Home / Medezeggenschap / Uw MR 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Uw MR

In de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders, personeelsleden en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen meedenken, meepraten en meebeslissen over de gang van zaken op school. Bijvoorbeeld als het gaat om huiswerkbeleid, de ouderbijdrage, het lesrooster in het voortgezet onderwijs, veiligheid of schooltijden. Daarmee leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.

Overleg

De MR heeft regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het formatieplan, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

Rechten

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd.

Wet

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.

Budget

Verplicht is dat een medezeggenschapsraad van het bestuur een budget krijgt om bijvoorbeeld cursussen te volgen, een deskundige in te huren of een notulist te betalen en zo nodig juridische ondersteuning te financieren. Dit heet de faciliteitenregeling.

Scholing

De bekostiging van MR-cursussen is opgenomen in de lumpsum-financiering voor de scholen en vastgelegd in de faciliteitenregeling (artikel 28 WMS). Leden van de MR hebben dus recht op scholing om hun taak beter te kunnen uitoefenen.

Klik hier voor meer informatie over scholing voor (G)MR'en

Gratis VOO-Helpdesk voor leden: 036 711 6178

Elke schooldag tussen 10.00 en 13.00 uur
Altijd deskundig antwoord door VOO-adviseurs voor schoolleiders, personeelsleden, MR, ouderraad en ouders (van aangesloten scholen)

Word ook lid

 

 

 

Naar boven

Deel |