Indien deze e-mail niet correct wordt weergegeven, klik hier voor de online versie.

nummer 3 - mei 2013

 

Thema / Passend Onderwijs en de verplichte documenten

Met de invoering van passend onderwijs met ingang van 1 augustus 2014 geldt dezorgplicht voor de schoolbesturen. Dat houdt in, dat aan iedere leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte een passend voorstel wordt aangeboden. De wijze waarop de zorgplicht wordt uitgevoerd, staat beschreven in het ondersteuningsplan dat alle schoolbesturen in het gevormde samenwerkingsverband gezamenlijk hebben opgesteld. Dat ondersteuningsplan wordt uiterlijk op 1 februari 2014 voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad, die een instemmingsbevoegdheid heeft met betrekking tot dat plan (WMS art. 14a). Lees verder

 
 

Uitspraken LCG / GMR stemt niet in met fusieplan, bestuur mag besluit toch uitvoeren

Een GMR heeft volgens de geschillencommissie in redelijkheid zijn instemming aan een fusieplan onthouden, maar het bevoegd gezag mag het besluit desondanks uitvoeren. Een stichting met tien openbare basisscholen is gevestigd in een gemeente die wordt opgedeeld in vier andere gemeenten. Het bevoegd gezag heeft een voorgenomen intentiebesluit tot fusie aan de GMR voorgelegd dat er op neer komt dat de tien scholen worden overgedragen aan de stichtingen die in de vier gemeenten het bestuur vormen van het openbaar onderwijs. Lees verder

 
 

Nieuws / Jaarverslag geschillencommissie WMS

Onlangs is het jaarverslag 2012 van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG) verschenen waarin een overzicht is opgenomen van de geschillen die aan de LCG zijn voorgelegd. In 2012 ging het in totaal om 27 geschillen; dertien instemmingsgeschillen, vijf adviesgeschillen, zeven interpretatiegeschillen en twee advies/interpretatiegeschillen.
De onderwerpen waarop de geschillen betrekking hebben, zijn divers. Bij de instemmingsgeschillen ging het onder andere over een scholenfusie, het bestuursformatieplan, de wijziging van het taakbeleid of de wijziging van het vakkenpakket. Lees verder
 
 

Nieuws / Passend onderwijs: nieuwe taak en verantwoordelijkheid voor medezeggenschapsraden

Ieder samenwerkingsverband krijgt een ondersteuningsplanraad. De belangrijkste taak van deze ondersteuningsplanraad is het al dan niet verlenen van instemming aan het ondersteuningsplan. De medezeggenschapsraden (MR’en) van alle scholen in het samenwerkingsverband hebben een belangrijke taak in het tot stand komen van deze ondersteuningsplanraad. De leden van deze MR'en kiezen de leden van de ondersteuningsplanraad. MR-leden krijgen daarmee een nieuwe taak en verantwoordelijkheid. Voor het eerst hebben MR'en te maken met een bovenbestuurlijke aangelegenheid en een gezamenlijke opdracht. Dat is nieuw en vraagt om een nieuwe relatie met en tussen de MR-leden. De taak van de MR is niet langer beperkt tot de eigen school. Er komt een bestuuroverstijgende taak bij. Lees verder
 
 

Nieuws / Ook MR heeft rol bij aanpak pesten

Staatssecretaris Sander Dekker van onderwijs en kinderombudsman Marc Dullaert presenteerden onlangs het plan waarmee ze pestgedrag de school uit willen werken. Een stevige opgave: pesten is behalve ernstig ook erg hardnekkig. De Vereniging Openbaar Onderwijs is van mening dat de aanpak van pesten het meest effectief is als alle partijen betrokken zijn en adviseert Dekker en Dullaert daarom ook te kijken naar de rol van de medezeggenschapsraad. De MR zou wel eens een onmisbare schakel kunnen zijn. Lees verder

   
 
Begeleiding en advies / VOO servicekaart

Loopt u als MR ook wel eens tegen een probleem aan waar u zelf niet (meer) uitkomt? Of heeft u behoefte aan een onafhankelijke voorzitter van een lastige vergadering? Met de VOO Servicekaart (3 + 1 uur gratis begeleiding en advies beleidsadviseur medezeggenschap) weet u zich verzekerd van deskundige hulp of advies bij ingewikkelde medezeggenschapskwesties.
Lees verder
 
 

Begeleiding en advies / MR bevoegdhedenkaart (geactualiseerd)

Op deze handzame kaartjes staat precies wie wanneer advies- of instemmingsrecht heeft. De bevoegdheden zijn overzichtelijk in kaart gebracht en verwijzen telkens naar het betreffende wetsartikel. Handig voor MR-leden. De kaartjes hebben een handig creditcard-formaat.
Direct bestellen

 
 

Professioneel / MR werkmap voor nieuw schooljaar

De nieuwe MR werkmap bevat een actueel overzicht van de bevoegdheden en de recente wettekst Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De map heeft 7 tabbladen, met bijbehorende informatie. De map kost 24,95 euro.

De tabbladen: Agenda's en notulen / Vergaderstukken / Jaarplanning / Statuut en reglement (verplichtingen in statuut en reglement) / Bevoegdheden en afkortingen/voorwaarden/goudenregels De Wet (WMS) / Notities - afkortingen
Direct bestellen

 

Abonneer op VOOrOnderwijs!

Met een minimum aan inspanningen op de hoogte blijven van de laatste gebeurtenissen uit de diverse geledingen van de onderwijswereld? Neem een abonnement op VOOrOnderwijs. VOORONDERWIJS levert u drie keer per week in één handzaam bericht de laatste onderwijsinfo per mail.
lees verder

 
 
Cursus voor schoolleiders / Nieuwe reeks trainingen voor goede medezeggenschap

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB organiseren in het najaar van 2013 en in de winter van 2014 een nieuwe reeks trainingen over medezeggenschap voor schoolleiders. Er zijn aparte trainingen voor schoolleiders in het primair respectievelijk voortgezet onderwijs. De reeks bestaat uit een basistraining en een verdiepingstraining. Het is mogelijk ze los van elkaar te volgen, maar u ook kunt kiezen voor beide trainingen. De basistraining staat in het teken van de theoretische beginselen en de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Lees verder
 

Cursussen medezeggenschap. Plan nu uw scholing!

De nieuwe cursusdata in het voorjaar van 2013 zijn bekend. Kijk op www.voo.nl/scholing voor het complete overzicht. Van MR start, MR Compact VO tot maatwerk oplossingen.

Als u met uw hele (G)MR een cursus wilt volgen, neem dan contact op met 036 5331500 of scholing@voo.nl.

 
Altijd op de hoogte van actuele medezeggenschapsontwikkelingen? De Themabrief Medezeggenschap houdt u op de hoogte van relevante medezeggenschapszaken in het onderwijs en biedt u in elk nummer nuttige informatie over een medezeggenschapsthema uit de praktijk. De themabrief is een digitale uitgave van deVereniging Openbaar Onderwijs en verschijnt 7x per jaar. Klik hier om u ook op de themabrief te abonneren.

Volgens onze gegevens hebben we toestemming om deze nieuwsbrief te sturen naar het volgende e-mailadres: %PERS_EMAIL%.
De Vereniging Openbaar Onderwijs zal uw e-mailadres nooit delen met, verhuren of verkopen aan derden. Klik hier om u af te melden.


Vereniging Openbaar Onderwijs
Bezoekadres: Louis Armstrongweg 120, 1311 RL Almere
Postadres: postbus 60182, 1320 AE Almere
Tel.: 036 533 1500 Website: www.voo.nl