Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Schoolplan in het primair en voortgezet onderwijs 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Schoolplan in het primair en voortgezet onderwijs

auteur: Rein van Dijk

Het schoolplan is een plan dat in iedere school voor primair en voortgezet onderwijs aanwezig is. Het schoolplan beschrijft het beleid dat gaat over de kwaliteit van het onderwijs.

MR heeft instemmingsbevoegdheid
De medezeggenschapsraad (MR) heeft ten aanzien van het schoolplan een instemmingsbevoegdheid (WMS art. 10 lid 2). In het schoolplan wordt beschreven wat de doelen zijn en hoe de eerder genoemde elementen in de praktijk zullen worden uitgewerkt. Het schoolplan speelt daarmee een belangrijke rol in een continu verbeteringsproces van de school. Telkens zal voor onderdelen uitgewerkt beleid moeten worden ontwikkeld. Bij die onderdelen geldt een specifieke bevoegdheid, dan wel voor de hele MR dan wel voor een geleding ervan. In de praktijk zullen uitwerkingselementen van het schoolplan dus ter instemming of advisering worden voorgelegd. Met het uitoefenen van die bevoegdheid wordt een deel van het totale schoolbeleid bekrachtigd. Dit komt vaak voor tijdens de schoolplanperiode die meestal vier jaren bedraagt.

Schoolplan is geen statisch document
Op basis van de al dan niet geaccepteerde beleidsvoorstellen én de eventueel gewijzigde landelijke en/of regionale omstandigheden kan een deel van het schoolplan aangepast worden aangeboden aan de MR. Zo kan door de landelijke bezuinigingen het beleid met betrekking tot leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte onder druk komen te staan.
Ook wanneer bepaalde doelen niet zijn gehaald heeft dit consequenties voor de planvorming voor de komende jaren. Een eenmaal vastgesteld schoolplan is dus geen statisch document. Door de genoemde gewijzigde omstandigheden kunnen delen van het plan niet of op een andere wijze worden uitgevoerd. En daarbij speelt de MR een belangrijke rol, want iedere wijziging van eenmaal vastgesteld beleid dient te worden gezien als een nieuw voorstel. En dan is de MR net zo in positie als hij was tijdens de gesprekken over het oorspronkelijke schoolplan. 

Werkplan, jaarverslag en schoolgids
Als kwaliteitsinstrument heeft het schoolplan belangrijke relaties met drie andere documenten: het werkplan (de jaarlijkse concrete uitwerking van het schoolplan), het jaarverslag en de schoolgids. Het uit te voeren beleid wordt ieder jaar geconcretiseerd in een werkplan. Het uitgevoerde beleid wordt verantwoord in een jaarverslag en in de schoolgids voor ouders. En ook bij deze documenten speelt de MR een belangrijke rol: bij het werkplan heeft de MR een instemmingsbevoegdheid; het jaarverslag wordt ter informatie aan de MR aangeboden en bij de vaststelling van de schoolgids hebben de ouders (en in het voorgezet onderwijs ook de leerlingen) een instemmingsbevoegdheid.


In het schoolplan spelen de volgende elementen een belangrijke rol

het beleid ter bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs

het onderwijskundig beleid

 

het personeelsbeleid

 

In het voortgezet onderwijs kan de minister scholen of afdelingen voor vbo aanwijzen, waarvan de schoolplannen mogen afwijken van de in de wet gestelde doelen.


 

Naar boven

Deel |