Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Passend Onderwijs en de verplichte documenten 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Passend Onderwijs en de verplichte documenten

Auteur: Janny Arends

Met de invoering van passend onderwijs met ingang van 1 augustus 2014 geldt de zorgplicht voor de schoolbesturen. Dat houdt in, dat aan iedere leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte een passend voorstel wordt aangeboden. De wijze waarop de zorgplicht wordt uitgevoerd, staat beschreven in het ondersteuningsplan dat alle schoolbesturen in het gevormde samenwerkingsverband gezamenlijk hebben opgesteld. Dat ondersteuningsplan wordt uiterlijk op 1 februari 2014 voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad, die een instemmingsbevoegdheid heeft met betrekking tot dat plan
(WMS art. 14a).

De ondersteuningsplanraad dient te worden ingericht op basis van een reglement waarin onder andere staat beschreven uit hoeveel leden de raad bestaat, op welke wijze de raad wordt samengesteld, met welke zittingstermijn de leden worden gekozen etc. Veel besturen van samenwerkingsverbanden zijn in deze tijd bezig met het opstellen van een dergelijk reglement, waarbij vaak een werkgroep bestaande uit ouders (en in het voortgezet onderwijs leerlingen) en personeelsleden hierover meedenkt. Door de samenwerkende organisaties van leerlingen, ouders en personeel zijn concept-reglementen opgesteld. Binnen niet al te lange tijd (medio of eind mei 2013) zijn deze documenten gereed voor publicatie, waarna alle werkgroepen, besturen en andere geïnteresseerden daarvan gebruik kunnen maken. De documenten zullen zijn te downloaden van de website van het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs: www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl

Naast een reglement voor de OPR zal een medezeggenschapsstatuut worden opgesteld, dat eveneens een verplicht document is voor ieder samenwerkingsverband. Een belangrijk element van het medezeggenschapsstatuut is de faciliteitenregeling voor de OPR.

Tenslotte zal een reglement worden gepubliceerd voor de MR-P, de medezeggenschapsraad van het personeel dat is aangesteld bij het samenwerkingsverband zelf. Deze raad heeft een aantal specifieke bevoegdheden over thema’s die henzelf direct betreffen, zoals het taakbeleid, arbeidsomstandighedenbeleid, beloningsbeleid etc.

Om tot goede documenten te komen werkt het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs nauw samen met de PO- en de VO-Raad. Deze twee organisaties vertegenwoordigen de schoolbesturen, die de verantwoordelijkheid dragen voor enerzijds de uitvoering van de zorgplicht en de wijze waarop het ondersteuningsplan wordt uitgevoerd en anderzijds voor de inrichting van de ondersteuningsplanraad. In nauw overleg tussen alle partijen worden de laatste details van de verschillende documenten voorbereid en uitgewerkt. De documenten bieden samenwerkingsverbanden en werkgroepen voldoende ruimte voor een eigen invulling van de medezeggenschap binnen het samenwerkingsverband. Er zullen geen bindende voorschriften in worden geformuleerd over bijvoorbeeld het aantal leden van de OPR, maar wel zullen suggesties daartoe worden gedaan. Ook de wijze waarop de leden van de ondersteuningsplanraad worden gekozen zal niet dwingend worden beschreven, maar vanuit de verschillende mogelijkheden die daartoe bestaan. Ieder samenwerkingsverband kan dan samen met de werkgroep van ouders (en in het voortgezet onderwijs leerlingen) en personeel eigen keuzes maken.

Naast de documenten die direct met medezeggenschap te maken hebben, werkt het steunpunt ook aan een handreiking voor de beoordeling van het schoolondersteuningsprofiel (SOP), die door de medezeggenschapsraden van de scholen kan worden gebruikt wanneer over dat SOP moet worden geadviseerd (WMS art. 11 lid r). Natuurlijk is het prettig wanneer tijdens het ontstaan van het SOP al actief wordt meegedacht door personeel en ouders over het profiel. Dat laat onverlet dat na de totstandkoming ervan het ter advisering wordt voorgelegd aan de MR van de school. Een handreiking om het als geheel, inclusief alle wettelijke voorwaarden, te kunnen beoordelen is dan een welkom hulpmiddel. Ook dit instrument komt tot stand in nauwe samenwerking tussen het steunpunt en de PO- en VO-Raad.

Voor meer informatie over medezeggenschap en passend onderwijs kunt u niet alleen de website bezoeken, maar u kunt ook:
- Bellen met 036-536 87 18 of 0800- 270 400
- Mailen met info@medezeggenschap-passendonderwijs.nl 

Naar boven

Deel |