Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Uitspraken LCG: adviesrecht MR 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Uitspraken LCG: adviesrecht MR

Over de reikwijdte van de adviesbevoegdheid van de MR bij de aanstelling of ontslag van de schoolleiding (WMS artikel 11, sub h) bestaat veel onduidelijkheid. De geschillencommissie heeft met twee uitspraken de bevoegdheid van de MR verduidelijkt.

Auteur: Janny Arends

In het ene geschil gaat het om de vraag of de MR adviesrecht heeft wanneer een conrector tot rector van een school wordt benoemd. Het bevoegd gezag vond dat de te benoemen rector al lid was van de schoolleiding waardoor het niet ging om een benoeming in een nieuwe functie, maar slechts om een verschuiving van taken tussen de directieleden. De MR meende dat het om een benoeming in een nieuwe functie gaat. De geschillencommissie komt tot de conclusie dat artikel 11, sub h geldt en dat de MR een adviesbevoegdheid toekomt. Het argument hierbij is dat de rectorfunctie binnen de schoolleiding in verband met de daarbij behorende verantwoordelijkheden wezenlijk anders is dan de conrectorfunctie die hij voorheen vervulde.

Detachering
In een ander geschil was de vraag aan de orde of de MR adviesrecht heeft bij de tijdelijke benoeming van een directeur op basis van detachering. De MR vond dat hem dit recht toekwam, het bevoegd gezag had de MR geen advies gevraagd omdat dit in het verleden bij de benoeming van interim-directeuren ook nooit was gebeurd. In het vooroverleg zijn beide partijen het erover eens geworden dat de MR advies gevraagd had moeten worden. In de uitspraak van de LCG wordt nogmaals bevestigd dat de MR adviesrecht heeft bij de aanstelling van de schoolleiding, ook als de aanstelling tijdelijk is en ook als deze plaatsvindt op basis van detachering.

Conclusie 
De MR heeft adviesrecht als er sprake is van een interne verandering van schoolleiderfunctie, bij een tijdelijke aanstelling en bij een aanstelling op basis van detachering.

Uitspraken LCG WMS nrs. 104227 en 104268

Naar boven

Deel |