Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Passend onderwijs: nieuwe taak en verantwoordelijkheid voor medezeggenschapsraden 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Passend onderwijs: nieuwe taak en verantwoordelijkheid voor medezeggenschapsraden

AuteurMarieke Boon

Ieder samenwerkingsverband krijgt een ondersteuningsplanraad. De belangrijkste taak van deze ondersteuningsplanraad is het al dan niet verlenen van instemming aan het ondersteuningsplan.
De medezeggenschapsraden (MR’en) van alle scholen in het samenwerkingsverband hebben een belangrijke taak in het tot stand komen van deze ondersteuningsplanraad. De leden van deze MR'en kiezen de leden van de ondersteuningsplanraad. MR-leden krijgen daarmee een nieuwe taak en verantwoordelijkheid. Voor het eerst hebben MR'en te maken met een bovenbestuurlijke aangelegenheid en een gezamenlijke opdracht. Dat is nieuw en vraagt om een nieuwe relatie met en tussen de MR-leden. De taak van de MR is niet langer beperkt tot de eigen school. Er komt een bestuuroverstijgende taak bij.

Een MR-lid kan zich afvragen af of dit dan geen taak is voor de GMR; het gaat ten slotte om een boven schoolse aangelegenheid. Het antwoord daarop is nee. De wet heeft uitdrukkelijk bepaald dat het kiesrecht bij de MR’en ligt; de leden van de medezeggenschapsraden van de scholen in het samenwerkingsverband kiezen de leden van de ondersteuningsplanraad.

Reglement ondersteuningsplanraad
Hoe kan de MR deze taak oppakken en invullen? Hoe gaat de verkiezing van die leden dan? En wie kunnen zich kandidaatstellen of worden voorgedragen als lid van de ondersteuningsplanraad? De wijze waarop de verkiezing van de ondersteuningsplanraad wordt georganiseerd is vastgelegd in het reglement van de ondersteuningsplanraad. Dat reglement moet eerst worden bepaald voordat de ondersteuningsplanraadsleden worden gekozen. Daarin is ook bepaald uit hoeveel leden deze raad bestaat en hoe de zetels worden ingevuld. Op dit moment is al een aantal samenwerkingsverbanden bezig met het opstellen van deze reglementen. Omdat het reglement betrekking heeft op de taak als MR'lid, zou het ook heel logisch zijn dat een MR-lid iets te zeggen heeft over dit reglement. Het Steunpunt adviseert daarom om te starten met een informatiebijeenkomst voor MR-leden (en geïnteresseerde ouders en personeelsleden). Wie hier nog niets over heeft gehoord kan als MR zelf het initiatief nemen. Vraag er naar bij het bevoegd gezag of regel zelf een regio-informatiebijeenkomst via het Steunpunt.

Meer informatie
Meer weten over dit onderwerp? De website van het Steunpunt, www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl, biedt hierover veel informatie. Binnenkort is ook een voorbeeld reglement voor de ondersteuningsplanraad beschikbaar. De telefonische helpdesk van het Steunpunt is bereikbaar op 0800-2700 400 (gratis).

Naar boven

Deel |