Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / De bevoegdheid van de MR bij groei van het aantal groepen van de school 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

De bevoegdheid van de MR bij groei van het aantal groepen van de school

Auteur: Rein van Dijk

De casus 
Het bevoegd gezag (BG) van een school voor primair onderwijs stelt voor de komende twee schooljaren een extra kleutergroep te formeren om daarmee het probleem van de wachtlijsten op te lossen. De MR van de school is van mening dat dit dient te worden gezien als een uitbreiding van de werkzaamheden van de school, waarbij de MR op grond van WMS artikel 11 lid c een adviesbevoegdheid toekomt. Het BG is van mening dat, als sprake was van bijvoorbeeld het aanbieden van een zaterdagschool of het verlengen van de schooltijd op de huidige schooldagen, de werkzaamheden van de school worden uitgebreid. Het formeren van een extra kleutergroep wordt daaronder niet verstaan, aldus het BG. Dat is de reden dat het voornemen niet ter advisering is voorgelegd aan de MR. Gezien het verschil van inzicht tussen BG en MR is een interpretatiegeschil voorgelegd aan de LCG WMS.

De feiten
Het BG wil het wachtlijstprobleem van de school oplossen door de komende twee jaren een extra kleutergroep te formeren. Het betreft maar één kleutergroep per jaar en dat is geen belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden, aldus het BG. Ook is er geen sprake van een beleidswijziging aangezien er geen beleid voor een bepaalde schoolgrootte is geformuleerd. Een dergelijk principe zou strijdig zijn met het principe van openbaar onderwijs op grond waarvan de school toegankelijk moet zijn voor ieder kind. Ook wordt de huisvesting niet uitgebreid, waarvoor wel een specifieke adviesbevoegdheid geldt. Het aantrekken van een extra leerkracht voor de nieuwe kleutergroep wordt evenmin ter advisering aan de MR voorgelegd omdat daarvoor de grondslag in de WMS ontbreekt.

De MR is van mening, dat de uitbreiding in eerste instantie gaat om één kleutergroep, maar dat hierdoor binnen 8 jaren de omvang van de locatie zal verdubbelen. De sfeer op de locatie zal hierdoor sterk veranderen o.a. doordat de kleinschaligheid verdwijnt. Verder zullen aanzienlijke wijzigingen in de formatie aan de orde zijn evenals uitbreiding of nieuwbouw.
Ook is er in de ogen van de MR wel degelijk sprake van een beleidswijziging. De in het schoolplan genoemde bovengrens van het leerlingenaantal zal worden overschreden, terwijl die was vastgesteld vanwege de visie en doelstellingen van de school.
De belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden van de school rechtvaardigt de adviesbevoegdheid, aldus de MR.

De uitspraak
De stelling van het bevoegd gezag dat het begrip uitbreiding van de werkzaamheden alleen betrekking heeft op een inhoudelijke uitbreiding van de werkzaamheden, wordt door de LCG niet onderschreven. Noch de WMS noch de Memorie van Toelichting geeft aanleiding tot die stellingname. Als de wetgever de beperkte uitleg van deze bepaling voor ogen zou hebben gehad, zou dat in de formulering tot uiting zijn gekomen. Daarvan is geen sprake, aldus de LCG.

Onder het begrip belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden van de school dient dus ook te worden begrepen een kwantitatieve toename van de werkzaamheden van de school als gevolg van de toename van het aantal leerlingen. Daarvan is sprake, aldus de LCG, als het gaat om een wezenlijke, structurele of in kwantitatief opzicht aanzienlijke uitbreiding. Gezien het leerlingenaantal van de school en de voorgenomen uitbreiding ervan in de komende twee jaren ( 26%) is de toename aanzienlijk te noemen. Dat daardoor de beleidsvoornemens met betrekking tot de beschreven bovengrens van het leerlingenaantal worden gewijzigd, leidt er volgens de LCG toe dat het de komende twee jaren formeren van één extra kleutergroep is aan te merken als een besluit met betrekking tot belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden van de school. De adviesbevoegdheid zoals genoemd in WMS artikel 11 lid c is daardoor van toepassing.
 

 

 

Naar boven

Deel |