Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Toolkit voor een nieuw MR-lid 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Toolkit voor een nieuw MR-lid

AuteurRein van Dijk

Voor wie in de MR is gekozen gaat een nieuwe wereld open. Je houdt je bezig met het beleid van de school en op dat beleid oefen je invloed uit als ouder of als personeelslid. Dat doe je met andere ouders en personeelsleden. En in het voortgezet onderwijs nemen de leerlingen ook deel aan de MR. Maar voor een goede start als MR-lid dien je te beschikken over een aantal relevante zaken. Deze zullen we hierna verder bespreken.

a. Het medezeggenschapsstatuut
In dit document vindt het MR-lid onder andere een overzicht van alle onder het bevoegd gezag vallende medezeggenschapsorganen en de wijze waarop die met elkaar communiceren. Zo is het bijvoorbeeld van belang te weten hoe de GMR een band onderhoudt met de MR’en van de scholen. Ook wordt in het statuut beschreven op welke wijze de GMR is samengesteld. Bij grote schoolbesturen komt het vaak voor dat niet iedere MR rechtstreeks in de GMR is vertegenwoordigd. Dan is het prettig te weten hoe de gekozen leden communiceren met hun achterban.

b. Het medezeggenschapsreglement
In dit reglement staat beschreven uit hoeveel leden de (G)MR bestaat en hoe lang de zittingsduur is van de leden. De termijnen voor instemming en advisering over beleidsvoorstellen staan precies genoemd in het reglement. Alle bevoegdheden worden genoemd, maar ook de bevoegdheden die zijn overgedragen aan bijvoorbeeld een themaraad. Een ander belangrijk onderdeel van het medezeggenschapsreglement is wie namens het bevoegd gezag de gesprekspartner van de (G)MR is. Je wilt tenslotte weten welke functionaris kan worden uitgenodigd voor de reguliere vergaderingen.

c. De jaarplanning
Ieder medezeggenschapsorgaan heeft behoefte aan een planning waarin staat opgenomen wanneer de (G)MR vergadert en welke vaste onderwerpen jaarlijks terugkeren. Maar ook wat de specifieke zaken zijn dit in het lopende schooljaar aan bod zullen komen of wanneer direct contact wordt gelegd met de personeelsraad, ouderraad of leerlingenraad. Ook de momenten van belangrijke besluitvorming (bijvoorbeeld over het formatieplan of het schoolplan) staan beschreven in de jaarplanning.

d. De MR-begroting
De MR heeft de beschikking over middelen om haar werk te doen. Iedere MR maakt daartoe een activiteitenbegroting voor het komende (school)jaar. Nadat de MR het intern eens is geworden over deze begroting wordt deze voorgelegd aan het bevoegd gezag. De middelen hoeven daarna niet te worden gestort op een eigen MR-rekening, maar dienen, indien zij passen binnen de wettelijke en CAO-kaders, ter beschikking te worden gesteld op declaratiebasis. Deze werkwijze voorkomt gedoe over iedere uitgave die de MR zou willen doen. Een nieuw MR-lid weet door deze MR-begroting precies welke activiteiten gepland staan en welke financiële middelen ermee zijn gemoeid.

e. Scholingsplan
Iedere MR werkt aan zijn eigen deskundigheid. Dat kan door een cursus te volgen (bijvoorbeeld de MR-Start cursus van de VOO!), maar ook door een medezeggenschapsmagazine te lezen of een congres te bezoeken. In het scholingsplan staat beschreven op welke wijze de MR dat doet. Per jaar zal een plan worden gemaakt voor de zittende en nieuwe leden, waarbij delen van die plannen elkaar overlappen.

f. Een vergadermap
Teneinde alle belangrijke stukken steeds netjes geordend te kunnen vinden is het van belang een vergadermap aan te schaffen dan wel in te richten waarin de hierboven genoemde zaken in ieder geval zijn opgenomen. Daarnaast krijgen de MR-specifieke stukken een plaats. Daarbij valt te denken aan de agenda’s van de MR-vergaderingen, de verslagen daarvan en de stukken die ter advisering dan wel instemming zijn voorgelegd. Tenslotte is een afschrift van de WMS handig om eens door te nemen als daar tijd voor is.

Met deze zaken maakt ieder nieuw MR lid een goede start. Daarnaast is de hulp van de meer ervaren leden onmisbaar. Iemand die je even bijpraat over de actualiteit of een onderwerp verduidelijkt is belangrijk voor de samenwerking tussen de leden. Dat komt de besluitvorming en uiteindelijk de kwaliteit van de medezeggenschap ten goede.

Naar boven

Deel |