zijn als aan de geheimhouding wordt voldaan en als iedere stemgerechtigde slechts een stem kan uitbrengen.
 
De VOO is op zoek naar medezeggenschapsraden die ervaring hebben met digitale verkiezingen. Als u uw ervaringen met ons wilt delen, verzoeken wij u om uw gegevens toe te sturen aan Janny Arends, beleidsadviseur van de VOO (jarends@.voo.nl). Wij nemen dan contact met u op.

Naar boven

Deel |