Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Verkiezingen voor de MR of GMR 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verkiezingen voor de MR of GMR

Iedere (G)MR krijgt op enig moment in het schooljaar te maken met verkiezingen. Wie mag zich daarbij kandidaat stellen, wie mag stemmen en hoe worden de verkiezingen georganiseerd?

Auteur: Janny Arends

Kiesrecht
Alle personeelsleden, alle ouders en verzorgers en in het voortgezet onderwijs alle leerlingen op school hebben actief en passief kiesrecht. Dit betekent dat zij hun stem mogen uitbrengen (actief) en dat zij zich kandidaat mogen stellen voor de MR (passief). 
 
De oudergeleding van de MR wordt gekozen door en uit de ouders van de school. Voor leerlingen geldt dat zij door en uit de leerlingen worden gekozen. De leden van de personeelsgeleding worden door en uit het personeel gekozen. Ieder personeelslid kan worden gekozen, dus niet alleen de docenten, maar ook het ondersteunend personeel zoals de conciërge. Ook de vorm van de aanstelling/benoeming (tijdelijk of vast) of het aantal uren dat iemand op school werkt, zijn niet van invloed op de beschikbaarheid voor de MR. De enige uitzondering hierop zijn personeelsleden die niet bij het bevoegd gezag te werk zijn gesteld; deze personeelsleden dienen minimaal zes maanden in dienst te zijn, zo niet dan hebben ze geen kiesrecht.
 
De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden. Een GMR-lid hoeft niet perse ook lid te zijn van een MR, maar in de praktijk blijkt dit wel een voordeel te zijn, met name als het gaat om communicatie.
 
Leden van het bevoegd gezag kunnen geen lid zijn van de MR of van de GMR. En dit geldt ook voor degenen die namens het bevoegd gezag overleggen met de (G)MR, bijvoorbeeld de schoolleider of locatieleider.
 
Organisatie van de verkiezingen
Om de verkiezingen goed te laten verlopen is een aantal zaken van belang. Verkiezingen beginnen met het instellen van een verkiezingscommissie. Deze commissie bestaat over het algemeen uit drie leden. Dit kunnen MR-leden zijn, maar de ouderraad kan ook iemand afvaardigen. De verkiezingscommissie stelt onder meer een datum vast, maar ook de tijdstippen van aanvang en einde van de stemming of de periode waarin gestemd kan worden. Ook zorgt de verkiezingscommissie voor een stembus in de hal of de aula van de school.
 
Kandidaatstelling
De verkiezingscommissie doet een oproep tot kandidaat stelling. Personeelsleden, ouders en leerlingen kunnen zich schriftelijk kandidaat stellen voor hun eigen geleding.
 
Verkiezingsprocedure
De verkiezingsprocedure van de (G)MR wordt vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. De wet biedt bij het invullen van de procedure veel vrijheid. Een belangrijke wettelijke bepaling is dat de verkiezingen bij geheime, schriftelijke stemming plaatsvinden. De uitslag van de verkiezingen wordt door de verkiezingscommissie vastgesteld. Daarna worden de kandidaten, de MR, het bevoegd gezag en de betrokken geledingen geïnformeerd.
Als er voor een geleding één vacature is, en er is slechts één kandidaat, dan hoeven er geen verkiezingen te worden georganiseerd
 
Onvoldoende kandidaten
Soms is het moeilijk om voldoende kandidaten te vinden voor de (G)MR. Het is in zo’n geval handig om eerst na te gaan wat voor mensen met welke deskundigheid in de MR gewenst zijn. Er wordt als het ware een profielschets gemaakt, bijvoorbeeld:
 
-       Iemand die inhoudelijk goed op de hoogte is van ontwikkelingen op onderwijsgebied
-       Iemand met financiële deskundigheid
-       Iemand met deskundigheid op het gebied van personeelsbeleid
 
Voor het werven van kandidaten door de oudergeleding van de MR kan het verstandig zijn om na te gaan of er geschikte kandidaten in de ouderraad zitten. Voor leerlingen geldt hetzelfde ten aanzien van de leerlingenraad.
 
Tussentijdse vacature
Als een MR-lid tussentijds aftreedt wordt hij/zij vervangen door degene die bij de verkiezingen op de tweede plaats is geëindigd. Deze invaller zit niet de volle periode uit, maar vult de resterende tijd van zijn voorganger op. Als er geen resterende kandidaten zijn, worden tussentijdse verkiezingen georganiseerd.

Naar boven

Deel |