Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / De MR en de klachtenregeling 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

De MR en de klachtenregeling

Auteur: Janny Arends

Onlangs is een onderzoek verschenen naar het functioneren van de klachtenregeling
1 in het onderwijs. Hieruit blijkt dat bijna alle schoolbesturen een schriftelijke klachtenregeling hebben. Informatie hierover staat doorgaans in de schoolgids. Alle scholen zijn aangesloten bij een klachtencommissie, de meeste bij een landelijke klachtencommissie. In het voortgezet onderwijs wordt ook vaak gekozen voor een eigen klachtencommissie.

Rol MR bij de klachtenregeling
In de WMS staan 2 artikelen over de klachtenregeling die voor de MR van belang zijn. Op grond van WMS artikel 10, sub g heeft de MR een instemmingsbevoegdheid bij de vaststelling of wijziging van de klachtenregeling op school. In WMS artikel 8, lid 2 sub e wordt geregeld dat de MR onmiddellijk geïnformeerd wordt over elk oordeel van de klachtencommissie bij een gegrond verklaarde klacht die hun school betreft. Verder moet de MR worden geïnformeerd over de eventuele maatregelen die het bevoegd gezag zal nemen naar aanleiding van de uitspraak van de klachtencommissie.

Onderzoeksresultaten
Ongeveer tweederde van de schoolbesturen informeert de MR over gegrond verklaarde klachten; eenderde laat dit dus na. Voor een deel komt dit voort uit onbekendheid met deze verplichting. Schoolbesturen zijn verder verplicht om in hun jaarverslag informatie te geven over de afhandeling van klachten. Ook hier blijkt dat eenderde van de besturen zich niet aan deze verplichting houdt. 
Om een bestuur aan zijn verplichtingen te herinneren is het verstandig dat de GMR het onderwerp ‘klachtenregeling’ opneemt in de jaarplanning zodat zeker is dat de GMR jaarlijks wordt geïnformeerd. 

1Bokdam, J. e.a., tiel, Pantheia, Zoetermeer 2013

 

 

Binnenkort staat de schoolgids weer op de agenda van de medezeggenschapsraad. Welke onderwerpen moeten er minimaal in de schoolgids staan? Wat kan er daarnaast nog in de schoolgids worden opgenomen? En wat is de bevoegdheid van de MR bij de schoolgids?

Schoolgids verplicht
Sinds 1 augustus 1998 moeten alle scholen in het primair onderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs jaarlijks een schoolgids uitbrengen.

Inhoud van de schoolgids
De minimale inhoud van de schoolgids is vastgelegd in een aantal wetten: de Wet op het primair onderwijs (WPO, artikel 13), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO, artikel 24a) en de Wet op de Expertisecentra (WEC, artikel 22). In de schoolgids staat informatie over het functioneren van de school. Het geeft inzicht in de praktijk van de school en in de doelstellingen die de school wil behalen. Ook worden de activiteiten beschreven om die doelstellingen te behalen en de behaalde resultaten daarvan.

In de schoolgids staat ook informatie over:
• de zorg voor het jonge kind (basisonderwijs);
• de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en leerlingen met een leerlingengebonden budget;
• het percentage leerlingen dat doorstroomt naar een hoger leerjaar of een andere soort onderwijs (voortgezet onderwijs);
• het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat en het percentage leerlingen dat voor het eindexamen slaagt (voortgezet onderwijs);
• de indeling van de verplichte onderwijstijd;
• de inrichting van het onderwijsprogramma voor de eerste 2 leerjaren waarbij wordt aangegeven of er sprake is van vakoverstijgende programma onderdelen en de inzet van het personeel daarbij;
• de ouderbijdrage en het contract dat daaraan ten grondslag ligt;
• de rechten en plichten van ouders en andere verzorgers, leerlingen en de schoolleiding;
• informatie over de klachtenregeling;
• het beleid ten aanzien van sponsoring;
• het regionaal expertisecentrum waarbij het bevoegd gezag is aangesloten (speciaal onderwijs);
• het veiligheidsbeleid;
• de wijze waarop de overblijf wordt georganiseerd (basisonderwijs).

Bijlage bij de schoolgids
Vaak wordt de schoolgids voorzien van een bijlage met daarin bijvoorbeeld de namen, adressen, telefoonnummers en emailadressen van MR-leden en leden van de ouderraad of de oudervereniging, Verder kunnen in de bijlage de schooltijden, de vakanties, de feesten en allerlei praktische zaken bijvoorbeeld over gymkleding, worden opgenomen. Het gaat voornamelijk om jaarlijks wisselende informatie.

Functie van de schoolgids
Met de schoolgids legt de school verantwoording af aan de ouders en de leerlingen over het functioneren van de school. Daarnaast moet de schoolgids de toekomstige ouders vooral behulpzaam zijn bij het maken van een schoolkeuze. De schoolgids wordt jaarlijks voor het begin van het schooljaar uitgereikt aan alle ouders. Als ouders hun kind op een school aanmelden krijgen zij ook een schoolgids mee.

De rol van de MR bij de schoolgids
In het basisonderwijs heeft de oudergeleding van de MR een instemmingsbevoegdheid bij de schoolgids. In het voortgezet onderwijs heeft de ouder-leerlinggeleding een instemmingsbevoegdheid. Zodra de geleding van de MR heeft ingestemd met de schoolgids wordt deze opgestuurd naar de onderwijsinspectie. De inspectie controleert de inhoud en de toepassing van de schoolgids.
 

