Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Medezeggenschap en het zorgplan 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Medezeggenschap en het zorgplan

In het zorgplan staat beschreven welke maatregelen scholen willen nemen om de kwaliteit van het onderwijs aan zorgkinderen te kunnen waarborgen en te verbeteren. Het zorgplan wordt jaarlijks vastgesteld en de (G)MR heeft hievoor een instemmingsbevoegdheid.

Auteur: Rein van Dijk

Samenwerkingsverband  
Om goede leerlingenzorg te bieden, werken schoolbesturen samen in een samenwerkingsverband (swv).
De besturen van de betreffende scholen, stellen jaarlijks voor 1 mei een zorgplan vast voor het daaropvolgende schooljaar. 

Zorgplan
In dat zorgplan wordt onder andere beschreven hoe een geheel van zorgvoorzieningen wordt samengesteld, dat zoveel mogelijk leerlingen in staat stelt een ononderbroken ontwikkelingsproces door te maken. Ook wordt beschreven op welke wijze de ouders informatie krijgen over de zorgvoorzieningen. Belangrijk onderdeel van het zorgplan is verder de beschrijving van de beoogde kwalitatieve en kwantitatieve resultaten ten aanzien van de onderwijskundige opvang van de leerlingen die extra zorg nodig hebben. Met andere woorden: wat wil het bestuur precies bereiken met deze leerlingen. Het zorgplan wordt jaarlijks voor 15 mei naar de Inspectie van het Onderwijs gestuurd, waar het wordt getoetst op juistheid en volledigheid.

Instemmingsbevoegdheid (G)MR
Op grond van de WMS artikel 10 lid b is er een instemmingsbevoegdheid met betrekking tot het zorgplan. Omdat het zorgplan van het schoolbestuur elementen bevat die voor alle of een meerderheid van de scholen van gemeenschappelijk belang zijn, zal in veel gevallen de GMR die bevoegdheid uitoefenen.

In de praktijk betekent dit dat het zorgplan tussen half en eind maart van een schooljaar wordt aangeboden aan de GMR. Dit is afhankelijk van de in het statuut genoemde termijn van instemming en advisering. Binnen die redelijke termijn heeft de GMR voldoende tijd het stuk te lezen, te bespreken en zich eventueel van deskundig advies te laten voorzien. Ook een overleg over het zorgplan met het schoolbestuur kan dan worden ingepland. Nadat de GMR instemming heeft verleend, kan het schoolbestuur het zorgplan vervolgens voor 1 mei formeel vaststellen.

Zorgplan op schoolniveau
Ook op schoolniveau wordt een zorgplan opgesteld. In dat plan zullen de op bovenschools niveau vastgestelde doelen nader worden uitgewerkt. Zo zal de onderwijskundige opvang van leerlingen die extra zorg nodig hebben per school verschillen. De MR van de school spreekt zich dan uit over die schoolspecifieke invulling. Dit geldt ook voor de wijze waarop ouders worden geïnformeerd over de zorgvoorzieningen op school. Te denken valt daarbij aan de inzet van een Intern Begeleider (IB’er) en de eventuele inzet van een Remedial Teacher (RT’er). Hoe de school de ononderbroken ontwikkelingsgang vormgeeft is verder onderwerp van gesprek tussen de schoolleiding en de MR. Ten aanzien van dit plan op schoolniveau ligt de instemmingsbevoegdheid bij de MR van de desbetreffende school.

Ouders informeren
Nadat de MR heeft ingestemd met het schoolspecifieke zorgplan worden de ouders hierover geïnformeerd. Meestal gebeurt dit via de schoolgids.

Naar boven

Deel |