Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Tien gouden regels voor de MR 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Tien gouden regels voor de MR

Auteur: Janny Arends

Iedere MR functioneert anders; de werkwijze en het stellen van prioriteiten lopen uiteen. Ondanks deze verschillen zijn er een aantal kenmerken die bijdragen aan een goed functionerende medezeggenschapsraad.

1. goede bereikbaarheid
2. onderwerpen die bij achterban leven
3. onderscheid hoofd- en bijzaken
4. tweerichtingsverkeer
5. effectief vergaderen
6. ontwikkelen van een missie
7. jaarplan
8. activiteitenplan
9. taakverdeling
10. netwerken

Goede bereikbaarheid
MR-leden moeten voor hun achterban bereikbaar zijn, bijvoorbeeld als ouders of personeelsleden vragen hebben over het voorgestelde beleid of willen weten wat er in de MR is besproken. Namen en mailadressen van de MR-leden staan in de schoolgids en zijn terug te vinden zijn op de website van de school of op de eigen website van de MR. MR-leden kunnen ook een ‘spreekuur’ houden waar de achterban terecht kan met vragen en opmerkingen. En uiteraard kunnen moderne media behulpzaam zijn bij het vergroten van de bereikbaarheid.

Onderwerpen die bij de achterban leven
Vaak reageert een MR op een voorstel dat de directeur van de school voorlegt. Een MR kan ook ongevraagd onderwerpen aan de orde stellen die via de achterban zijn ingebracht. Een voorbeeld hiervan is een aanpassing van de schooltijden; dit is een onderwerp waarbij zowel ouders als personeelsleden betrokken zijn. Om als MR een actieve rol te kunnen spelen is het essentieel dat de MR weet wat er bij de achterban leeft.

Onderscheid hoofd- en bijzaken
Een lid van een goed functionerende MR kan in voldoende mate hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en belangen afwegen. Voor de MR is het belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd is. Verder moet de school financieel gezond zijn. Deze onderwerpen komen gedurende het schooljaar geregeld terug op de agenda van de MR, andere worden in 1 vergadering besproken, bijvoorbeeld de vakantieregeling of deelname aan een onderwijskundig experiment.

Tweerichtingsverkeer
Het tweerichtingsverkeer gaat over de informatie van de MR naar de achterban en omgekeerd. Een belangrijke informatiebron zijn de notulen van de vergaderingen, zorg dat deze helder en toegankelijk geschreven zijn. Een MR kan ook een thema-avond organiseren om de achterban te informeren over een belangrijk onderwerp.
Naast het geven van informatie is het belangrijk dat de MR zich door zijn achterban laat informeren. Deels is dat hierboven beschreven, daarnaast kan het – met name voor de oudergeleding - nuttig zijn om geregeld contact te hebben met de ouderraad. Deze groep actieve ouders heeft een grote binding met de school en zicht op wat er leeft.

Effectief vergaderen
Een goede vergadering is uitermate belangrijk voor de MR. Alle MR-leden kunnen hieraan bijdragen door zich inhoudelijk goed voor te bereiden. Verder moet de voorzitter ervoor zorgen dat de vergadering ordelijk verloopt en dat er duidelijke besluiten worden genomen. En ten slotte is een helder verslag inclusief actiepunten van belang.


Ontwikkelen van een missie
Bij het formuleren van de missie gaat het om de vraag wat de MR-leden als hun belangrijkste taak zien, wat voor raad de MR wil zijn en wat men wil bereiken.
Een missie geeft de betekenis aan van de MR. Een missieomschrijving geeft aan of de MR-leden vooral het algemeen belang dienen of vooral de belangen van hun eigen achterban. Maar ook wordt duidelijk hoe de MR omgaat met beleidsvoorstellen: beïnvloeden of eerder toetsen en controleren.

Jaarplan
Een MR reageert op actuele ontwikkelingen en op voorstellen van het bevoegd gezag. Een MR die vooruit kijkt en zich wil voorbereiden op wat gaat komen stelt aan het begin van het jaar een jaarplan op. Het jaarplan is een overzicht van alle onderwerpen die de MR in dat schooljaar wil behandelen. Naast de vaste onderwerpen als de begroting, het jaarverslag van de MR en het formatieplan kunnen ook onderwerpen worden opgenomen die een meer ad hoc karakter hebben of die met het functioneren van de MR te maken hebben.

Activiteitenplan
In het activiteitenplan beschrijft de MR wat hij het komende schooljaar aan scholing, deskundigheidsbevordering of externe ondersteuning nodig heeft. Ook worden in het activiteitenplan kosten voor lidmaatschappen, abonnementen of de aanschaf van nieuwe publicaties opgenomen. Aan het activiteitenplan wordt een begroting gekoppeld waarin de kosten voor de diverse activiteiten zijn opgenomen. De MR legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van de middelen.

Taakverdeling
Uit een goed gevulde jaarplanning blijkt dat een MR-lid van veel zaken op de hoogte moet zijn. Voor inhoudelijke diepgang is het verstandig om de diverse onderwerpen in taakgebieden in te delen en deze te verdelen over de verschillende MR-leden. Veel voorkomende taakgebieden zijn financiën, personeelsbeleid, communicatie, onderwijskundig beleid en zorgbeleid.
Bij de taakverdeling hoort verder dat een voorzitter en een secretaris/penningmeester worden benoemd. Deze worden uit de MR-leden gekozen en hun taken liggen vast in het huishoudelijk reglement.

Netwerken
MR-leden leven niet in een vacuüm; het is voor hen van belang om contacten te hebben met relevante anderen. Hierbij kan uiteraard gedacht worden aan de leden van de GMR, maar ook MR-leden van andere scholen die onder hetzelfde bestuur vallen. En in krimpsituaties kan het verstandig zijn om ook de MR van een ander bestuur te kennen. En verder is het handig om te weten of er onder de ouders specifieke deskundigheid is, bijvoorbeeld op het gebied van financiën.

Naar boven

Deel |