Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Thema goed functionerende MR 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Thema goed functionerende MR

Als aan MR-leden wordt gevraagd hoe zij het functioneren van hun raad beoordelen, dan zijn zij over het algemeen redelijk positief. Uiteraard zijn verbeteringen altijd mogelijk, maar de basis is op orde. Wat zijn nu de kenmerken van een goed functionerende MR?

Door Janny Arends

Vier belangrijke kenmerken
Er zijn 4 kenmerken die zorgen voor een goed functionerende MR:
a. Om te beginnen beschikt zo’n MR over een jaarplan;
b. De MR heeft een heldere taakverdeling;
c. Vergaderingen worden goed voorbereid;
d. Er is een goede communicatie met de achterban.

Jaarplan
Een MR reageert vaak op actuele ontwikkelingen en op voorstellen van het bevoegd gezag. Een MR die vooruit kijkt en zich wil voorbereiden op wat er gaat komen, werkt met een jaarplan. Een jaarplan is een schematisch overzicht van alle onderwerpen die de MR tijdens het schooljaar zal behandelen. In het jaarplan worden de vergaderingen van de MR vastgelegd, met daarbij al een deel van de te bespreken onderwerpen. Op deze manier wordt rekening gehouden met onderwerpen die jaarlijks terugkeren en met onderwerpen die het komende schooljaar zeker op de agenda moeten worden geplaatst. Voorbeelden zijn het schoolplan, de financiële middelen die het bevoegd gezag van de overheid heeft ontvangen, het jaarverslag van het schoolbestuur (voor 1 juli) en het jaarverslag van de MR.

In het jaarplan van de MR worden ook de vergaderingen van de GMR opgenomen. Daarnaast zullen er gedurende het schooljaar onderwerpen worden behandeld die meer een ad hoc karakter hebben of die met het functioneren van de MR te maken hebben. Voorbeelden hiervan zijn de relatie met andere raden, communicatie met de achterban, scholing van de MR-leden of het eigen functioneren van de MR. Een jaarplan zorgt ervoor dat de leden van de raad weten wanneer zij een onderwerp voor het eerst zullen bespreken en wanneer zij advies of instemming moeten uitbrengen. Een jaarplan heeft ook voordelen voor het bevoegd gezag; hij weet wanneer de informatie moet worden verzonden en wanneer de raad zijn definitieve oordeel velt.

Taakverdeling
Uit een goed gevulde jaarplanning blijkt dat een MR-lid van veel zaken op de hoogte moet zijn. Om in het overleg met het bevoegd gezag een goede gesprekspartner te kunnen zijn is het verstandig om de diverse onderwerpen in taakgebieden in te delen en deze te verdelen over de verschillende MR-leden. Veel voorkomende taakgebieden zijn financiën, personeelsbeleid, communicatie, onderwijskundig beleid en zorgbeleid.
De specifieke deskundigheid kan in een themaraad worden gebundeld, maar het is ook mogelijk om verschillende werkgroepen in het leven te roepen. Om de MR optimaal te laten functioneren is het verder noodzakelijk een voorzitter, een secretaris en een penningmeester te benoemen. Deze worden uit de MR-leden gekozen en hun taken liggen vast in het huishoudelijk reglement.

Vergaderen
Een goed verlopende vergadering is uitermate belangrijk voor de MR. Alle MR-leden kunnen hieraan bijdragen bijvoorbeeld door zich inhoudelijk goed voor te bereiden. Verder is een goed functionerende voorzitter van belang die ervoor zorgt dat er heldere besluiten worden genomen. En ten slotte is een helder verslag inclusief actiepunten van belang. In de Themabrief van maart 2011 is uitgebreid aandacht besteed aan het onderwerp ‘Vergaderen’.

Communicatie
De diverse geledingen in de MR hebben alle hun eigen achterban. De achterban van de personeelsgeleding wordt gevormd door alle medewerkers die in school werkzaam zijn. Bij de oudergeleding zijn dit alle ouders en bij de leerlinggeleding alle leerlingen. MR-leden worden door hun achterban gekozen en van hen mag worden verwacht dat zij opkomen voor de belangen van hun achterban, maar ook dat zij oog hebben voor het algemeen belang van de school. MR-leden zitten echter in de MR ‘zonder last of ruggespraak’ . Dat wil zeggen dat zij hun eigen verantwoordelijkheid hebben bij het bepalen van een standpunt en dat ze niet verplicht zijn een stemadvies van hun achterban over te nemen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat de MR als een eiland in school functioneert. Geïsoleerd optreden kan betekenen dat het draagvlak voor beslissingen ontbreekt.

Voor de personeelsgeleding is het meestal niet zo moeilijk om de mening van collega’s te peilen; dat kan in een team- of docentenvergadering. Voor de oudergeleding is het contact met de achterban niet zo eenvoudig. Een structureel contact kan worden gezocht met de ouderraad, door bijvoorbeeld elkaars vergaderingen bij te wonen of elkaars notulen op de agenda te zetten. De leerlingen zien hun achterban dagelijks op school, maar het is verstandig om vooral contact te onderhouden met de leerlingenraad.

Naar boven

Deel |