Indien deze e-mail niet correct wordt weergegeven, klik hier voor de online versie.

nummer 2 - maart 2013

 
 
Thema / De rol van de schoolleider bij medezeggenschap

Welke rol speelt een schoolleider bij medezeggenschap? Wat staat er in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) over de rol van de schoolleider? En hoe kan hij de medezeggenschap op school stimuleren? Hoe is het geregeld? Het bevoegd gezag (schoolbestuur) is eindverantwoordelijk voor de scholen die tot zijn organisatie behoren. Formeel gesproken ontwikkelt het bevoegd gezag beleid, het bespreekt dit met de MR die er vervolgens al of niet mee instemt of er positief of negatief over adviseert. Voor veel medezeggenschapsraden staat het bevoegd gezag ver van de school af. Omgekeerd is het voor het bevoegd gezag niet doenlijk om met alle medezeggenschapsraden regelmatig contact te hebben. Lees verder

 
 

Persbericht / Vereniging Openbaar Onderwijs ondertekent code medezeggenschap niet

De code medezeggenschap die door de ouderorganisaties, vakbonden, sectororganisaties en leerlingenorganisatie is opgesteld, dreigt een papieren tijger te worden. Dat vindt de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), die daarom afziet van ondertekening van de code. Struikelblok is het karakter van de code, die door de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad slechts als een handreiking wordt gezien. Die vrijblijvendheid maakt een verbetering van de medezeggenschap volgens de VOO op voorhand onmogelijk.
Lees verder

 
 

Uitspraken LCG / De juridische casus 

De casus Twee bevoegde gezagen plannen een besturenfusie. In een vroegtijdig stadium worden de MR'en betrokken en geinformeerd. Plannen worden bijgesteld en aangescherpt. Een van de MR'en onthoudt zijn instemming, waarna het bevoegd gezag van deze MR zijn voorstel wenst te handhaven. Daardoor ontstaat een instemmingsgeschil. De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG) is van mening dat de MR op tal van onderdelen van de fusievoorstellen zijn bezwaren niet aannemelijk heeft kunnen maken. Lees verder
 
 

Nieuws / Landelijke geschillencommissie passend onderwijs slechts adviesorgaan!

Bij geschillen tussen ouders en het bevoegd gezag over bijvoorbeeld de weigering het kind van de ouders in te schrijven op de eerste school van keuze kan een geschil ontstaan dat formeel wordt voorgelegd aan de landelijke geschillencommissie passend onderwijs. De ouderorganisaties hebben in de afgelopen jaren steeds gepleit voor een geschillenregeling die vergelijkbaar is met de geschillenregeling zoals die in de WMS van kracht is. Lees verder
 
 

Nieuws / Medezeggenschap passend onderwijs: Oprichten Ondersteuningsplanraad

In januari is het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs van start gegaan. Dit steunpunt helpt bij de wijziging en deels nieuwe inrichting van de medezeggenschap door de invoering van passend onderwijs. De afgelopen periode is het Steunpunt al veelvuldig benaderd voor vragen, het geven van advies en voorlichting. Het steunpunt verzorgt onder andere algemene voorlichtingsbijeenkomsten over de medezeggenschap binnen passend onderwijs voor ieder samenwerkingsverband. De telefonische helpdesk (0800-2700 400 gratis) beantwoordt direct vragen van (G)MR-leden, personeelsleden en ouders. Lees verder
 
 

Nieuws / Medezeggenschap passend onderwijs: oprichten samenwerkingsverband en bevoegdheid (G)MR

Op het niveau van het samenwerkingsverband komt er een nieuwe medezeggenschapsraad, de ondersteuningsplanraad (OPR). Deze raad heeft als belangrijkste taak instemming te verlenen aan het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Nu de samenwerkingsverbanden in oprichting zijn, wordt op veel plekken ook een start gemaakt met het oprichten van deze ondersteuningsplanraad. In de WMS is een artikel opgenomen (art. 44 voorlopige medezeggenschapsraad) dat gaat over de oprichting van een nieuwe MR. Lees verder
 
 

Nieuws / Themabrief passend onderwijs

De Stichting Onderwijsgeschillen brengt een digitale themabrief passend onderwijs uit. In deze themabrief worden ontwikkelingen opgenomen over passend onderwijs en geschilbeslechting. Onlangs is de tweede themabrief verschenen. In dit tweede nummer worden onder andere recente wetswijzigingen beschreven die het instellen van een aantal geschillencommissies betekenen. Lees verder

 
 
Nieuws / Cursusdata en -locaties voor het voorjaar 2013 zijn bekend.

