Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Uitspraken LCG: instemming voor reiskostenregeling 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Uitspraken LCG: instemming voor reiskostenregeling

Auteur: Janny Arends

De zaak

De personeelsgeleding van de GMR (PGMR) heeft zijn instemming onthouden aan een voorgenomen besluit tot vaststelling van een reiskostenregeling voor de ambulante begeleiders. Het bevoegd gezag heeft een instemmingsgeschil aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS voorgelegd maar is bij nadere bestudering tot de conclusie gekomen dat de PGMR ter zake geen instemmingsrecht heeft omdat de regeling met betrekking tot reiskosten uitputtend is geregeld in de cao po. Volgens de PGMR betreft het hier een wijziging van het beleid met betrekking tot de toekenning van salarissen, toelagen en gratificaties aan het personeel, waarbij hem op grond van WMS art. 12 lid g een instemmingsbevoegdheid toekomt.

De overwegingen van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Voor de vraag of de reiskostenvergoeding voor de ambulante begeleiders een toelage is, baseert de Commissie zich op de betekenis die in de verschillende onderwijs-cao's aan het woord "toelage" wordt gegeven. De Commissie leidt uit de cao’s af dat onder een toelage kan worden verstaan een regelmatig toegekende extra geldelijke beloning die de werknemer naast of op het salaris krijgt toegewezen. Daarnaast bevatten de cao's een hoofdstuk dat gaat over vergoedingen, waaronder verstaan kan worden een compensatie van door de werknemer in verband met de uitoefening van zijn werkzaamheden gemaakte kosten. Een regeling ter vergoeding van reiskosten kan niet anders beschouwd worden dan als een dergelijke compensatie, ook indien deze vergoeding ruimer is dan de in de cao geregelde vergoeding. De reiskostenregeling kan daardoor niet worden aangemerkt als beleid met betrekking tot de toekenning van toelagen aan het personeel.


De uitspraak van de Commissie

Het instemmingsgeschil wordt niet in behandeling genomen, omdat er geen sprake is van een besluit waarvoor op grond van de WMS of het medezeggenschapsreglement instemming moet worden gevraagd aan de PGMR

Download hier de volledige uitspraak.

Naar boven

Deel |