Home / Privacy statement en disclaimer 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Privacy statement en disclaimer

Privacy Statement
Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van VOO en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens
VOO verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens
VOO behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. VOO kan Persoonsgegevens verzamelen bij het gebruik van de VOO-website en de e-mailnieuwsbrieven van VOO alsmede bij een bezoek aan evenementen en activiteiten van VOO.

Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. Daarnaast kunnen Persoonsgegevens worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van VOO.

Indien u geen prijs (meer) stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door een e-mail te sturen aan voo@voo.nl. Dit kan ook per post:

Vereniging Openbaar Onderwijs
Postbus 60182 
1320 AE ALMERE

VOO verstrekt géén persoonsgegevens aan derden.

Vragen
Hebt u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van VOO? U kunt contact opnemen met VOO, Postbus 60182, 1320AE Almere, 036 533 1500 of voo@voo.nl

Disclaimer
Hoewel VOO bij de totstandkoming van de informatie op deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet klopt of na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. VOO is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Copyright
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan VOO of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VOO.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Vereniging Openbaar Onderwijs
Postbus 60182 
1320 AE ALMERE

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover VOO geen controle heeft. VOO draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.

Naar boven

Deel |