Home / Privacyverklaring 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

1. Privacybeleid Vereniging Openbaar Onderwijs
2. Gebruik van persoonsgegevens
3. Nieuwsbrief
4. Verstrekking aan derden
5. Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
6. Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten
7. Beveiligen en bewaren
8. Websites van derden
9. Minderjarigen
10. Wijzigingen in deze privacyverklaring
11. Inzage en wijzigen van jouw gegevens
12. Autoriteit Persoonsgegevens
13. Inwerkingtreding


Privacybeleid Vereniging Openbaar Onderwijs

De Vereniging Openbaar Onderwijs is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk, met leden en tevens dienstverlener aan leden van medezeggenschapsraden, ouderraden en alle in scholen participerende personen. Via onze website bieden wij allerlei diensten aan aan leden en niet-leden. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.
Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook en Twitter), bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen of te reageren op een bericht. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht kunnen reageren.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:


Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch 036-533 15 00 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16:30 uur)
E-mail: via het contactformulier
Post Vereniging Openbaar Onderwijs, postbus 60182, 1320 AE Almere


Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze lidmaatschappen, diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites jij kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:


Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief of themabrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief of themabrief.


Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van automatische incasso’s van de contributie en geven we je gegevens door aan de postbezorger om je bestelling en ons magazine bij jou te bezorgen. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat die gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.


Verwerking persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door de Vereniging Openbaar Onderwijs verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

Het uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst, waaronder wij onder meer verstaan het uitbetalen van salaris, het vaststellen van je recht op loon en het nakomen van fiscale en andere wettelijke verplichtingen. Zo dienen wij onder meer over je contactgegevens te beschikken om je te bereiken en hebben wij onder meer je bankgegevens nodig om je salaris aan je te kunnen overmaken. Ook dienen wij bijvoorbeeld te beschikken over gegevens omtrent je functioneren, verzuim, verlof en arbeidsgeschiktheid, teneinde vast te stellen of je je verplichtingen als werknemer nakomt en of de Vereniging Openbaar Onderwijs dat als werkgever doet.

De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:
Dat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst waarbij de medewerker partij is, het voldoen aan een wettelijke verplichting en het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Zo heeft de Vereniging Openbaar Onderwijs er onder meer belang bij om te weten hoe de arbeidsprestaties van de medewerkers zijn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Vereniging Openbaar Onderwijs de volgende persoonsgegevens verwerken:


De persoonsgegevens worden door de Vereniging Openbaar Onderwijs opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men een arbeidscontract heeft, daarna volgens de (wettelijk) verplichte bewaartermijn tot maximaal zeven jaar en in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.
- Voor zover en zolang benodigd om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien je de betreffende persoonsgegevens niet wenst te verstrekken, kunnen wij de overeenkomst niet geheel uitvoeren. Het verschaffen van de persoonsgegevens is dan ook een vereiste om de overeenkomst met je aan te gaan, dan wel deze te laten voortduren.


Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten

Persoonsgegevens van sollicitanten worden door de Vereniging Openbaar Onderwijs verwerkt ten behoeve van het selecteren van personen voor beschikbare functies. De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is dat dit noodzakelijk is voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Zo heeft de Vereniging Openbaar Onderwijs er belang bij om het arbeidsverleden van zijn sollicitanten te kennen.

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan de Vereniging Openbaar Onderwijs de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

Jouw persoonsgegevens worden door de Vereniging Openbaar Onderwijs opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat de functie waarop je hebt gesolliciteerd niet is vervuld. Wij bewaren je gegevens uitsluitend voor een langere periode, wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven, of wanneer je bij de Vereniging Openbaar Onderwijs in dienst treedt. Indien je de betreffende persoonsgegevens niet wenst te verstrekken, kunnen wij je sollicitatie niet in behandeling nemen, nu wij je gegevens nodig hebben voor het beoordelen van je geschiktheid voor de functie.


Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Daarna bewaren wij de gegevens drie jaar in ons relatiebeheersysteem en in de financiële administratie zeven jaar. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.


Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.


Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers een overeenkomst sluiten via onze website.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Om je gegevens in te zien en te wijzigen, neem je contact op met het secretariaat/cursusbureau van de Vereniging Openbaar Onderwijs via:

E-mail via voo@voo.nl
Post Vereniging Openbaar Onderwijs, postbus 60182, 1320 AE Almere

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen.
Wanneer je contact opneemt, krijg je binnen één maand een reactie.


Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

Naar boven

Deel |