Extra scholing is van groot belang. Niet alleen voor personeel, maar ook voor ouders en leerlingen die zijn betrokken bij het schoolbeleid.

VOO scholing biedt hiervoor kennis en ondersteuning. De VOO is de grootste opleider in het onderwijs voor medezeggenschap, tussenschoolse opvang, mediawijsheid, ouderbetrokkenheid en identiteit. Maak ook kennis met onze cursussen. Voor leerkrachten, schoolleiders, MR-leden, ouderraden en overblijfmedewerkers in het openbaar en bijzonder onderwijs. 
Bekijk hier het complete cursusaanbod van de VOO.

 
    
Begeleiding en advies / VOO servicekaart
Loopt u als MR ook wel eens tegen een probleem aan waar u zelf niet (meer) uitkomt? Of heeft u behoefte aan een onafhankelijke voorzitter van een lastige vergadering? Met de VOO Servicekaart (3 + 1 uur gratis begeleiding en advies beleidsadviseur medezeggenschap) weet u zich verzekerd van deskundige hulp of advies bij ingewikkelde medezeggenschapskwesties.
Lees verder
 
 

Begeleiding en advies / MR bevoegdhedenkaart (geactualiseerd)
Op deze handzame kaartjes staat precies wie wanneer advies- of instemmingsrecht heeft. De bevoegdheden zijn overzichtelijk in kaart gebracht en verwijzen telkens naar het betreffende wetsartikel. Handig voor MR-leden. De kaartjes hebben een handig creditcard-formaat.
Direct bestellen

 
 

Professioneel / MR werkmap voor nieuw schooljaar
De nieuwe MR werkmap voor komend schooljaar 2012-2013 bevat een actueel overzicht van de bevoegdheden en de recente wettekst Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De map heeft 7 tabbladen, met bijbehorende informatie.
De map kost 24,95 euro.

De tabbladen: Agenda's en notulen / Vergaderstukken / Jaarplanning / Statuut en reglement (verplichtingen in statuut en reglement) / Bevoegdheden en afkortingen/voorwaarden/goudenregels De Wet (WMS) / Notities - afkortingen
Direct bestellen

 

Abonneer u op VOOrOnderwijs!
Met een minimum aan inspanningen op de hoogte blijven van de laatste gebeurtenissen uit de diverse geledingen van de onderwijswereld? Neem een abonnement op VOOrOnderwijs. VOORONDERWIJS levert u drie keer per week in één handzaam bericht de laatste onderwijsinfo per mail.
lees verder

 
 
Cursus voor schoolleiders / Bijeenkomst medezeggenschap
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB organiseren expertisebijeenkomsten over medezeggenschap voor schoolleiders, op een aantal centrale plaatsen in het land. De serie expertisebijeenkomsten over medezeggenschap in het onderwijs worden drukbezocht. De bijeenkomst kan ook op locatie worden aangevraagd voor alle directeuren van een bestuur.
Lees verder

 
 

Cursussen medezeggenschap. Plan nu uw scholing!

De nieuwe cursusdata in het voorjaar van 2013 zijn bekend. Kijk op www.voo.nl/scholing voor het complete overzicht. Van MR start, MR Compact VO tot maatwerk oplossingen.

Als u met uw hele (G)MR een cursus wilt volgen, neem dan contact op met 036 5331500 of scholing@voo.nl.

 

Altijd op de hoogte van actuele medezeggenschapsontwikkelingen? De Themabrief Medezeggenschap houdt u op de hoogte van relevante medezeggenschapszaken in het onderwijs en biedt u in elk nummer nuttige informatie over een medezeggenschapsthema uit de praktijk. De themabrief is een digitale uitgave van de Vereniging Openbaar Onderwijs en verschijnt 7x per jaar.
Klik hier om u ook op de themabrief te abonneren.


Volgens onze gegevens hebben we toestemming om deze nieuwsbrief te sturen naar het volgende e-mailadres:
%PERS_EMAIL%.

De Vereniging Openbaar Onderwijs zal uw e-mailadres nooit delen met, verhuren of verkopen aan derden.
Klik hier om u af te melden.

Vereniging Openbaar Onderwijs
Bezoekadres: Louis Armstrongweg 120, 1311 RL Almere
Postadres: postbus 60182, 1320 AE Almere
Tel.: 036 533 1500 Website: www.voo.nl