Home / Ouders / Rechtspositie 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Rechtspositie

Ouders worden lid van de ouderraad om zich extra in te zetten voor de school van kinderen. Dat hier echter financiële risico’s aan kleven, is iets waar weinig mensen van op de hoogte zijn. Veel ouderraden in het openbaar onderwijs zijn geen rechtspersoon. Dit is niet erg, zolang alles goed gaat. Maar als er iets fout gaat, kunnen de consequenties erg vervelend zijn.

Het meest bekende voorbeeld is dat de penningmeester er met de kas vandoor gaat. De andere ouders van de ouderraad zijn dan persoonlijk verantwoordelijk voor de lopende financiële verplichtingen van de ouderraad. Daarom is het noodzakelijk om de rechtspositie van de ouderraad goed te regelen.

Het initiatief voor het oprichten van een ouderraad ligt in principe bij de ouders. Omdat er wettelijk geen verplichting is een ouderraad in te stellen, zijn de taken van een ouderraad dan ook niet wettelijk vastgesteld. De ouderraad kan advies uitbrengen aan de MR over alle zaken die de ouders aangaan. De ouderraad heeft hiermee de mogelijkheid de MR zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren. De ouderraad kan op deze manier via de MR een duidelijke positie op school innemen. Daarnaast is samenwerking tussen ouderraad en directie/team natuurlijk ook van het grootste belang. In de praktijk houdt de ouderraad zich vooral bezig met het organiseren van activiteiten, het ondersteunen van de gang van zaken op school op allerlei mogelijke manieren, het bevorderen van contact tussen school en ouders, het informeren en de belangenbehartiging van ouders etc.

Er bestaan diverse juridische vormen van ouderraden. Dit heeft echter geen consequenties voor het dagelijkse functioneren van de ouderraad. De verschillen hebben vooral hun uitwerking op de oprichtingskosten (notariskosten) en op verantwoordelijkheid, financiële handelingsbevoegdheid en aansprakelijkheid. Onderstaand schema geeft de verschillen van de juridische vormen kort weer.

 

verantwoordelijkheid

bevoegd rechtspersoon

gewone ouderraad

hoofdelijke aansprakelijkheid van alle (bestuurs)leden

beperkt

vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (niet ingeschreven bij KvK)

hoofdelijke aansprakelijkheid van alle (bestuurs)leden behalve indien zij alles hebben gedaan ter voorkoming

beperkt

vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (wel ingeschreven bij KvK)

wel hoofdelijke aansprakelijkheid maar alleen indien aangetoond kan worden dat niet aan de verplichtingen kan worden voldaan

beperkt

vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

alleen bij wanbeleid hoofdelijke aansprakelijkheid van alle bestuursleden

ja

stichting

alleen bij wanbeleid hoofdelijke aansprakelijkheid van alle bestuursleden

ja

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) kan ouderraden hierbij behulpzaam zijn. Er is een modelreglement voor ouderraden beschikbaar dat als statuut kan dienen. Samen met een beleidsadviseur van de Vereniging Openbaar Onderwijs kan worden bekeken welke rechtspersoon er het beste bij de situatie past waarin de ouderraad verkeert.

> Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met de Vereniging Openbaar Onderwijs telefoonnummer 036 – 533 1500 of via scholing@voo.nl.

Naar boven

Deel |