Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / De rol van de schoolleider bij medezeggenschap 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

De rol van de schoolleider bij medezeggenschap

Auteur: Janny Arends

Welke rol speelt een schoolleider bij medezeggenschap? Wat staat er in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) over de rol van de schoolleider? En hoe kan hij* de medezeggenschap op school stimuleren?

Hoe is het geregeld?

Het bevoegd gezag (schoolbestuur) is eindverantwoordelijk voor de scholen die tot zijn organisatie behoren. Formeel gesproken ontwikkelt het bevoegd gezag beleid, het bespreekt dit met de MR die er vervolgens al of niet mee instemt of er positief of negatief over adviseert. Voor veel medezeggenschapsraden staat het bevoegd gezag ver van de school af. Omgekeerd is het voor het bevoegd gezag niet doenlijk om met alle medezeggenschapsraden regelmatig contact te hebben.
Voor MR’en is de schoolleider veel dichterbij en gemakkelijker te benaderen. De schoolleider vormt dan ook vaak een eerste aanspreekpunt, vooral als het gaat om zaken die rechtstreeks uit de dagelijkse schoolpraktijk voortkomen.
De WMS biedt de mogelijkheid om de schoolleider namens het bevoegd gezag te laten optreden; de formele bevoegdheden worden dan overgedragen. De schoolleider is in zo’n geval gemandateerd, dat wil zeggen dat hij namens het bevoegd gezag spreekt en handelt. Het schoolbestuur blijft eindverantwoordelijk. De precieze taken en bevoegdheden van de schoolleider liggen vast in het managementstatuut. Uit de jurisprudentie van de geschillencommissie blijkt dat een MR er van uit mag gaan dat de schoolleider over alle zaken met de MR kan spreken. Het bevoegd gezag kan niet achteraf een besluit van de schoolleider, dat in samenspraak met de MR is genomen, terugdraaien.

De schoolleider in de WMS

In de WMS wordt in artikel 1, sub h aangegeven wat onder schoolleiding wordt verstaan:
Schoolleiding: de directeur, bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en de rector, directeur of leden van de centrale directie bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs, alsmede de conrectoren of de adjunct-directeuren.

De WMS regelt het mandateren van de schoolleider in artikel 6, lid 5:
De besprekingen in de medezeggenschapsraad kunnen namens het bevoegd gezag worden gevoerd. Het bevoegd gezag kan een lid van de schoolleiding dan wel een personeelslid dat managementtaken verricht ten behoeve van meer dan een school opdragen de besprekingen met de medezeggenschapsraad dan wel bepaalde besprekingen met de medezeggenschapsraad namens hem te voeren.

De WMS sluit in artikel 3, lid 7 uit dat een schoolleider lid is van de medezeggenschapsraad:
Geen lid van de medezeggenschapsraad kunnen zijn degenen die deel uitmaken van het bevoegd gezag.

Rol van de schoolleider

Een lid van de schoolleiding kan veel invloed uitoefenen op het functioneren van de medezeggenschapsraad. Dit kan zowel positief als negatief uitvallen. De schoolleider die de MR een belangrijk democratisch orgaan vindt, dat een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het onderwijs, zal de MR daarom voortdurend direct op de hoogte brengen van actuele ontwikkelingen. In zo’n geval zal de balans positief zijn. Het tegenovergestelde is het geval bij de schoolleider die zoveel mogelijk zijn zaakjes zelf wil regelen en die de MR maar een lastig instituut vindt.

De schoolleider heeft verschillende middelen om de MR te stimuleren, bijvoorbeeld door vooroverleg met MR-leden te voeren of de agenda van de MR met de voorzitter door te nemen. Ook kan hij een belangrijke bijdrage aan de jaarplanning van de MR leveren door duidelijk te maken welke beleidsplannen er voor het komende schooljaar staan gepland. Verder kan de schoolleider ervoor zorgen dat de vergaderdata en agenda’s van de personeelsvergaderingen en die van de MR op elkaar worden afgestemd. Ten slotte kan de schoolleider de MR adviseren en waardering tonen voor het werk van de leden van de medezeggenschapsraad.

Medezeggenschapsscholing voor schoolleiders

Naast een positieve houding ten opzichte van de MR is het voor een schoolleider ook van belang om zelf te beschikken over de nodige kennis van de Wet medezeggenschap op scholen. Zo is het bijvoorbeeld aan te raden ieder voorstel aan de MR te voorzien van de juiste instemmings- of adviesbevoegdheid. Dat kan een hoop discussie achteraf voorkomen.
Schoolleiders die hun kennis over medezeggenschap willen uitbreiden, kunnen daarvoor terecht bij speciale expertisebijeenkomsten over medezeggenschap voor schoolleiders en bestuurders. Deze expertisebijeenkomsten worden door de VOO en VOS/ABB verzorgd. Binnenkort worden de nieuwe data bekendgemaakt. Het is ook mogelijk een dergelijke bijeenkomst op locatie aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met beleidsadviseur Janny Arends: 036- 5331500 of via jarends@voo.nl.

*Voor de leesbaarheid is hier gekozen voor het gebruik van hij/hem/zijn. Hiermee wordt ook de vrouwelijke vorm bedoeld

 

 

Naar boven

Deel |