Home / VOO-Congres / Algemene ledenvergadering 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Algemene ledenvergadering

Op woensdag 17 april vindt in Almere de algemene ledenvergadering (ALV) plaats van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Na de vergadering bieden wij u een lunch aan. 

De ALV vindt plaats in Places to work in Almere en is gratis voor leden van de VOO (school, ouderraad, MR, GMR of persoonlijke leden). 

Programma

09.30 uur - Ontvangst

10.00 uur - Opening door Gerd-Jan Mense, voorzitter raad van toezicht, en Marco Frijlink, directeur/bestuurder

10.15 uur - Bespreking en vaststelling van onder meer het inhoudelijk en financieel jaarverslag, de herziene begroting 2019 en meerjarenbegroting 2019-2022

12.00 uur - Lunch en afsluiting

 

De agenda is als volgt:

1.    Opening en vaststellen agenda

2.    Ingekomen stukken en mededelingen

3.    Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 21-3-2018

4.    Voorstellen en stand van zaken van de bestuurder

5.    Voorstel tot vaststelling jaarrapportage en -verslag 2018

6.    Voorstel tot decharge bestuur en RvT over het gevoerde financiële beleid

7.    Voorstel tot benoeming van Gerd-Jan Mense in functie voorzitter van de Raad van Toezicht

8.    Voorstel jaarlijkse indexering contributies met 2%

9.    Voorstel factureren bestuurslidmaatschappen op basis van vestigingen in plaats van BRIN-nummers

10. Voorstel tot vaststellen begroting 2019 en meerjarenbegroting 2019-2022

11. Voorstel tot instellen commissie statuten VOO

12. WVTTK en rondvraag

13. Sluiting            

 

 

 

 

 

Naar boven

Deel |