De MR en de klachtenregeling

Auteur: Janny Arends

Onlangs is een onderzoek verschenen naar het functioneren van de klachtenregeling
1 in het onderwijs. Hieruit blijkt dat bijna alle schoolbesturen een schriftelijke klachtenregeling hebben. Informatie hierover staat doorgaans in de schoolgids. Alle scholen zijn aangesloten bij een klachtencommissie, de meeste bij een landelijke klachtencommissie. In het voortgezet onderwijs wordt ook vaak gekozen voor een eigen klachtencommissie.

Rol MR bij de klachtenregeling
In de WMS staan 2 artikelen over de klachtenregeling die voor de MR van belang zijn. Op grond van WMS artikel 10, sub g heeft de MR een instemmingsbevoegdheid bij de vaststelling of wijziging van de klachtenregeling op school. In WMS artikel 8, lid 2 sub e wordt geregeld dat de MR onmiddellijk geïnformeerd wordt over elk oordeel van de klachtencommissie bij een gegrond verklaarde klacht die hun school betreft. Verder moet de MR worden geïnformeerd over de eventuele maatregelen die het bevoegd gezag zal nemen naar aanleiding van de uitspraak van de klachtencommissie.

Onderzoeksresultaten
Ongeveer tweederde van de schoolbesturen informeert de MR over gegrond verklaarde klachten; eenderde laat dit dus na. Voor een deel komt dit voort uit onbekendheid met deze verplichting. Schoolbesturen zijn verder verplicht om in hun jaarverslag informatie te geven over de afhandeling van klachten. Ook hier blijkt dat eenderde van de besturen zich niet aan deze verplichting houdt. 
Om een bestuur aan zijn verplichtingen te herinneren is het verstandig dat de GMR het onderwerp ‘klachtenregeling’ opneemt in de jaarplanning zodat zeker is dat de GMR jaarlijks wordt geïnformeerd. 

1Bokdam, J. e.a., tiel, Pantheia, Zoetermeer 2013

 

 

Binnenkort staat de schoolgids weer op de agenda van de medezeggenschapsraad. Welke onderwerpen moeten er minimaal in de schoolgids staan? Wat kan er daarnaast nog in de schoolgids worden opgenomen? En wat is de bevoegdheid van de MR bij de schoolgids?

Schoolgids verplicht
Sinds 1 augustus 1998 moeten alle scholen in het primair onderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs jaarlijks een schoolgids uitbrengen.

Inhoud van de schoolgids
De minimale inhoud van de schoolgids is vastgelegd in een aantal wetten: de Wet op het primair onderwijs (WPO, artikel 13), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO, artikel 24a) en de Wet op de Expertisecentra (WEC, artikel 22). In de schoolgids staat informatie over het functioneren van de school. Het geeft inzicht in de praktijk van de school en in de doelstellingen die de school wil behalen. Ook worden de activiteiten beschreven om die doelstellingen te behalen en de behaalde resultaten daarvan.

In de schoolgids staat ook informatie over:
• de zorg voor het jonge kind (basisonderwijs);
• de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en leerlingen met een leerlingengebonden budget;
• het percentage leerlingen dat doorstroomt naar een hoger leerjaar of een andere soort onderwijs (voortgezet onderwijs);
• het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat en het percentage leerlingen dat voor het eindexamen slaagt (voortgezet onderwijs);
• de indeling van de verplichte onderwijstijd;
• de inrichting van het onderwijsprogramma voor de eerste 2 leerjaren waarbij wordt aangegeven of er sprake is van vakoverstijgende programma onderdelen en de inzet van het personeel daarbij;
• de ouderbijdrage en het contract dat daaraan ten grondslag ligt;
• de rechten en plichten van ouders en andere verzorgers, leerlingen en de schoolleiding;
• informatie over de klachtenregeling;
• het beleid ten aanzien van sponsoring;
• het regionaal expertisecentrum waarbij het bevoegd gezag is aangesloten (speciaal onderwijs);
• het veiligheidsbeleid;
• de wijze waarop de overblijf wordt georganiseerd (basisonderwijs).

Bijlage bij de schoolgids
Vaak wordt de schoolgids voorzien van een bijlage met daarin bijvoorbeeld de namen, adressen, telefoonnummers en emailadressen van MR-leden en leden van de ouderraad of de oudervereniging, Verder kunnen in de bijlage de schooltijden, de vakanties, de feesten en allerlei praktische zaken bijvoorbeeld over gymkleding, worden opgenomen. Het gaat voornamelijk om jaarlijks wisselende informatie.

Functie van de schoolgids
Met de schoolgids legt de school verantwoording af aan de ouders en de leerlingen over het functioneren van de school. Daarnaast moet de schoolgids de toekomstige ouders vooral behulpzaam zijn bij het maken van een schoolkeuze. De schoolgids wordt jaarlijks voor het begin van het schooljaar uitgereikt aan alle ouders. Als ouders hun kind op een school aanmelden krijgen zij ook een schoolgids mee.

De rol van de MR bij de schoolgids
In het basisonderwijs heeft de oudergeleding van de MR een instemmingsbevoegdheid bij de schoolgids. In het voortgezet onderwijs heeft de ouder-leerlinggeleding een instemmingsbevoegdheid. Zodra de geleding van de MR heeft ingestemd met de schoolgids wordt deze opgestuurd naar de onderwijsinspectie. De inspectie controleert de inhoud en de toepassing van de schoolgids.
 

Naar boven

Deel |